eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszków › "Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Cieszków poprzez zakup biletów miesięcznych w okresie od 01.02.2023r do 30.06.2023r."Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Cieszków poprzez zakup biletów miesięcznych w okresie od 01.02.2023r do 30.06.2023r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: GRUNWALDZKA 41

1.5.2.) Miejscowość: Cieszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.cieszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47f36536-9665-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Cieszków poprzez zakup biletów miesięcznych w okresie od 01.02.2023r do 30.06.2023r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47f36536-9665-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NO.271.1.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zmówienia na świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkól i placówek oraz odwożenie po zajęciach do miejsca zamieszkania. Świadczenie usług obejmuje:
okres od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r.
1 raz dziennie dowożenie uczniów do szkół przedszkola i 2 razy odwożenie po zajęciach do miejsca zamieszkania, według wykazu miejscowości z załącznika nr 6 i 7. Dzienne dowożenie i odwożenie wynosi około 270 kilometrów. Dzienna ilość przewożonych uczniów wynosi około 213.

Podane informacje dotyczące dowożenia i odwożenia uczniów, szacowanej liczby dzieci, godziny odwożenia po zajęciach mają charakter orientacyjny. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu, do dnia 25.01.2023 r. otrzyma kserokopię wykazu imiennego uczniów z aktualną informacją dotyczącą godzin dowożenia i odwożenia uczniów do szkół. Wykonawca na podstawie wykazu do dnia 30.01.2023 zobowiązany jest opracować rozkład jazdy przewozów uczniów od 01.02.2023 do 30.06.2023.
2) Uczniowie będą dowożeni do następujących placówek na terenie Gminy Cieszków :
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie ul. Grunwaldzka 3,
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku, Pakosławsko 58,
3. Publiczne Przedszkole w Cieszkowie, ul. Kolejowa 10.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138503,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138503,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138503,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Przewozowe Sławomir Kuś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 916-102-59-78

7.3.4) Miejscowość: Brzezina 12

7.3.5) Kod pocztowy: 56-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 138503,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.