eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego dla tyskich publicznych szkół podstawowychOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego dla tyskich publicznych szkół podstawowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365004185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mco.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcotychy.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego dla tyskich publicznych szkół podstawowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a01d70b-c890-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013302/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Bezpieczny Tyszanin – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej ” – etap I i II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Bezpieczny Tyszanin – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014 – 2020 priorytet: III rozwój sieci drogowej ten-t i transportu multimodalnego działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a01d70b-c890-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
o Pani Ewa Biolik – inspektor Sekcji Zamówień Publicznych
o Pani Katarzyna Hawryło – inspektor Sekcji Zamówień Publicznych
o tel. 032 323 24 23
o e-mail: zamowienia@mco.tychy.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio
do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a01d70b-c890-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Uwaga! Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-7a01d70b-c890-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pomocą adresu mailowego Zamawiającego: zamowienia@mco.tychy.pl
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” oraz adresu email Zamawiającego zamowienia@mco.tychy.pl odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@mco.tychy.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@mco.tychy.pl;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
7. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
8. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Osoba udostępniająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1 do SWZ/ załącznik nr 5/5a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCO-SZP.261.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 280817,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego – stacjonarne miasteczko rowerowe z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach.

4.2.5.) Wartość części: 39390,24 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 43329000-5 - Zestawy sprzętu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium - dotyczy części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6:
Nr Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100%
Punkty przyznawane za podane w punkcie 17.1 kryterium będzie liczone następująco:
Nr kryterium: Wzór:


gdzie:
- — najniższa cena spośród wszystkich ofert
- — cena podana w ofercie

W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów


W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego - symulator szkoleniowy roweru i urządzenie do treningu i kontroli czasu reakcji (trenażer czasu reakcji) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

4.2.5.) Wartość części: 49768,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34150000-3 - Symulatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium - dotyczy części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6:
Nr Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100%
Punkty przyznawane za podane w punkcie 17.1 kryterium będzie liczone następująco:
Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (C)gdzie:
- — najniższa cena spośród wszystkich ofert
- — cena podana w ofercie

W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego - mobilne miasteczko ruchu drogowego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach.

4.2.5.) Wartość części: 29415,59 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 43327000-1 - Sprzęt z gotowych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium - dotyczy części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6:
Nr Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100%
Punkty przyznawane za podane w punkcie 17.1 kryterium będzie liczone następująco:
Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (C)gdzie:
- — najniższa cena spośród wszystkich ofert
- — cena podana w ofercie

W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego - symulator szkoleniowy roweru, urządzenie do treningu i kontroli czasu reakcji (trenażer czasu reakcji), symulator przejścia dla pieszych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

4.2.5.) Wartość części: 87544,50

4.2.6.) Główny kod CPV: 34150000-3 - Symulatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium - dotyczy części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6:
Nr Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100%
Punkty przyznawane za podane w punkcie 17.1 kryterium będzie liczone następująco:
Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (C)gdzie:
- — najniższa cena spośród wszystkich ofert
- — cena podana w ofercie

W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego - stacjonarne miasteczko rowerowe z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Tychach.

4.2.5.) Wartość części: 39390,24 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 43329000-5 - Zestawy sprzętu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium - dotyczy części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6:
Nr Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100%
Punkty przyznawane za podane w punkcie 17.1 kryterium będzie liczone następująco:
Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (C)gdzie:
- — najniższa cena spośród wszystkich ofert
- — cena podana w ofercie

W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego - symulator szkoleniowy roweru z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Zespole-Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Tychach.

4.2.5.) Wartość części: 35308,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 34150000-3 - Symulatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium - dotyczy części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6:
Nr Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100%
Punkty przyznawane za podane w punkcie 17.1 kryterium będzie liczone następująco:
Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (C)gdzie:
- — najniższa cena spośród wszystkich ofert
- — cena podana w ofercie

W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;

4) zdolności technicznej lub zawodowej: WYKONAWCA SPEŁNI WARUNEK JEŚLI PRZEDSTAWI:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy;
• dotyczy części nr 1:
Wymagane jest należyte wykonanie minimum jednej dostawy (będącej przedmiotem jednej umowy) narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego o wartości
nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
• dotyczy części nr 2:
Wymagane jest należyte wykonanie minimum jednej dostawy (będącej przedmiotem jednej umowy) narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego o wartości
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
• dotyczy części nr 3:
Wymagane jest należyte wykonanie minimum jednej dostawy (będącej przedmiotem jednej umowy) narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego o wartości
nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
• dotyczy części nr 4:
Wymagane jest należyte wykonanie minimum jednej dostawy (będącej przedmiotem jednej umowy) narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego o wartości
nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto.
• dotyczy części nr 5:
Wymagane jest należyte wykonanie minimum jednej dostawy (będącej przedmiotem jednej umowy) narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego o wartości
nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
• dotyczy części nr 6:
Wymagane jest należyte wykonanie minimum jednej dostawy (będącej przedmiotem jednej umowy) narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego o wartości
nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
Uwaga: Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w punkcie 7.2 4) a) SWZ, dotyczy robót, usług, dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony
w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę)
lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
W zakresie potwierdzenia, że zaoferowane narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą kart katalogowych oferowanych narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego będących przedmiotem zamówienia – dotyczy części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych tj. kart katalogowych narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego
lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),
2. Oświadczenia (załącznik nr 5/5a do SWZ),
3. Karty katalogowe oferowanych narzędzi edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego - w zakresie potwierdzenia, że zaoferowane narzędzia edukacyjne
z zakresu ruchu drogowego spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
(np. nr NIP).
5. JEŚLI DOTYCZY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 5 b do SWZ),
6. JEŚLI DOTYCZY - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3. i 4. , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki zmiany
są następujące:
- Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa
w § 2 ust. 1 projektowanych postanowień umowy jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, Zamawiający uzna w szczególności:
a) siłę wyższą rozumianą jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp.
b) nieprzewidywalne warunki fizyczne dotyczące transportu np. wypadek komunikacyjny,
w konsekwencji, którego przewożony przedmiot zamówienia ulegnie uszkodzeniu, zatory komunikacyjne po zdarzeniu drogowym itp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”- załącznik nr 1 do SWZ oraz pozostałych dokumnetów wymaganych do złożenia oferty udostępnionych przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 5a do SWZ).
1.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
1.5.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
1.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
3.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 129 z późniejszymi zmianami);

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.