eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › "Poprawa bazy leczniczej - przebudowa placu przed stacją Pogotowia Ratunkowego we Lwówku Śląskim" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa bazy leczniczej – przebudowa placu przed stacją
Pogotowia Ratunkowego we Lwówku Śląskim” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001082454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cieplicka 126a

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 75 75 547 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@999.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa bazy leczniczej – przebudowa placu przed stacją
Pogotowia Ratunkowego we Lwówku Śląskim” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51f952b4-c964-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej: https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej, o której mowa w ust. 1. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie przetargowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej do konkretnego Wykonawcy.
2) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej znajdują się na stronie internetowej:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami dla użytkowników platformy przetargowej, dostępnymi pod adresem:
https://jgora.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
4) Wsparcie techniczne w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca LOGINTRADE S.A., nr tel.: 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach: 8:00 – 16:00.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z Instrukcjami dla
użytkowników platformy przetargowej, o których mowa w pkt 3.
3. Korzystanie z platformy przetargowej jest bezpłatne.
4. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem platformy przetargowej.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3 RODO, w dokumentach zamówienia (Dział XXV Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 4 RODO, w dokumentach zamówienia (Dział XXV Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 463414,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni istniejącego placu przed stacją Pogotowia Ratunkowego we Lwówku Śląskim przy ul. Gryfowskiej 2 (dz. nr 286, obręb 0002 – Lwówek Śląski 2), w zakres której wchodzi rozbiórka istniejącej
żelbetowej rampy z kanałem serwisowym, rozbiórka budynku nieczynnej kotłowni, ułożenie rur osłonowych dla przewodów
zasilających, wyczyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej, naprawa i regulacja studni oraz wykonanie terenów zielonych.
Realizację robót budowlanych poprzedza opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych uzgodnień i pozwoleń, uprawniających do przeprowadzania przedmiotowej inwestycji.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia – realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” – obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowy placu przed stacją Pogotowia Ratunkowego we Lwówku Śląskim” –
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), w skład której
wchodzi:
a) Projekt Wykonawczy,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
c) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót;
d) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich koniecznych opinii, warunków technicznych, uzgodnień,
pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania zadania inwestycyjnego (Zamawiający przewiduje
konieczność dokonania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego/Inwestora zgłoszenia robót niewymagających
pozwolenia na budowę);
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1, oraz uzyskanych
pozwoleń, o których mowa w pkt 2, przy jednoczesnym osiągnięciu celów wymagań i potrzeb określonych w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zawarty w Tomie III SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SWZ (tj. w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz
z planami sytuacyjnymi).
4. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, została
ujęta w Dziale XX Tomu I SWZ.
5. Zamawiający zastrzega, iż roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia są przeznaczone do użytku
przez osoby fizyczne, w tym pracowników Zamawiającego, w związku z czym wymagane jest zaprojektowanie, a następnie
wykonanie robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium I – CENA – 60 pkt;
2) Kryterium II – OKRES GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE – 40 pkt.
Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w Dziale XIX Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:
- Projektantem – osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie, wydane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- Kierownikiem robót – osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w co najmniej
ograniczonym zakresie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
późn. zm.), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez jedną osobę, o ile osoba ta posiada wymagane
uprawnienia, określone dla Projektanta i Kierownika robót.
W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita
Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) –
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
b) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedno (1) zamówienie, obejmujące swoim
zakresem wykonanie:
- nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 300 m2;
- remontu, budowy lub przebudowy elementów kanalizacji deszczowej (studni, wpustu, kolektora, przykanalika).
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do Tomu I SWZ) – oświadczenie to składa odpowiednio: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmiot udostepniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do Tomu I SWZ);
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp – będzie żądane przedstawienie podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 lit. c, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zasady określone w pkt 2 i 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 3 do Tomu I SWZ);
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 4 do Tomu I SWZ).
Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w Dziale VII ust. 2 pkt 4
Tomu I SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy, na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do Tomu I SWZ;
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru;
3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania – w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu,
określone w Dziale VII ust. 2 Tomu I SWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, o którym mowa w Dziale
VII ust. 2 pkt 4 lit. b, dotyczący posiadanego doświadczenia, nie podlega sumowaniu, tj. nie dopuszcza się łączenia
doświadczenia zdobytego przez kilku Wykonawców w postaci realizacji robót o mniejszym zakresie (rzeczowym i
dotyczącym powierzchni) – w celu łącznego spełnienia postawionego warunku.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w
Dziale VII ust. 2 pkt 4 Tomu I SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, w którym należy wskazać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Druk
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do Tomu I SWZ.
7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do Tomu I SWZ). Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegający się o zamówienie.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz opis warunków ich wprowadzenia zostały określone w dokumentach zamówienia (w dziale XXII Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także w paragrafie 11Projektu umowy, stanowiącego Tom II Specyfikacji Warunków Zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejscem składania ofert jest platforma przetargowa Pogotowia Ratunkowego, dostępna pod adresem: https://jgora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

nie dotyczy

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany jest:
1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z Działem XIII Tomu I SWZ;
2) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień dotyczących wskazanych przez Wykonawcę osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj. projektanta i kierownika robót (zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Dziale V II ust. 2 pkt 4 lit. a Tomu I SWZ) oraz zaświadczenia o członkostwie w/w osób w izbie inżynierów budownictwa. Aktualność wpisu w/w osób do izby musi zachować ważność przez cały okres realizacji umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.