eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Świadczenie usług z zakresie ochrony osób i mienia wraz z nadzorem wizyjnym i prowadzeniem szatni w ACSiMS Sp. z o.o. w Bytomiu przy Pl. Akademicki 17Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług z zakresie ochrony osób i mienia wraz z nadzorem wizyjnym i prowadzeniem szatni w ACSiMS Sp. z o.o. w Bytomiu przy Pl. Akademicki 17

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272215818

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Akademicki 17

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@acstom.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.acstom.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Leczniczo-naukowy ośrodek Uniwersytecki - Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług z zakresie ochrony osób i mienia wraz z nadzorem wizyjnym i prowadzeniem szatni w ACSiMS Sp. z o.o. w Bytomiu przy Pl. Akademicki 17

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71a129a5-82cc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102594/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona osób i mienia wraz z nadzorem wizyjnym i prowadzeniem szatni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514922

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ACS/06/2022/TP2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Ochrona osób i mienia wraz z nadzorem wizyjnym i prowadzeniem szatni w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu przy Pl. Akademicki 17, którego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ, jak również wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8.
2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą Zamawiającego z priorytetem dobra jego pacjentów.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi z należytą starannością zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz zasadami określanymi przez Zamawiającego w ramach Polityki Jakości wg PN-EN ISO 9001:2009, Polityki Bezpieczeństwa ISO 27001, bezpieczeństwa pożarowo-technicznego, sanitarnego i ochrony środowiska.
4. Usługa realizowana będzie w Bytomiu przy Pl. Akademicki 17.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 333272,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 333272,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 333272,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PARASOL” Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 272735200

7.3.3) Ulica: Al. W. Korfantego 51/21

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-161

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

SOLID SECURITY SP. Z O.O.
podjazdy grupy interwencyjnej (asekuracyjnie do własnej GI Wykonawcy)

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 333272,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.