eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Basenu Miejskiego Olimpijska zarządzanego przez Spółkę ,,Ostrowskie Inwestycje Sportowe" Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Basenu Miejskiego Olimpijska zarządzanego przez Spółkę ,,Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Ostrowskie Inwestycje Sportowe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387718016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Kowalczyka

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@arenaostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arenaostrow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Basenu Miejskiego Olimpijska zarządzanego przez Spółkę ,,Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b605094-c8c7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b605094-c8c7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: sekretariat@arenaostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ),
2) platformy e-Zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMUNIKACJI, które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości),
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /OISOstrow/SkrytkaESP (wypełniając formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: „OSTROWSKIE INWESTYCJE SPORTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 11.9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego, przekazania na platformę e-Zamówienia lub przekazanie na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).
11. Jeżeli dokumenty składane w postępowaniu wymagają podpisu, podpisuje się je w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OIS.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Basenu Miejskiego Olimpijska i stałej obserwacji poniżej wskazanych obiektów i urządzeń będących na wyposażeniu.
2. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
1) basen zewnętrzny rekreacyjny z atrakcjami i aneksem do pływania o powierzchni lustra wody 912 m2 i głębokości od 1,20 m do 1,80 m wraz z zjeżdżalniami:
a) zjeżdżalnia – Anaconda długość 35,00 m,
b) zjeżdżalnia rodzinna o długości 15,70 m,
c) zjeżdżalnia Kamikaze – rura o długości 17,05 m,
2) basen zewnętrzny rekreacyjny o powierzchni lustra wody 198 m2 i głębokości od 0,00 m do 0,40 m, połączony z basenem rekreacyjnym dla dzieci 67 m2 i głębokości od 0,00 m do 0,30 m.
3. Dla zabezpieczenia ratownictwa wodnego na terenie pływalni odkrytej w godzinach otwarcia wykonawca zapewni pięciu ratowników.
4. Pływalnia będzie czynna w terminie od dnia 01.06.2023 r. do dnia 10.09.2023 r., od poniedziałku do niedzieli, w godzinach:
1) w miesiącu czerwcu:
a) od poniedziałku do piątku od 10.00 – do 19.00,
b) w soboty, niedziele i święta od 10.00 - do 19.00,
2) w miesiącach lipiec i sierpień:
a) od poniedziałku do piątku od 10.00 – do 21.00,
b) w soboty, niedziele i święta od 10.00 - do 22.00,
3) w miesiącu wrześniu:
a) od poniedziałku do piątku od 14.00 do 19.00.
b) w soboty, niedziele i święta od 12.00 do 19.00.
5. Szacunkowa łączna ilość roboczogodzin w całym okresie wykonywania zamówienia wynosi 5.650.
6. Zamawiający informuje, że podana w pkt 3.5 łączna ilość roboczogodzin jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą porównanie i ocenę ofert, i może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego stosownie do rzeczywistego zapotrzebowania zamawiającego.
7. Zmniejszenie przez zamawiającego liczby zleconych godzin ratowniczych o 40 % w stosunku do szacunkowej ilości godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
9. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dokonanie podziału zamówienia na części może przyczynić się do uniknięcia odpowiedzialności wykonawcy za nieprawidłowo wykonaną usługę, co w konsekwencji spowoduje ryzyko nienależytego zamówienia. Ponadto, zamówienie może wykonać wykonawca należący do sektora MŚP.
11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2023-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 147 ze zmianami.), tj. uzyskał zgodę w drodze decyzji administracyjnej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego:
- na terenie pływalni odkrytej, posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową, o łącznej powierzchni lustra wody we wszystkich nieckach minimum 900m2, o wartości min. 150.000,00 zł brutto każda,
albo
- na pływalni krytej lub kąpielisku o wartości wykonanych usług min. 150.000,00 zł brutto każda.
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej piętnastoma ratownikami wodnymi posiadającymi wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia,
a w szczególności:
-­ ważne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2022, poz. 147 ze zmianami), czyli uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
­- ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
­- aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
-­ aktualne badania lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych,
­ przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż,
-­ oraz będą posługiwać się językiem polskim w stopniu niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych czynności. W przypadku osób nie będących obywatelami Polskimi, wymagana będzie komunikatywna znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Wymagane w zakresie posługiwania się językiem polskim przez ratowników jest uzasadnione istotą przedmiotu zamówienia, gdyż ratownicy podczas wykonywania usługi muszą mieć swobodę kontaktu z osobami korzystającymi z usług na obiekcie basenowym, w szczególności prawidłowa komunikacja jest wymagana w sytuacjach udzielania pierwszej pomocy, podejmowania czynności ratunkowych, wzywania innych służb itp.
Na etapie postępowania zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 4 lit b. Wykonawca będzie miał obowiązek złożyć je przed zawarciem umowy. Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia wykonawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia na załączniku nr 2 do SWZ i załączniku nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 147 ze zmianami.),
2) wykazu usług (załącznik nr 7) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona usługa jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione osoby stanowią zasób własny, czy innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 8, na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione osoby stanowią zasób własny, czy innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowego załącznika, zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, który z wykonawców wykona usługę będącą przedmiotem zamówienia,
5) załącznik nr 6 do SWZ „Doświadczenie ratowników” – fakultatywnie, w celu dokonania oceny w ramach kryterium: doświadczenie, jeżeli wykonawca chce, aby jego oferta uzyskała dodatkowe punkty.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,
2) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.
3) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w Umowie;
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w Umowie;
d) zrezygnować z podwykonawstwa.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).
2. Strony są uprawnione do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
1) wystąpienia warunków wykonania usługi odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach zamówienia,
2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
4) gdy nastąpi wpływ na należyte wykonanie umowy okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub związanych z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego państwa.
3. Którakolwiek ze Stron, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 lub związane z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego państwa, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy lub jej części, uzgadnia odpowiednią zmianę Umowy, w szczególności może zmienić termin wykonania Umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy PZP.
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
5) osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że spełnią wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.