eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Zakup pieczywaOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup pieczywa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Chełmski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (82) 562 75 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatchelmski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup pieczywa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-780eb0e4-c962-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065302/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Zakup pieczywa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.powiatchelmski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.powiatchelmski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.powiatchelmski.pl.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (nie dotyczy czynności złożenia oferty), może odbywać się również za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zamowieniapubliczne@powiatchelmski.pl, którą należy traktować wyłącznie jako
„awaryjną“, w przypadku problemów technicznych.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z
późn. zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy, tj.: 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer; 4) Włączona obsługa
JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; 6) Podłączony lub wbudowany do
komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
4. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące
informacje na temat specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: 1) Dopuszczalne formaty
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv,
jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,
xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLen, 2) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: --
plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany –– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy
Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2023 r., poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia27kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L
119 z 04.05.2016,str.1), dalej„RODO”,Zamawiający informuje, że:
1)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym
postępowaniu;2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczn. pn.:„Dostawa emulsji asfaltowej”prowadzonym w trybie podstawowym;3)
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych,dalej „ustawa Pzp”;4)dane osobowe
Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych
bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22RODO;7)Wykonawca posiada:a)na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;b) na
podstawie art.16RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;c) na podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2RODO;d)prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO; 8)Wykonawcy nie przysługuje:a)w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20RODO;c)na podstawie art. 21RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.6
ust.1 lit.c RODO,9)Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
danych osobowych przez administratora.Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul.Stawki 3,00 193 Warszawa.W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem,o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art.15 i art.16 rozporządzenia
2016/679,są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG.272.1.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup pieczywa, w ramach którego należy zrealizować sukcesywne dostawy pieczywa do jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego tj.:
1) Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Nowiny 101, 22-105 Okszów,
2) Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu, ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec,
3) Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka,
4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811000-6 - Pieczywo

15811100-7 - Chleb

15811200-8 - Rogaliki

15811400-0 - Bułeczki

15813000-0 - Wyroby śniadaniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1)Kryterium „Cena”:
W kryterium „cena” oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
P1=najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu/cena badanej oferty x 60,
gdzie:
P1- ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
2) Kryterium „Termin realizacji dostaw”:
W kryterium „termin realizacji dostaw” oceniany będzie zaoferowany termin realizacji dostaw zgodnie z poniższą tabelą:
w terminie 1 dnia roboczych od przekazania zamówienia telefonicznego oraz drogą mailową-40 pkt,
w terminie 2 dni roboczych od przekazania zamówienia telefonicznego oraz drogą mailową-20 pkt,
w terminie 3 dni roboczych od przekazania zamówienia telefonicznego oraz drogą mailową-0 pkt.
gdzie:
P2- ilość punktów za termin realizacji dostaw
3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wagach
danego kryterium:
PO = P1 + P2
gdzie:
PO- suma punktów przyznanych danej ofercie,
P1 -punkty w kryterium „cena”
P2- punkty w kryterium „termin realizacji dostaw”
4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najwyższą łączną punktacją, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy bilans
kryteriów oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne):
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o których mowa w
rozdziale 15 pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te
potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne):
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o których mowa w
rozdziale 15 pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te
potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Poza zmianami przewidzianymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania:
1) zmiany terminu realizacji umowy, gdy jest ona spowodowana działaniem siły wyższej (tj. zdarzeniem losowym wywołanym przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) uniemożliwiającej wykonania przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wynikającą ze zmiany kwoty podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.powiatchelmski.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.