eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › "Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04f4dc7c-b368-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów komunalnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04f4dc7c-b368-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108281

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PK/04/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 530000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podwozie i zabudowa wyprodukowana i skompletowana w 2022 lub 2023 roku
Pojazd fabrycznie nowy.
Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym oraz odwłokiem wykonana zgodnie z normą EN1501-1.
Podwozie dwuosiowe o DMC od 11800 do 12000 kg,

Komplet dokumentów do rejestracji tj. świadectwo homologacji dla pojazdów kompletnych lub dopuszczenie jednostkowe (tj. dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu) Wykonawca dostarczy w dniu odbioru pojazdu.

1. Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii,
2. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 230 KM i momencie obrotowym minimum 900 Nm, spełniający wymagania normy Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych.
3. Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów,
4. Rozstaw osi w przedziale od 3150mm do 3600mm,
5. Zawieszenie:
- dwuosiowe 4x2
- przednie zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne,
- tylne zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne,
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,
6. Przystawka odbioru mocy od silnikowa, spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki,
7. Układ hamulcowy:
- hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy,
- układ hamulcowy z systemem ABS,
- system ASR, ESP,
8. Koła 22,5 lub 17,5 cala z oponami o rozmiarze
Opony dla osi przedniej – 2 x 275/70 R 22,5 lub 2 x 245/70 R 17,5
Opony dla osi tylnej napędowej – 4 x 275/70 R 22,5 lub 4 x 245/70 R 17,5
9. Kabina:
- kabina trzymiejscowa w kolorze białym lub pomarańczowym
- kabina klimatyzowana
- siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
- cyfrowy zestaw wskaźników/ wyświetlacz cyfrowy
- elektrycznie sterowane szyby,
- radio z głośnikami
- tachograf cyfrowy legalizowany po wydaniu pojazdu przez Wykonawcę i na jego koszt (instrukcja w języku polskim)
- dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego
- komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim,
- zbiornik paliwa zamykany na kluczyk,
- centralny zamek zdalnie sterowany,
- dywaniki gumowe w kabinie,
- osłony przeciw najazdowe,
- lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i sterowane,
- tempomat,
- światła do jazdy dziennej,
- podłączenie modułu GPS dostarczonego przez Zamawiającego,

II. Nadwozie śmieciarki

1. Ściany skrzyni ładunkowej wykonane z blachy stalowej na gorąco walcowanej S355MC lub innej o równoważnych lub wyższych parametrach (np. granica plastyczności ReH – min. 355 MPa, wytrzymałość na rozciąganie Rm – min. 470 MPa), o grubości min. 3 mm,
2. Podłoga skrzyni ładunkowej wykona z blachy stalowej na gorąco walcowanej S355MC lub innej o równoważnych lub wyższych parametrach (np. granica plastyczności ReH – min. 355 MPa, wytrzymałość na rozciąganie Rm – min. 470 MPa), o grubości min. 4 mm,
3. Dno wanny zasypowej odwłoka wykonane ze stali trudnościeralnej HARDOX 450 lub innej o równoważnych lub wyższych parametrach (np. twardość min. 425 HB wg skali Brinella, wytrzymałość na rozciąganie Rm – min. 1370 MPa), o grubości min. 8 mm.
4. Skrzynia ładunkowa posiadająca właz konserwacyjny na bocznej ścianie z zabezpieczeniem zgodnym z EN1501-1,
5. Kolor zabudowy biały lub pomarańczowy,
6. Pojemność zabudowy min. 9 m3 - dopuszcza się odchyłkę pomiarową we wskazaniach pojemność komory skrzyni ładunkowej do max 0,3 m3.
-urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów zgodnie z normą EN840-1,2,3,
7. Opróżnianie pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu,
-udźwig urządzenia zasypowego min 700 kg,
-pulpit sterujący wyposażony w przycisk stop,
8. Stopień zagęszczania odpadów min 1 : 5
9. Pompa hydrauliczna o zmiennym lub stałym wydatku montowana bezpośrednio na PTO od silnika,

Zamawiający wyraża zgodę na montaż pompy hydraulicznej bezpośredni lub pośredni przez PTO, spełniającej warunki zabudowy śmieciarki.

10. System sterowania prasą zagęszczającą. Cykl automatyczny uruchamiany za pomocą przycisków/włączników umieszczonych po obu stronach odwłoka.
11. Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka bez zastosowania dodatkowej elektryki lub przycisków elektrohydraulicznych,
12. Zagęszczanie odpadów za pomocą mechanizmu liniowo-szufladowego.
13. Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła stop, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED,
14. Automatyczna regulacja obrotów silnika,
15. Układ centralnego smarowania zabudowy na smar półpłynny. Układ centralnego smarowania obejmujący smarowanie wszystkich siłowników, łożysk oraz ramion,
16. Zawór kulowy w wannie załadunkowej do opróżniania odcieków min. 2”,
17. Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy,
18. Skrzynka sterownicza do obsługi zabudowy zamontowana w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwu płyty wypychającej za pomocą manualnych przełączników,
19. Płyta prasująca wewnątrz odwłoka osadzona na ślizgach,
20. Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowanie,
21. Minimum trzy wyłączniki bezpieczeństwa,
22. Minimum dwa wyłączniki zatrzymania
23. Światła robocze LED i światła doświetlające boki i tył zabudowy LED,
24. Światło błyskowe/ostrzegawcze na zabudowie pojazdu szt. 2 (przód i tył),
25. Dwa stopnie składane dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającym możliwość: ograniczenia prędkości jazdy do 30 km/h. oraz uniemożliwienia manewru cofania śmieciarki, rozłączenia układu ugniatania,
26. Kamera wsteczna z monitorem kolorowym LCD minimum 5” zamontowanym w kabinie,
27. Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE,
28. Instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim,
29. Homologacja na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe,

Wyposażenie dodatkowe:
1. Koło zapasowe, pełnowymiarowe z oponą o rozmiarze zgodnym z oferowanymi oponami w pojeździe,
2. Trójkąt ostrzegawczy,
3. Apteczka,
4. Gaśnica,
5. Podnośnik samochodowy,
6. Kompletny zestaw narzędzi,
7. Przewód do pompowania kół,
8. Belka ze światłami ostrzegawczymi, podświetlaną nazwą zamawiającego umieszczona na dachu kabiny,
9. Pojemnik na worki do segregacji zamontowany w łatwo dostępnym miejscu wykonany z twardego materiału odpornego na korozję,
10. Zbiornik na czystą wodę o pojemności min. 10 litrów z zaworem,
11. Kliny zabezpieczające pod koła (min. 2 szt.).
Gwarancja na cały pojazd nie mniejsza niż 24 miesiące.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 569000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 569000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 569000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOCEL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342160000

7.3.3) Ulica: ul. Nowa 8

7.3.4) Miejscowość: Rekowo Górne

7.3.5) Kod pocztowy: 84-123

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 569000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:

EKOCEL Sp. z o.o.

ul. Nowa 8
84-123 Rekowo Górne

Cena ofertowa brutto: 699 870,00 zł brutto
Cena ofertowa netto: 569 000,00 zł netto
Okres gwarancji i rękojmi – 24 miesiące
Termin dostawy – do 7 dni od dnia podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.