eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie, Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów (woj. mazowieckie)Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie, Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów (woj. mazowieckie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: CENTRALA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wronia 53

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-874

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargidpr2@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie, Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów (woj. mazowieckie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cea5b71e-c4a8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129096/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie, Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów (woj. mazowieckie)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. 2. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s; komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania), zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej –sugerujemy najnowsze wersje: Chrome,
Safari, Edge, Firefox, Opera. ; włączona obsługa JavaScript;  zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). 3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 4. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki organizatora”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 5. Szczegółowe
informacje organizacyjne są dostępne w pkt.14 IDW, stanowiącym Tom I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPZ.DPZ-4.2421.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie, Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów (woj. mazowieckie)”. Zamówienie obejmuje: 1) sprzątanie w budynkach nr 1, 2, 3, 6, 7
2) naprawy/wymianę zużytych elementów pralnic, maglownic i suszarek bębnowych, 3) sprzątanie terenu zewnętrznego: Zamiatanie / Odśnieżanie,
4) sprzątanie wiaty grillowej, 5) czyszczenie dachów i rynien, odśnieżanie dachów i usuwanie sopli. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż ze względów organizacyjnych i ekonomicznych stanowi on nierozerwalną całość i powinien być zrealizowany przez jeden podmiot.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ekologia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okna

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dotyczącej Wykonawcy:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje należycie:
a) co najmniej trzy zamówienia polegające na świadczeniu usług porządkowych w zakresie sprzątania powierzchni użytkowych wewnątrz budynków (np. mieszkalnych, biurowych, hotelowych itp.) oraz terenu zewnętrznego, a każde z nich:
• obejmowało sprzątanie co najmniej 2 200 m2 powierzchni użytkowych wewnątrz budynków,
• obejmowało sprzątanie / odśnieżanie co najmniej 2 750 m2 terenu zewnętrznego,
• realizowane było/jest przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
Przez pojęcie „powierzchni użytkowych wewnątrz budynków” należy rozumieć powierzchnie podłóg, drzwi, okien, wertikali, kabin sanitariatów, itp. W przypadku usług w trakcie wykonywania Zamawiający wymaga, aby już wykonany okres każdej usługi na dzień składania ofert wynosił co najmniej 6 miesięcy.
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług porządkowych w zakresie min. czyszczenia i odśnieżania dachów, każde
w obiekcie o powierzchni dachów min. 2 250 m2, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
W przypadku usług w trakcie wykonywania, Zamawiający wymaga, aby okres każdej usługi wykonywanej, na dzień składania ofert, wynosił co najmniej 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza wykazanie na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu takich zamówień, które swym zakresem obejmowały zarówno usługi wskazane w pkt a) jak i w pkt b) powyżej. Jeżeli Wykonawca wykonywał usługi utrzymania czystości w ramach podwykonawstwa lub w ramach konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), należy wykazać tylko te usługi, które wykonywał lub w których wykonaniu uczestniczył / uczestniczy osobiście.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 800,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp,
w zależności od wyboru Wykonawcy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takiej postaci musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie, od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy, musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego – BGK nr: 82 1130 1017 0020 1172 7890 0002, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy podać: „Wadium - znak postępowania: DPZ.DPZ-4.2421.4.2023”. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1
i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą, odrzucenie oferty i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy, na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne umocowanie wymienione w zdaniu pierwszym, należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (pkt.9.1.IDW),
b) art.109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp (pkt.9.2.IDW),
c) przepisów sankcyjnych wymienionych w pkt 9.1.a. IDW.
2) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.2.4.1 powinien być spełniony samodzielnie przez co najmniej jednego z Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, za pośrednictwem pełnomocnika,
o którym mowa w pkt 13.1 IDW, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10.8. IDW. Dokumenty te dotyczą odpowiednio Wykonawcy/Wykonawców, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie opisanym w pkt 8.2.4.1 IDW. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia, w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy 5 % zaliczki wynagrodzenia brutto, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy - dalej "PPU", w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę zaliczkowej faktury VAT. Strony zgodnie ustalają, że kwota wypłaconej zaliczki pomniejszy wysokość maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 1 PPU.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Klauzule waloryzacyjne, a także rodzaj, zakres i warunki wprowadzenia zmian postanowień umownych określone zostały odpowiednio w paragrafie 11 i 12 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej - strony internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania prac będących przedmiotem Umowy ustala się na 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy – jednak nie wcześniej niż od dnia 15.05.2023 r.
2. Stosownie treści do §10 ust.4 PPU (Tom II SWZ), Wykonawca w chwili podpisania Umowy, przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia w kwocie nie mniejszej niż dwukrotność wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 PPU, na okres realizacji Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.