eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa pielęgnacji i konserwacji Parku w Żelazowej Woli otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina - 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa pielęgnacji i konserwacji Parku w Żelazowej Woli otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina – 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017307171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tamka 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamoienia@nifc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nifc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa pielęgnacji i konserwacji Parku w Żelazowej Woli otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina – 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d824e29-c70a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107927/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa pielęgnacji i konserwacji Parku w Żelazowej Woli otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d824e29-c70a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczta elektroniczna: zamowienia@nifc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o komunikacji elektronicznej.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w § 7-11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Tamka 43, 00-355 w Warszawie.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina pod adresem: ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poprzez e-mail iod@nifc.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.25.6.2023.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja i konserwacja Parku w Żelazowej Woli otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina o powierzchni 7 hektarów, obejmująca pielęgnację szaty roślinnej (w tym pielęgnację jesienną i czynności związane z kontrolą chorujących drzew), obsługę i konserwację systemu automatycznego nawadniania, konserwacji nawierzchni i dróg parkowych, sztucznych zbiorników wodnych, drobnych elementów wyposażenia parku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 1a do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 2a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 –„Pielęgnacja koryta rzeki Utrata w granicach Parku w Żelazowej Woli”.
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja koryta rzeki Utrata o łącznej powierzchni 40 arów i długości 251 m, polegająca na zapewnieniu drożności koryta rzeki, usuwaniu zbędnej roślinności, gałęzi, konarów, drzew oraz innych zatorów
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 1b do SWZ, a zakres i sposób jego realizacji we wzorze umowy – Załącznik nr 2b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa dla tej części warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia wykonawcy:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę polegającą na pielęgnacji parku o powierzchni minimum 3,5 hektara, wpisanego do rejestru parków zabytkowych, obejmującą co najmniej następujące zadania: pielęgnację całosezonową szaty roślinnej w tym monitoring dendrologiczny, obsługę i konserwację systemu automatycznego nawadniania, konserwację nawierzchni pieszych wykonanych z różnych rodzajów materiałów o wartości tej usługi nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania przez Wykonawcę wartości usług realizowanych odrębnie do wskazanej kwoty w celu wykazania spełnienia tego warunku.
Jeżeli Wykonawca nadal wykonuje daną usługę, wartość już zrealizowanej usługi, na dzień składania ofert, musi wynosić co najmniej tę wartość, którą Zamawiający wskazał w warunku powyżej jako minimum, tzn. 500.000 zł brutto.
II Kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
a) Co najmniej 1 (jedną) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Koordynatora nadzorującego wykonywanie prac posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w ogrodniczych pracach pielęgnacyjnych terenów zieleni zorganizowanej,
b) Co najmniej 1 (jedną) osobę przeznaczoną do przeprowadzania monitoringu dendrologicznego posiadającą minimum pięcioletnie doświadczenie arborystyczne,
c) Co najmniej 1 (jedną) osobę przeznaczoną do sprawowania nadzoru prac z zakresu pielęgnacji zabytkowego drzewostanu posiadającą kwalifikacje określone w art. 37a i 37 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę nie więcej niż dwie wskazane wyżej funkcje.
Część 2
Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa dla tej części warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę polegającą na pielęgnacji koryta rzeki o powierzchni minimum 20 arów i długości minimum 125 metrów, obejmującej co najmniej następujące zadania: zapewnienie drożności koryta rzeki, usuwanie zatorów różnego pochodzenia o wartości tej usługi nie mniejszej niż 20.000 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania przez Wykonawcę wartości usług realizowanych odrębnie do wskazanej kwoty w celu wykazania spełnienia tego warunku.
Jeżeli Wykonawca nadal wykonuje daną usługę, wartość już zrealizowanej usługi, na dzień składania ofert, musi wynosić co najmniej tę wartość, którą Zamawiający wskazał w warunku powyżej jako minimum, tzn. 20.000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy/każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie, według wzoru wskazanego w Załączniku nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych, odpowiednio dla danej części zamówienia, w § 14 ust. 1 pkt 4 SWZ, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w odniesieniu do części 1 i części 2 – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia o dokumentach, według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SWZ,
2) w odniesieniu do części 1 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia w postępowaniu, odpowiednio do oferowanej części zamówienia, przedmiotowego środka dowodowego w postaci informacji określającej liczbę miesięcy gwarancji jakiej udzieli na przedmiot zamówienia, przedstawionej w Formularzu ofertowym – Sekcja VIII. Kryteria oceny ofert. Wskazany powyżej przedmiotowy środek dowodowy służyć będzie potwierdzeniu zgodności oferowanej usługi z wymaganiami i cechami określonymi w opisie kryterium oceny ofert pod nazwą „Gwarancja”, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 SWZ i zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie podlega uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów podane są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla części 1 i 2:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w następujących sytuacjach :
1) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
3) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
4) niewykonania części usług, będących przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku, gdy zajdzie konieczność czasowego ograniczenia dostępu do pielęgnowanych powierzchni z uwagi na remont lub inne nieprzewidziane zdarzenie;
5) wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć lub ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części Usług, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych Usług z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość usług niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), 2 (zwiększenie bądź zmniejszenie wynagrodzenia w zależności od zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4- 7 (zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych Usług),
2) zakresu Usług w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu usług w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a związany z działaniami osób trzecich), pkt 2 (zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu usług zależnie od zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4 i 6-7 (zmniejszenie zakresu usług o usługi niewykonane), pkt 5 (zmniejszenie zakresu usług o niewykonane usługi lub zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
3) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
4) przedłużenia okresu wykonywania Usług, o którym mowa w § 2 Umowy w przypadku niewykorzystania kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy – w takim przypadku okres wykonania usług objętych przedmiotem Umowy zostanie przedłużony do dnia wykorzystania całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy nie dłużej jednak niż o 2 miesiące.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem interaktywnego Formularza ofertowego na Platformie e- Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.