eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lędziny › Budowa i modernizacja efektywnego oświetlenia ulicznego w Gminie LędzinyOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja efektywnego oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lędziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lędzińska 55

1.5.2.) Miejscowość: Lędziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-143

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ledziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1ec78e2-a327-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja efektywnego oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1ec78e2-a327-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057154/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00079269

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Demontaż starych opraw sodowych (stanowiących własność Gminy Lędziny) zamontowanych na sieci skojarzonej z nN (własność TNT S.A.) oraz montaż nowych opraw typu LED zgodnie z załącznikiem nr 7a stanowiącym integralną część niniejszego zamówienia, wymiana przewodów nieizolowanych na przewody YDY, wymiana IZK i bezpieczników, wymiana podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników napowietrznych, wymiana zacisków rozgałęźnych.

Warunki pracy na sieci elektroenergetycznej – oświetlenie drogowe usytuowane na sieci skojarzonej.
a. Uzyskanie przez Wykonawcę robót (każdorazowo) przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych na urządzeniach infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron odpowiednich dopuszczeń i nadzorów do wykonywania robót.
b. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać metodą prac pod napięciem (PPN). Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TNT S.A. mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione z Jednostką Terenową .
c. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń
o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
d. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Wykonawca robót zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2 do „Zasad odbiorów i sprawdzeń urządzeń oświetleniowych na terenie TAURON Nowe Technologie S.A.”. Dla opraw oświetleniowych, których właścicielem jest Zamawiający obowiązują normy określone w punkcie 2.1. przedmiotu zamówienia.

http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych

2. Demontaż starych opraw sodowych zamontowanych na wydzielonej sieci oświetlenia drogowego stanowiącej w całości własność Gminy Lędziny oraz montaż nowych opraw typu LED zgodnie z załącznikiem nr 7b stanowiącym integralną część niniejszego zamówienia,
2.1. Dla zachowania estetyki i jednolitego wzornictwa oświetlenia ciągów komunikacyjnych należy zastosować typy opraw określone w załącznikach nr 7a i 7b lub tożsame w zakresie designu opraw oraz ich parametrów technicznych, w tym m.in. :
­ efektowność świetlna oprawy min 120 lm/W;
­ utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20;
­ oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -35oC do +35oC;
­ zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe, przepięciowe min. 10kV;
­ oprawa powinna posiadać budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu elektrycznego od komory optycznej;
­ oprawa musi posiadać wymienny moduł LED, umożliwiający wymianę przy użyciu prostych narządzi w miejscu inwestycji (po okresie gwarancji),
­ wyposażenie oprawy w system umożliwiający jej pionową regulację pozycji w zakresie minimalnym od -10o do + 10o
­ oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie zmianę mocy oprawy na etapie produkcji (zastosowanie redukcji mocy w godz. od 23.00 do 5.00),
­ oprawa wykonana w II klasie ochronności;
­ gwarancja na wszystkie elementy składowe oprawy minimum 5 lat
­ gwarancja na powłokę lakierniczą oprawy min. 10 lat
­ wymaga się parametrów oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeństwa fotobiologicznego oraz deklarację zgodności CE;
­ Certyfikat Enec
­ zamontowane oprawy nie mogą generować mocy biernej

3. Demontaż starych opraw sodowych i wysięgników na skojarzonej sieci oświetlenia drogowego oraz budowa nowych odcinków oświetlenia drogowego (sieć wydzielona) wraz z oprawami energooszczędnymi LED zgodnie z dokumentacją projektową w następujących lokalizacjach:
2.1. ul. Ułańska
2.2. ul. Murckowska (odcinek od przejazdu kolejowego do wiaduktu)
2.3. ul. Lipowa
2.4. ul. Wygody
2.5. ul. Fredry (odcinek od ul. Hołdunowskiej do ul. Ekonomicznej, do latarni nr 26)
2.6. ul. Reymonta
2.7. ul. Goławiecka odcinek od nr 7 do nr 9
2.8. ul. Hołdunowska odcinek od nr 90 do nr 110
2.9. ul. Żeromskiego
2.10. ul. Kwiatowa/Botaniczna
2.11. ul. Ekonomiczna/Fredry
Po wykonanych robotach należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w plikach w formacie .PDF oraz .SHP

Na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Zamawiający uzyskał od Banku Gospodarstwa Krajowego promesę wstępną nr Edycja2/2021/4073/PolskiLad na dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja druga - z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn. "Budowa i modernizacja efektywnego oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

31527210-1 - Latarnie

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4888635,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8277900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4888635,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELMAX ŻYWICKI SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380326230

7.3.3) Ulica: OŚWIĘCIMSKA 83

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4888635,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.