eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług sprzątania w budynkach Muzeum Fotografii w Krakowie w odniesieniu do trzech części przedmiotu zamówienia.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania w budynkach Muzeum Fotografii w Krakowie w odniesieniu do trzech części przedmiotu zamówienia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001258462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 22A

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mufo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mufo.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania w budynkach Muzeum Fotografii w Krakowie w odniesieniu do trzech części przedmiotu zamówienia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-818960a8-c8a0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147071

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045339/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług sprzątania w budynkach Muzeum Fotografii w Krakowie w odniesieniu do pięciu części przedmiotu zamówienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-818960a8-c8a0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdział XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.260.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w budynkach Muzeum Fotografii w Krakowie w odniesieniu do trzech części przedmiotu zamówienia:
Część I. w budynku przy ul. Rakowickiej 22a w Krakowie. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, pod numerem rejestru A-107/M. Powierzchnia użytkowa 3 232,41 m2. Usługa sprzątania dotyczy:
- sprzątania powierzchni biurowych, wystawowych i innych (przy założeniu szacunkowej ilości godzin w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy) 3.268 godzin. Dodatkowo ok. 1000 godzin usługi sprzątania realizowane w ramach prawa opcji.
- sprzątanie terenu zewnętrznego o powierzchni ok. 500 m2 wraz z chodnikiem wzdłuż budynku
- odśnieżania terenu zewnętrznego o powierzchni ok. 500 m2 wraz z chodnikiem wzdłuż budynku
- świadczenie usługi mycia okien zgodnie z wyszczególnieniem w OPZ,
- usługi czyszczenia wykładziny dywanowej (płytki dywanowe) o powierzchni 569,04 m2 i wykładziny Forbo Flotex o powierzchni 70,06 m2.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniku nr 1 a oraz załącznikach do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w zestawieniu godzin sprzątania oraz podsumowaniu ilości godzin, które to dokumenty stanowią załączniki do SWZ.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej dnia 24.03.2023 r. w budynku przy ul. Rakowickiej 22a w Krakowie, o godz. 12.00. W celach organizacyjnych zamiaru uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem ilości osób należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mufo.kraków.pl do dnia 23.03.2023 r. do godz. 15.00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90620000-9 - Usługi odśnieżania

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

98300000-6 - Różne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje realizację usług sprzątania stanowiących przedmiot zamówienia w ramach tzw.: „godzin dodatkowych”. Maksymalny zakres liczby godzin w ramach opcji - 1.000 godzin. Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń w stosunku do Zamawiającego o wykorzystanie godzin przewidzianych w ramach prawa opcji. Zgłoszenie o potrzebie wykorzystania godzin dodatkowych w ramach opcji zostanie przesłane Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie co najmniej 3 dni przed czasem rozpoczęcia świadczenia usługi ze wskazaniem ilości godzin i terminu ich wykorzystania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w budynkach Muzeum Fotografii w Krakowie w odniesieniu do trzech części przedmiotu zamówienia:
Część II. w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 220. Nieruchomość wraz z budynkiem dawnej Strzelnicy Garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie wpisana jest do rejestru zabytków jako zespół dawnej Strzelnicy Garnizonowej pod numerem A-965, wybudowanej w latach 80. XIX w. Usługa sprzątania dotyczy:
- sprzątanie terenu zewnętrznego o powierzchni ok. 600 m2.
- odśnieżania terenu zewnętrznego o powierzchni ok. 600 m2, odśnieżanie chodników, parkingu i chodnika wzdłuż działki.
- świadczenia usługi mycia okien zgodnie z wyszczególnieniem w OPZ.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniku nr 1 b oraz załącznikach do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w zestawieniu godzin sprzątania oraz podsumowaniu ilości godzin, które to dokumenty stanowią załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części III jest usługa polegająca na konserwacji posadzki żywicznej Eradur w siedzibie Muzeum Fotografii przy ul. Rakowickiej 22A w Krakowie. Powierzchnia posadzki do konserwacji: 2 570,00 m2. Usługa jednokrotna.
Przedmiot zamówienia, został szczegółowo określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniku nr 1 c oraz załącznikach do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej dnia 24.03.2023 r. w budynku przy ul. Rakowickiej 22a w Krakowie, o godz. 12.00. W celach organizacyjnych zamiaru uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem ilości osób należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mufo.kraków.pl do dnia 23.03.2023 r. do godz. 15.00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98300000-6 - Różne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że po-siada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 50.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
4.1.) w części I:
4.1.1.) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu usługi sprzątania w budynku o minimalnej powierzchni: 2000 m2 przez okres minimum 6 miesięcy wraz z załączeniem dowodów określających czy zamówienie zostało wykonane należycie;
oraz
4.1.2) dysponuje urządzeniem specjalistycznym do wykonania usługi mycia posadzki z żywicy typu:
- do czyszczenia podstawowego: szorowarka wyposażona w miękkie pady lub urządzenie równoważne przeznaczone do wskazanej usługi,
- do czyszczenia okresowego: szorowarka wyposażona w miękkie pady oraz zbierająca wodę lub urządzenie równoważne przeznaczone do wskazanej usługi.
Uwaga:
W sytuacji gdy jedno urządzenie będące w dyspozycji Wykonawcy spełnia wymogi odnośnie czyszczenia podstawowego oraz okresowego łącznie (zgodnie z zapisami Instrukcji utrzymania w czystości posadzek eradur gładkich), wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć to w wykazie wraz z nazwą urządzenia.
4.2.) w części II:
wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu usługi mycia okien lub powierzchni szklanych w budynku na wysokości z użyciem rusztowania.
4.3.) w części III:
wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu usługi konserwacji posadzki żywicznej o minimalnej powierzchni: 1000 m2 w budynku wraz z załączeniem dowodów określających czy zamówienie zostało wykonane należycie;

Uwaga:
•Pod pojęciem "zamówienia" zamawiający rozumie umowę (kontrakt) – nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
•W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
4.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każ-dym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.5. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzie-lenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
4.6. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zmówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 2A do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Oświadczenie Wykonawca stanowi wzór załącznik nr 2B do SWZ.
5. Wykaz zamówień wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z rozdziałem VIII SWZ, wzór wykazu stanowi załącznik nr 2C do SWZ.
Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane, są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
6. Wykaz sprzętu do realizacji zamówienia, wzór wykazu stanowi załącznik 2D do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ. Informacje w przedmiotowym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3. Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy;
4. Potwierdzenie wniesienia wadium (dla części I);
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium:
b) dla części I w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
c) dla części II Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;
d) dla części III Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 12:00 w dniu 30.03.2023 r.
3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku PeKao S. A 93 1240 4650 1111 0010 7078 0715;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 lit. b) – d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację postępowania, którego dotyczy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.
8. Zapisy art. 98 ustawy Zamawiający stosuje odpowiednio.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowla-ne/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
– 12 miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, (dotyczy I i II części przedmiotu zamówienia);
- do 30 czerwca 2023 r. (dotyczy III części przedmiotu zamówienia)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.