eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Zakup wraz z sukcesywną dostawą worków do segregacji odpadów.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z sukcesywną dostawą worków do segregacji odpadów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630701338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 28 30 511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk.srem.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.srem.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Odbiór odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą worków do segregacji odpadów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f26c37f-ad53-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097331

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-01/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 726600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków wykonanych z foli LDPE, półprzeźroczystej, bezzapachowej i wytrzymałej. Worki mają być fabrycznie nowe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych. Worki nie mogą się elektryzować.
2. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia następować będzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i każdorazowo poprzedzona zostanie przesłaniem przez Zamawiającego zamówienia drogą elektroniczną.
3. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00— 14:00. Dostawa (realizacja każdorazowego zamówienia) będzie realizowana w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem. Wykonawca dostarczy worki własnym transportem oraz na własny koszt.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach realizacji umowy; w przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu:
6. 1) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 20% ilości każdego rodzaju worków na odpady przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego,
2) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną lub jest wysoce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 30 dni wykorzystane zostaną ilości pierwotne przewidziane dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia podstawowego, w okresie nieprzekraczającym terminu, na który została zawarta umowa,
3) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
4) cena jednostkowa worków zamawianych w ramach prawa opcji, będzie identyczna jak w zamówieniu podstawowym,
5) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
7. Łączna szacunkowa ilość wszystkich worków- zamówienie podstawowe:
a) Worki żółte o pojemności 160 litrów na tworzywa sztuczne i metale - 620.000 szt;
b) Worki niebieskie 120 litrów na papier o pojemności – 420.000 szt;
c) Worki białe o pojemności 80 litrów na szkło bezbarwne – 180.000 szt;
d) Worki zielone pojemności 80 litrów na szkło kolorowe – 150.000 szt;
e) Worki brązowe o pojemności 120 litrów na odpady biodegradowalne - 100.000 szt.;
f) Worki czarne o pojemności 120 litrów na odpady komunalne resztkowe – 30.000 szt.
8. Parametry worków powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.
9. Worki powinny spełniać wymagania dyrektywy 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie prawnym wymagań określonych w ustawie z dnia 13 06 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego.
10. Napis na workach winien być jednokolorowy, jednostronny pozycjonowany, 1- krotny (logo firmy, adres, telefon i informacja o sposobie korzystania- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ). Dopuszcza się nadruk na workach potokowy, tzw. tapetowy- wielokrotny. Jakość nadruku nie może powodować utrudnień w odczytaniu treści zamieszczonych na worku. Wykonanie matrycy stanowi koszt Wykonawcy. Wzory matryc stanowią załączniki nr 6 do SWZ.
11. Worki powinny posiadać taśmę ściągającą o szerokości min. 4 mm umieszczoną w tunelu w górnej części worka a boki worka powinny być trwale zgrzane, uniemożliwiając rozerwanie po obciążeniu,
lub taśmę o szerokości min. 4 mm umieszczona w zakładce worka a dno worka powinny być trwale zgrzane, uniemożliwiając rozerwanie po obciążeniu. Worek i taśma stanowią komplet.
12. Zamawiający wymaga, aby worki spełniały poniższe parametry techniczne:
a) Worki na tworzywa sztuczne i metale;
• kolor żółty ;
• nadruk w kolorze czarnym
• pojemność 160 litrów;
• rozmiar 890mm x 1150mm;
• grubość folii minimum 0,030 mm;
• wytrzymałość nie mniejsza niż 12 kg
• folia LPDE;
• ilość szt. – 620.000
• taśma ściągająca umieszczona w tunelu w górnej części worka lub taśma umieszczona w zakładce worka
b) Worki na papier:
• kolor niebieski
• nadruk w kolorze czarnym;
• pojemność 120 litrów;
• rozmiar 700mm x 1100mm;
• grubość folii minimum 0,030 mm;
• wytrzymałość nie mniejsza niż 15 kg
• folia LDPE;
• ilość szt.- 420.000
• taśma ściągająca umieszczona w tunelu w górnej części worka lub taśma umieszczona w zakładce worka
c) Worki na szkło bezbarwne:
• kolor biały ;
• nadruk w kolorze czarnym;
• pojemność 800 litrów;
• rozmiar 600mm x 950 mm;
• grubość folii minimum 0,040 mm;
• wytrzymałość nie mniejsza niż 15 kg;
• folia LDPE;
• ilość szt.-180.000
• taśma ściągająca umieszczona w tunelu w górnej części worka lub taśma umieszczona w zakładce worka

d) Worki na szkło kolorowe:
• kolor zielony ;
• nadruk w kolorze czarnym;
• pojemność 80 litrów;
• rozmiar 600mm x 950 mm;
• grubość folii minimum 0,040 mm;
• wytrzymałość nie mniejsza niż 15 kg;
• folia LDPE;
• ilość szt.- 150.000
• taśma ściągająca umieszczona w tunelu w górnej części worka lub taśma umieszczona w zakładce worka

e) Worki na odpady biodegradowalne :
• kolor brązowy,
• nadruk w kolorze czarnym,
• pojemność 120 litrów,
• rozmiar 700mm x 1100 mm;
• grubość folii minimum 0,040 mm;
• wytrzymałość nie mniejsza niż 35 kg ;
• folia LDEP
• ilość szt.- 100.000
• taśma ściągająca umieszczona w tunelu w górnej części worka lub taśma umieszczona w zakładce worka
f) Worki na odpady komunalne:
• kolor czarny;
• nadruk w kolorze białym;
• pojemność 120 litrów;
• rozmiar 700mm x 1100mm;
• grubość folii minimum 0,040 mm;
• wytrzymałość nie mniejsza niż 35 kg;
• folia LDEP;
• ilość szt.- 30.000
• taśma ściągająca umieszczona w tunelu w górnej części worka lub taśma umieszczona w zakładce worka

13. Worki winny być pakowane po 20 rolek, tj. 200 worków w paczce. Dopuszcza się pakowanie worków na płasko ( nie w rolce) – wówczas paczki po 100 szt.
14. Zamawiający informuje, że niespełnienie powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
15. Zamawiający informuje, iż minimalna wielkość świadczenia, w ramach przedmiotowego zamówienia, nie może być niższa niż 80 % ilości worków określonych w ust. 7 powyżej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18930000-7 - Worki i torby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 517338,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 639231,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 552147,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIPEKO GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922305409

7.3.3) Ulica: Makowisko 162

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 662576,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartości i kwoty uwzględniające prawo opcji

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.