eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Całoroczne utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych i terenach miejskich w DzierżoniowieOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całoroczne utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych i terenach miejskich w Dzierżoniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 746450882

1.5.8.) Numer faksu: 746450882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/, https://bip.um.dzierzoniow.pl/, https://dzierzoniow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całoroczne utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych i terenach miejskich w Dzierżoniowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36e40b57-c94e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005591/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i terenach miejskich w Dzierżoniowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej eZamawiajacy, tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający określił dopuszczalne formaty przesyłanych danych w SWZ tj. plików o wielkości do 2 GB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .rtf .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w zakładce „Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych” pod adresem internetowym
https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli
dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych formatach danych i złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Danych jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800; Inspektor Ochrony Danych - Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22
tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl; Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia zamówienia
publicznego, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia i realizacji umowy, Będziemy przetwarzać Twoje dane
na podstawie: 1. Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2. Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy 3. Ustawy z
dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru
najkorzystniejszej oferty również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt lub przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych wynikający z odrębnych przepisów prawa; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; Odbiorcy Twoich danych - Twoje dane osobowe w postaci nazwy/imienia i nazwiska oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać udostępnione:- w Biuletynie Zamówień
Publicznych / w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,- na Platformie Zakupowej eZamawiający,-w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,-wykonawcom biorącym udział w
postępowaniu,-organom upoważnionym na mocy przepisów prawa,-wykonawcom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, min. firma Market Planet Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.-dostawca
platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych.Ponadto po zawarciu umowy w/w dane mogą zostać udostępnione każdej osobie, która wystąpi z wnioskiem o ich udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej (jeśli nie będą zachodziły przesłanki wyłączające); Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych - Przysługują Ci, w sytuacjach określonych prawem, następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Ci:- w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 10 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI-1.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w sposób ciągły i nieprzerwany przez czas trwania zamówienia usługi polegającej na „Całorocznym utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych
i terenach miejskich w Dzierżoniowie”.
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) całoroczne utrzymanie czystości obejmuje następujące czynności:
a) codzienne opróżnianie koszy na śmieci, utrzymywanie ich w czystości a w razie potrzeby ich przenoszenie,
b) usuwanie złomów i wywrotów drzew w czasie wskazanym w ofercie,
c) bieżące usuwanie nadłamanych i wiszących konarów i gałęzi z drzew i krzewów,
d) bieżące usuwanie aktów wandalizmu (m. in. usuwanie graffiti, rozbitych szkieł),
e) w sytuacjach nagłych usuwanie nieczystości wynikających ze zdarzeń losowych na drogach w czasie wskazanym w ofercie,
f) oczyszczanie i udrażnianie wlotów wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej polegające na usuwaniu liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń,
g) grabienie i wywożenie w ciągu 48 godzin zgrabionych liści,
h) usuwanie odrostów korzeniowych, podkrzesywanie koron drzew do wysokości ok 3,0 m nad ziemią,
i) codzienny przegląd terenów objętych umową oraz bieżące zgłaszanie Zamawiającemu (mailowo i telefonicznie) zagrożeń oraz zniszczeń urządzeń, ławek, koszy i innych elementów małej architektury.
J) usuwanie zagrożeń lub zabezpieczanie miejsc, w których stwierdzono zagrożenie w czasie wskazanym w ofercie, poprzez ich wygrodzenie / otaśmowanie oraz powiadomienie Zamawiającego (m.in. uszkodzone obiekty małej architektury);
2) letnie utrzymanie obejmuje następujące czynności:
a) mechaniczne i ręczne utrzymanie w czystości dróg i placów (wraz z elementami do nich przyległymi, tj. chodnikami, parkingami, zatokami przystankowymi, poboczami, rowami, ciągami pieszych, ścieżkami rowerowymi, pasami zieleni) oraz pozostałych terenów odjętych umową,
b)odsłanianie krawężników (obrzeży trawnikowych) oraz odchwaszczanie chodników i ciągów pieszych i rowerowych,
c) dwukrotne w ciągu roku mycie wiat przystankowych i tablic z rozkładami jazdy (w maju i październiku),
d) utrzymywanie w czystości obiektów małej architektury (m. in. mycie, usuwanie graffiti);
3) zimowe utrzymanie obejmuje bieżące ręczne sprzątanie terenów objętych umową, polegające na zbieraniu odpadów (m. in. papierów, plastików, psich odchodów, itp.).
3. Przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca będzie realizował przy użyciu sprzętu i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 7 do SWZ.
4. Tereny objęte umową oraz częstotliwości wykonywania prac w okresie letnim zostały zawarte w załączniku nr 12 do SWZ.
5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciążą wszystkie obowiązki określone w w/w ustawie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem odpadów z miejsca wytworzenia, wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwieniem.
6. Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami w ramach niniejszej umowy należy do Wykonawcy.
7. Obowiązki Wykonawcy:
a) w okresie letnim uzgadniania z Zamawiającym harmonogramu usług określonych w załączniku nr 12 do SWZ - do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usług.
b)wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, terminowo, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz obowiązującymi normami, zasadami bhp oraz przepisami a w szczególności w zakresie ochrony środowiska;
c) zawarcia przed podpisaniem niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł rocznie;
d) stosowania się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego, zapewnienie stałego dozoru nad realizacją usługi;
e) utrzymywania ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu najlepszego wykonywania usług i udzielania Zamawiającemu wyczerpujących informacji w tym zakresie oraz umożliwienie stałego nadzoru nad realizacją usługi oraz zapewnienie możliwości uczestnictwa w przeglądach prowadzonych prac;
f) wyposażenie pracowników wykonujących roboty fizyczne w odpowiedni czysty strój, z nazwą firmy wykonującej prace oraz posiadający odpowiednie elementy odblaskowe;
g) oznakowanie nazwą firmy pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi;
h) zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej umożliwiającej zgłaszanie nagłych zdarzeń związanych z zakresem realizowanej usługi, a w szczególności konieczności zabezpieczenia i usuwania nieczystości wynikających ze zdarzeń losowych;
i)posiadanie bazy magazynowo - transportowej usytuowanej na terenie miasta Dzierżoniowa lub w odległości nie większej niż 20 km od granic miasta;
j) dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy oświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP oraz ochrony środowiska na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych przy wykonaniu usługi;
k)posiadania i utrzymania w gotowości i sprawności technicznej sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, a w przypadku awarii zastąpienie sprzętem o takich samych parametrach technicznych;
l)prowadzenie na bieżąco dokumentacji zawierającej istotne informacje dotyczące terminu, miejsca
i zakresu wykonywanych prac i udostępnienie jej do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo usług, zgodnych z przedmiotem umowy, w przypadku: konieczności wydłużenia terminu realizacji usługi, zwiększenia lub zmiany ilości i długości dróg lub powierzchni terenów do utrzymania, itp.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu prac dodatkowych. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys będzie podstawą do określenia wartości zmiany
w Umowie, w wysokości nieprzekraczającej 50.000,00 zł netto. Wartość zamówień uzupełniających zostanie ustalona na podstawie kosztorysu Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień o których mowa wyżej zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ
warunki, nie podlega wykluczeniu z postępowania, złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.
Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru:
K = KC + KG + KR
K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę,
KC - punkty uzyskane w kryterium „Cena brutto”,
KG – punkty uzyskane w kryterium „Gotowość”,
KR – punkty uzyskane w kryterium „ Czas reakcji ”.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana
oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia:
1.2.4.1wykonał należycie usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje całoroczne utrzymanie czystości dróg o łącznej wartości nie mniejszej niż 700.000,00 , lub zimowe lub/i letnie utrzymanie terenów miejskich o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł
1.2.4.2. skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj.:
jedna osoba kierująca pracami, która przez co najmniej 6 miesięcy nadzorowała pracami związanymi z wykonawstwem prac objętych zamówieniem. Zmiana ww. osoby przy pomocy, których realizowany będzie przedmiot zamówienia może nastąpić tylko wtedy gdy Wykonawca wykaże inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SWZ, wymagana jest również akceptacja
Zamawiającego.
1.2.4.3. dysponuje sprzętem:
a) zamiatarka do dróg – min. 4 szt.
b) zamiatarka do sprzątania chodników (sprzęt o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t) – min.3 szt.
Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek określony w pkt. 1.2.4.2. zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami,
- warunek określony w pkt. 1.2.4.3. zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie sprzętem. W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które usługi zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.
1.5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
1.6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
1.7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia,następującego podmiotowego środka dowodowego: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt. 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - załącznik nr 9 do SWZ; (dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiot udostępniający zasoby).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi
załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o
którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykazu z osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu z osobami skierowanymi do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego określonych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu ze sprzętem stanowi
załącznik nr 8 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza
Ofertowego na Platformie (informacje zawarte w SWZ) oraz opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. Ponadto zobowiązany jest do załączenia do oferty
Szczegółowego Formularza Oferty na Platformie (wypełnionego załącznika nr 1a do SWZ) oraz opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane.
Szczegółowy formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. 2. Aktualne na dzień złożenia
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowi załącznik nr 2 do
SWZ) w zakresie wskazanym w SWZ – każdy osobno spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) i podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca
celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta oraz oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być
złożone w oryginale. To samo dotyczy oświadczenia Wykonawcy o tym, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 ,5 ustawy Pzp.
3. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy / należy złożyć
dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru-Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów , jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana jest oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 par 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4. Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 5. Zobowiązanie
podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do SWZ (o ile dotyczy). 6. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie
części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 3 do SWZ informacji o części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane.
7.Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca
powinien w momencie ich przekazania wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie
powinny być udostępniane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu - na konto Gminy Miejskiej Dzierżoniów nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie ul. Daszyńskiego 24, 58-200 Dzierżoniów, z adnotacją:
Wadium: postępowanie zi-1.271.18.2023: „ Całoroczne utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych i terenach miejskich w Dzierżoniowie”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 462).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
2. Zwrot wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
- upływu terminu związania ofertą;
- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynności unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
b) Zamawiający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- którego oferta została odrzucona;
- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną
ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien
przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IV SWZ dotyczące każdego
partnera konsorcjum osobno w zakresie tam wskazanym ; f) Oświadczenia i dokumenty
wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich;
g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy
powinni dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni
Wykonawcy, j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Wszystkie
dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie rodzaju, zakresu i warunków zmian
zawarte są w § 16 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale IX ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy wykonawcę w
przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.