eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276289653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Starego 17

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 234 31 62

1.5.8.) Numer faksu: 32 234 06 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpgliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administrowanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf2c1b13-6042-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002502/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432717/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP/DI/3421/19/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 180000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Część I – mechaniczne ścinanie poboczy przy drodze powiatowej Nr 2950S
a) zamówienie w tej części obejmuje mechaniczne ścinanie poboczy przy średniej grubości 15 cm i szerokości 2,0 m z wyrównaniem poboczy do wymaganego spadku poprzecznego 6% w kierunku rowu przydrożnego
b) lokalizacja: droga powiatowa Nr 2950S – Zacharzowice – Wilkowiczki
c) powierzchnia ścinania pobocza to 10 400 m2

3.3. Do Wykonawcy należy odwóz ziemi wraz z jej zagospodarowaniem. Zamawiający nie dysponuje miejscem do składowania urobku.
3.4. Pobocza po ścince nie mogą być zawyżone w stosunku do krawędzi jezdni. W przypadku wystąpienia wgłębień w poboczach po przejściu ścinarki – należy je uzupełnić materiałem podobnym do materiału pobocza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.5.5.) Wartość części: 104000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Część II – mechaniczne ścinanie poboczy przy drodze powiatowej Nr 2918S
a) zamówienie w tej części obejmuje mechaniczne ścinanie poboczy przy średniej grubości 15 cm i szerokości od 1,5 m do 2,0 m (w zależności od odcinka drogi) z wyrównaniem poboczy do wymaganego spadku poprzecznego 6% w kierunku rowu przydrożnego
b) lokalizacja: droga powiatowa Nr 2918S na odcinkach:
- od Kanału Gliwickiego w Rudzińcu do drogi krajowej DK 40
- w miejscowości Proboszczowice – teren zabudowany (kierunek Kotulin)
- w miejscowości Kotulin – od drogi powiatowej Nr 2948S do drogi powiatowej Nr 2947S
c) powierzchnia ścinania pobocza łącznie to 7 600 m2

3.3. Do Wykonawcy należy odwóz ziemi wraz z jej zagospodarowaniem. Zamawiający nie dysponuje miejscem do składowania urobku.
3.4. Pobocza po ścince nie mogą być zawyżone w stosunku do krawędzi jezdni. W przypadku wystąpienia wgłębień w poboczach po przejściu ścinarki – należy je uzupełnić materiałem podobnym do materiału pobocza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

4.5.5.) Wartość części: 76000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57564,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 176529,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57564,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861003819

7.3.3) Ulica: Szarych Szeregów 25

7.3.4) Miejscowość: Środa Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 63-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57564,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42066,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129002,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42066,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861003819

7.3.3) Ulica: Szarych Szeregów 25

7.3.4) Miejscowość: Środa Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 63-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42066,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.