eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup I wyposażenia w tym mebli drewnianych, metalowych oraz krzeseł i różnego rodzaju siedzisk.Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup I wyposażenia w tym mebli drewnianych, metalowych oraz krzeseł i różnego rodzaju siedzisk.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470754976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutomierska 108/112

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-048

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ld.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup I wyposażenia w tym mebli drewnianych, metalowych oraz krzeseł i różnego rodzaju siedzisk.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeb218f5-c7e9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116015/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Meble biurowe drewniane

1.2.24 Krzesła i różnego rodzaju siedziska

1.2.25 Meble metalowe - szafy metalowe certyfikowane

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/743031

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową - https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz dedykowaną dla niniejszego
postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej. Zgodnie z
art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty,dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści
SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy,
na której prowadzone jest postępowanie.
3. W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zampub@ld.policja.gov.pl. Adres
url.https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej ( dostępny pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy (dostępna pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader
lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
sumarycznej wielkości 500 MB.
4. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w
tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi maksymalnie 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję
Pana/Panią o tym,
w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup I wyposażenia w tym mebli drewnianych, metalowych oraz krzeseł i
różnego rodzaju siedzisk – FZ-2380/7/23/MB prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawa PZP), w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1.
b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy zawartej z Komendantem
Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki
Policji w Łodzi;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych
danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, jeżeli okres trwania umowy
przekracza 4 lata, przez cały czas obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity
Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-2380/7/23/MB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli drewnianych pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla PP w Bolimowie.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11.
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać parametry w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1-3.3 do SWZ.
15. Zaoferowany asortyment musi odpowiadać Polskim Normom, posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności atest higieniczny, potwierdzający, że materiały użyte do wykonania mebli nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka i posiada klasę higieniczności E1 oraz atesty dotyczące zgodności przedmiotowego asortymentu z wymaganymi normami w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcji.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, świadectw dopuszczenia na asortyment wskazany w pkt. 5.18. w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.
17. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I”, sprawny technicznie oraz posiadać wszystkie akcesoria montowane fabrycznie (np.; uchwyty, klamki, zamki) odpowiadające właściwościom przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli drewnianych pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla PP we Wrzącej.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać parametry w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1-3.3 do SWZ.
15. Zaoferowany asortyment musi odpowiadać Polskim Normom, posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności atest higieniczny, potwierdzający, że materiały użyte do wykonania mebli nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka i posiada klasę higieniczności E1 oraz atesty dotyczące zgodności przedmiotowego asortymentu z wymaganymi normami w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcji.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, świadectw dopuszczenia na asortyment wskazany w pkt. 5.18. w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.
17. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I”, sprawny technicznie oraz posiadać wszystkie akcesoria montowane fabrycznie (np.; uchwyty, klamki, zamki) odpowiadające właściwościom przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli drewnianych pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać parametry w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1-3.3 do SWZ.
15. Zaoferowany asortyment musi odpowiadać Polskim Normom, posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności atest higieniczny, potwierdzający, że materiały użyte do wykonania mebli nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka i posiada klasę higieniczności E1 oraz atesty dotyczące zgodności przedmiotowego asortymentu z wymaganymi normami w zakresie wymiarów, stateczności, wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcji.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, świadectw dopuszczenia na asortyment wskazany w pkt. 5.18. w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.
17. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I”, sprawny technicznie oraz posiadać wszystkie akcesoria montowane fabrycznie (np.; uchwyty, klamki, zamki) odpowiadające właściwościom przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę krzeseł i różnego rodzaju siedzisk pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla PP w Bolimowie.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zaoferowany asortyment musi spełniać wymagania ergonomiczne wg normy PN-EN 1335-1 lub równoważnej w zakresie wymiarów funkcjonalnych, normy PN-EN 1335-2 lub równoważnej dotyczącej bezpieczeństwa. Posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności wszystkie formalne wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ponadto muszą posiadać pozytywną opinię dotyczącą ergonomii np. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi lub równoważnej jednostki z państw należących do UE.
15. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnego asortymentu, który musi spełniać wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne i winny być dopuszczony do użytkowania w pomieszczeniach biurowych.
16. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny technicznie oraz posiadać atesty dotyczące trudnozapalności na tkaninę i tapicerkę.
17. Wykonawca zobowiązuje się na 6 miesięcy przed upływem terminu gwarancji do przeglądu całości sprzętu i ewentualnej naprawy lub wymiany tego asortymentu, w którym zostanie ujawniona wada uniemożliwiająca prawidłowe użytkowanie. Wykonawca może wskazać serwis, który po upoważnieniu przez producenta w ramach gwarancji dokona przedmiotowego przeglądu.
Kryteria oceny wadliwości sprzętu: trwałość mocowania siedziska do ramy będącej podstawą krzesła, uszkodzenia spawów w metalowej podstawie i nogach krzeseł, wytrzymałość systemów ustawiania fotela – siedziska, prawidłowe działanie kolumny nośnej – niekontrolowane opadanie, wytrzymałość tkaniny w częściach tapicerowanych – odporność na wysnuwanie się, wytrzymałość podstawy krzesła obrotowego w tym pięcioramiennej podstawy oraz zamontowanych w niej kółek na pękanie lub wyłamywanie.
18. W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność profesjonalnego serwisu pogwarancyjnego na terenie Polski na okres minimum 3 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę krzeseł i różnego rodzaju siedzisk pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla PP we Wrzącej.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zaoferowany asortyment musi spełniać wymagania ergonomiczne wg normy PN-EN 1335-1 lub równoważnej w zakresie wymiarów funkcjonalnych, normy PN-EN 1335-2 lub równoważnej dotyczącej bezpieczeństwa. Posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności wszystkie formalne wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ponadto muszą posiadać pozytywną opinię dotyczącą ergonomii np. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi lub równoważnej jednostki z państw należących do UE.
15. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnego asortymentu, który musi spełniać wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne i winny być dopuszczony do użytkowania w pomieszczeniach biurowych.
16. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny technicznie oraz posiadać atesty dotyczące trudnozapalności na tkaninę i tapicerkę.
17. Wykonawca zobowiązuje się na 6 miesięcy przed upływem terminu gwarancji do przeglądu całości sprzętu i ewentualnej naprawy lub wymiany tego asortymentu, w którym zostanie ujawniona wada uniemożliwiająca prawidłowe użytkowanie. Wykonawca może wskazać serwis, który po upoważnieniu przez producenta w ramach gwarancji dokona przedmiotowego przeglądu.
Kryteria oceny wadliwości sprzętu: trwałość mocowania siedziska do ramy będącej podstawą krzesła, uszkodzenia spawów w metalowej podstawie i nogach krzeseł, wytrzymałość systemów ustawiania fotela – siedziska, prawidłowe działanie kolumny nośnej – niekontrolowane opadanie, wytrzymałość tkaniny w częściach tapicerowanych – odporność na wysnuwanie się, wytrzymałość podstawy krzesła obrotowego w tym pięcioramiennej podstawy oraz zamontowanych w niej kółek na pękanie lub wyłamywanie.
18. W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność profesjonalnego serwisu pogwarancyjnego na terenie Polski na okres minimum 3 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę krzeseł i różnego rodzaju siedzisk pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zaoferowany asortyment musi spełniać wymagania ergonomiczne wg normy PN-EN 1335-1 lub równoważnej w zakresie wymiarów funkcjonalnych, normy PN-EN 1335-2 lub równoważnej dotyczącej bezpieczeństwa. Posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności wszystkie formalne wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ponadto muszą posiadać pozytywną opinię dotyczącą ergonomii np. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi lub równoważnej jednostki z państw należących do UE.
15. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnego asortymentu, który musi spełniać wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne i winny być dopuszczony do użytkowania w pomieszczeniach biurowych.
16. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny technicznie oraz posiadać atesty dotyczące trudnozapalności na tkaninę i tapicerkę.
17. Wykonawca zobowiązuje się na 6 miesięcy przed upływem terminu gwarancji do przeglądu całości sprzętu i ewentualnej naprawy lub wymiany tego asortymentu, w którym zostanie ujawniona wada uniemożliwiająca prawidłowe użytkowanie. Wykonawca może wskazać serwis, który po upoważnieniu przez producenta w ramach gwarancji dokona przedmiotowego przeglądu.
Kryteria oceny wadliwości sprzętu: trwałość mocowania siedziska do ramy będącej podstawą krzesła, uszkodzenia spawów w metalowej podstawie i nogach krzeseł, wytrzymałość systemów ustawiania fotela – siedziska, prawidłowe działanie kolumny nośnej – niekontrolowane opadanie, wytrzymałość tkaniny w częściach tapicerowanych – odporność na wysnuwanie się, wytrzymałość podstawy krzesła obrotowego w tym pięcioramiennej podstawy oraz zamontowanych w niej kółek na pękanie lub wyłamywanie.
18. W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność profesjonalnego serwisu pogwarancyjnego na terenie Polski na okres minimum 3 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę krzeseł i różnego rodzaju siedzisk pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zaoferowany asortyment musi spełniać wymagania ergonomiczne wg normy PN-EN 1335-1 lub równoważnej w zakresie wymiarów funkcjonalnych, normy PN-EN 1335-2 lub równoważnej dotyczącej bezpieczeństwa. Posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności wszystkie formalne wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ponadto muszą posiadać pozytywną opinię dotyczącą ergonomii np. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi lub równoważnej jednostki z państw należących do UE.
15. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnego asortymentu, który musi spełniać wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne i winny być dopuszczony do użytkowania w pomieszczeniach biurowych.
16. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny technicznie oraz posiadać atesty dotyczące trudnozapalności na tkaninę i tapicerkę.
17. Wykonawca zobowiązuje się na 6 miesięcy przed upływem terminu gwarancji do przeglądu całości sprzętu i ewentualnej naprawy lub wymiany tego asortymentu, w którym zostanie ujawniona wada uniemożliwiająca prawidłowe użytkowanie. Wykonawca może wskazać serwis, który po upoważnieniu przez producenta w ramach gwarancji dokona przedmiotowego przeglądu.
Kryteria oceny wadliwości sprzętu: trwałość mocowania siedziska do ramy będącej podstawą krzesła, uszkodzenia spawów w metalowej podstawie i nogach krzeseł, wytrzymałość systemów ustawiania fotela – siedziska, prawidłowe działanie kolumny nośnej – niekontrolowane opadanie, wytrzymałość tkaniny w częściach tapicerowanych – odporność na wysnuwanie się, wytrzymałość podstawy krzesła obrotowego w tym pięcioramiennej podstawy oraz zamontowanych w niej kółek na pękanie lub wyłamywanie.
18. W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność profesjonalnego serwisu pogwarancyjnego na terenie Polski na okres minimum 3 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem mebli metalowych, w tym mebli metalowych certyfikowanych pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla PP w Bolimowie.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać parametry w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1-3.3 do SWZ.
15. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepoddany żadnym naprawom, kompletny, sprawny techniczne posiadać wszelkie akcesoria montowane fabrycznie, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania odpowiadające właściwościom zamówienia.
16. Zaoferowany asortyment musi odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
17. Zaoferowane szafy metalowe certyfikowane muszą spełniać wymagania według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem mebli metalowych, w tym mebli metalowych certyfikowanych pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla PP we Wrzącej.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać parametry w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1-3.3 do SWZ.
15. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepoddany żadnym naprawom, kompletny, sprawny techniczne posiadać wszelkie akcesoria montowane fabrycznie, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania odpowiadające właściwościom zamówienia.
16. Zaoferowany asortyment musi odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
17. Zaoferowane szafy metalowe certyfikowane muszą spełniać wymagania według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem mebli metalowych, w tym mebli metalowych certyfikowanych pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla CBZC.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać parametry w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1-3.3 do SWZ.
15. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepoddany żadnym naprawom, kompletny, sprawny techniczne posiadać wszelkie akcesoria montowane fabrycznie, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania odpowiadające właściwościom zamówienia.
16. Zaoferowany asortyment musi odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
17. Zaoferowane szafy metalowe certyfikowane muszą spełniać wymagania według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem mebli metalowych, w tym mebli metalowych certyfikowanych pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla Wydzaiłu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać parametry w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1-3.3 do SWZ.
15. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepoddany żadnym naprawom, kompletny, sprawny techniczne posiadać wszelkie akcesoria montowane fabrycznie, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania odpowiadające właściwościom zamówienia.
16. Zaoferowany asortyment musi odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
17. Zaoferowane szafy metalowe certyfikowane muszą spełniać wymagania według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem mebli metalowych, w tym mebli metalowych certyfikowanych pochodzących z bieżącej produkcji wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dla PP we Wrzącej.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2.1 – 2.12.
3. Faktyczna ilość zamawianego asortymentu będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust. 1 Wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 odpowiednio do numeru zadania, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.
4. Realizacja umowy nastąpi na podstawie szczegółowych zamówień wysłanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości umowy.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac i usług koniecznych do korzystania z zamawianego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją m.in. na złożeniu wszystkich elementów, ustawieniu, wypoziomowaniu, wyregulowaniu.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane podczas realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego.
9. Oferowany asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.
10. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona po każdorazowej dostawie przez Wykonawcę faktura VAT.
12. Potencjalne miejsca dostaw:
 Posterunek Policji w Bolimowie ul. Farna 6 powiat Skierniewice – dotyczy zadania 1, 4, 8
 Posterunek Policji we Wrzącej ul. Władysława Sikorskiego 6 powiat Pabianice – dotyczy zadania 2, 5, 9, 12
 Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 3, 6, 11
 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 – dotyczy zadania 7
 Centralne Biuro zwalczania Cyberprzestepczości Łódź ul. Lutomierska 108/112 – dotyczy zadania 10
13. Podane przez Zamawiającego w SWZ normy, nazwy i zdjęcia mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 ustawy. Nazwy własne, zdjęcia, normy lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawiony opis stanowi minimum techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ofert równoważnych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać parametry w stosunku do wymagań minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3.1-3.3 do SWZ.
15. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepoddany żadnym naprawom, kompletny, sprawny techniczne posiadać wszelkie akcesoria montowane fabrycznie, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania odpowiadające właściwościom zamówienia.
16. Zaoferowany asortyment musi odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
17. Zaoferowane szafy metalowe certyfikowane muszą spełniać wymagania według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44421000-7 - Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji dla każdego z zadań osobno, w momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych. Dostawy przedmiotowego asortymentu w ramach opcji będą realizowane po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym dla każdego z zadań. W ramach każdego z zadań Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowej ilości przedmiotowego asortymentu wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym, maksymalnie do 20% podstawowej wartości brutto umowy.
2. Dostawy w opcji muszą być wykonane zgodnie z zapisami umowy, w terminie wskazanym w § 5 ust 4 wzoru umowy – załącznik nr 5.1 – 5.3 do SWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1 – 3.3 do SWZ.
3. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w okresie trwania umowy, nie później niż w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r poz. 835).
3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:
 oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp. potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto we wzorze umowy - załącznik nr 5.1 - 5.3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy - https://platformazakupowa.pl/transakcja/743031

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz, że nie podlega wykluczeniu należy złożyć:
oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp – wg załącznika nr 4 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.