eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Realizacja kompleksowej usługi pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowych ogrodów i parków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2023 roku" w podziale na 3 części.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Realizacja kompleksowej usługi pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowych ogrodów i parków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2023 roku” w podziale na 3 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-958

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezaborska@muzeum-wilanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacja kompleksowej usługi pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowych ogrodów i parków Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2023 roku” w podziale na 3 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fa6e6ed-c894-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024654/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa kompleksowej pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowego ogrodu Muzeum w podziale na 3 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na w/w platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ należy złożyć w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).
3. Zamawiający rekomenduje podpisywanie plików w formacie pdf formatem PAdES. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf. (pliki o wielkości do 2 GB).
5. Pliki załączone i zapisane przez Wykonawcę na Platformie (Marketplanet) widoczne są w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w elektronicznym, ustandaryzowanym Formularzu Oferty wypełnianym przez Wykonawcę w Systemie/platformie podczas składania oferty, a treścią Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i załączonego do oferty, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza oferty sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją.
7. Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza zmiany lub wycofania oferty. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233. ), (szczegółowe wytyczne dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawarto w podrozdział IV.5 „Tajemnica przedsiębiorstwa” niniejszego SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią zawarta w formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ wykonawca składa oświadczenie: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga: art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DEF-ZP.1.2401.1.EŁ.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowego ogrodu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie obejmująca:
Część nr 1 – pielęgnacja ogrodu różanego i małej różanki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6a do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 132667,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77311000-3 - Usługi utrzymania ogródków ozdobnych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
a) cena brutto za realizację zamówienia – 60 %,
b) doświadczenie personelu skierowanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.4.1. SWZ (dalej doświadczenie osoby wyznaczonej do pielęgnacji zieleni urządzonej na terenie zabytkowego ogrodu lub zabytkowego parku lub innej zorganizowanej zieleni na obszarze wpisanym do rejestru zabytków) (dla części nr 1 i 2)– 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie w pracy pielęgnacyjnej na terenie zabytkowego ogrodu lub zabytkowego parku lub innej zorganizowanej zieleni na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowego ogrodu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie obejmująca:
Część nr 2 – pielęgnacja ogrodu barokowego na tarasie górnym
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6b do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 132000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77311000-3 - Usługi utrzymania ogródków ozdobnych

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
a) cena brutto za realizację zamówienia – 60 %,
b) doświadczenie personelu skierowanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.4.1. SWZ (dalej doświadczenie osoby wyznaczonej do pielęgnacji zieleni urządzonej na terenie zabytkowego ogrodu lub zabytkowego parku lub innej zorganizowanej zieleni na obszarze wpisanym do rejestru zabytków) (dla części nr 1 i 2)– 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie w pracy pielęgnacyjnej na terenie zabytkowego ogrodu lub zabytkowego parku lub innej zorganizowanej zieleni na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowego ogrodu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie obejmująca:
Część nr 3 – utrzymanie terenu folwarku zachodniego w granicach Muzeum
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 6c do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 51215,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu:
a) cena brutto za realizację zamówienia – 60 %,
b) doświadczenie personelu skierowanego do realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.4.1. SWZ (dalej doświadczenie w realizacji prac ogrodniczych o charakterze pielęgnacyjnym na terenie ogrodu lub parku lub innej zorganizowanej zieleni )– 40%, dla części nr 3
1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie w realizacji prac ogrodniczych o charakterze pielęgnacyjnym na terenie ogrodu lub parku lub innej zorganizowanej zieleni

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: Zamawiający nie określa tego warunku;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
dla części 1:
 minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji kolekcji róż uprawianych na terenie zabytkowego ogrodu lub zabytkowego parku lub innej zorganizowanej zieleni na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 co najmniej tytuł zawodowy magister lub inżynier uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunkach ogrodnictwo lub architektura krajobrazu (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185, 2306, z 2023 r. poz. 212),
 minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni urządzonej na terenie zabytkowego ogrodu lub zabytkowego parku lub innej zorganizowanej zieleni na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
uwaga: Podstawą uznania ogrodu lub parku za zabytkowy jest objęcie go ochroną, która jest wymieniona w art. 7 pkt 1) ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2022 poz. 840).
dla części 2 :
 co najmniej tytuł zawodowy magister lub inżynier uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunkach ogrodnictwo lub architektura krajobrazu, (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185, 2306, z 2023 r. poz. 212),
 co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat instalatora nawadniania automatycznego
 minimum 3 lata doświadczenia w pracy polegającej na: pielęgnacji nawierzchni mineralnej polegającej na wyrównywaniu i odchwaszczaniu, pielęgnacji ornamentów żwirowych, pielęgnacji żywopłotów i trawników, pielęgnacji kwiatów. (wszystkie prace musza być wykonane łącznie).
 minimum trzyletnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni na terenie zabytkowego ogrodu lub zabytkowego parku lub innej zorganizowanej zieleni na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
uwaga: Podstawą uznania ogrodu lub parku za zabytkowy jest objęcie go ochroną, która jest wymieniona w art. 7 pkt 1) ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2022 poz. 840).
dla części 3:
co najmniej trzyletnie doświadczenie przy realizacji prac ogrodniczych o charakterze pielęgnacyjnym na terenie ogrodu lub parku lub innej zorganizowanej zieleni.
UWAGA: Wykształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.4.1. tego Rozdziału, może być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem uzyskanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3c do SWZ; 3. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z 2022 r. poz. 2581,2640), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3d do SWZ;4. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, o braku zakłócania konkurencji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3e do SWZ; 5. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp o należytym wykonaniu istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, że nie doszło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, że Wykonawca nie został zobowiązany do zapłaty odszkodowania, nie doszło do wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wzór oświadczenia stanowi Załączniku nr 3f do SWZ;6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp , iż nie zaszła okoliczność podczas której w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3g do SWZ;7.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz odpis lub informacja z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 9 kwietnia 2022r.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie elektronicznej przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub w elektronicznej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium
XV.1 Wysokość wadium
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
dla części nr 1 – 1.900,00 zł
dla części nr 2 – 1.900,00 zł
dla części nr 3 – 760,00 zł
Wymagania w zakresie wadium zawarte
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00112620 z dnia 2023-02-27
2023-02-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
są w Rozdziale XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa pkt. 5) lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w miejscu „Wykonawca / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 5 lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub przez te podmioty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w par. 7 Wzoru umowy stanowiącej
załącznik nr 6 a- część nr 1, 6b- część nr 2, 6c- część nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1.1. formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ,
1.2. oświadczenia - załącznik nr 3a, 3b do SWZ,
1.3. oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3h do SWZ (jeżeli ofertę skradają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),
1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
1.5. oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.