eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 6b w budynku przy ul. Cechowej 10 w Bielsku-Białej .Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 6b w budynku przy ul. Cechowej 10 w Bielsku-Białej .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 6b w budynku przy ul. Cechowej 10 w Bielsku-Białej .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eaa15207-c7cc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi projektowe dla lokali i budynków stanowiących zasób Gminy Bielsko- Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eaa15207-c7cc-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/;
2) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza i rekomenduje składanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt
2 adres poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny zrealizowany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/23/014/DS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 6b w budynku przy ul. Cechowej 10 w Bielsku-Białej wraz z wymaganymi przepisami opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe stanowić będą opis przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 103 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót na ich podstawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto („KC”) 1) - waga 60 %
2) Okres rękojmi („KOr”)2) - waga 20 %
3) Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia („KKu”) 3) waga 20 %
1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty.

2) okres rękojmi - wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 48 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy (daty sporządzenia protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 10 umowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do Specyfikacji).
UWAGA: deklarowany okres rękojmi Wykonawca wskazuje w interaktywnym Formularzu ofertowym o którym mowa w Rozdziale IV § 1 ust. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tych informacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 48 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 60 miesięcy

3) Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 50,00 zł oraz nie wyższa niż 100,00 zł.
UWAGA: deklarowaną wysokość kary umownej Wykonawca wskazuje w interaktywnym Formularzu ofertowym o którym mowa w Rozdziale IV § 1 ust. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tych informacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 50,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 100,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 100,00 zł
1. Kryterium ceny brutto KC będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie najtańszej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KC wg wzoru:
KCon = 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KCoo = Con x 100 x waga (60%) x liczba członków komisji (3)
Coo
gdzie:
Con - cena oferty najtańszej
Coo - cena oferty ocenianej

2. Kryterium okresu rękojmi KOr będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie o najdłuższym okresie rękojmi przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KOr wg wzoru:

KOrn = 100 x waga (20%) x liczba członków komisji (3)
2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:
KOro = Roo x 100 x waga (20%) x liczba członków komisji (3)
Ron
gdzie:
Roo – okres rękojmi oferty ocenianej,
Ron – najdłuższy zaoferowany okres rękojmi

3. Kryterium kary umownej KKu będzie wyliczane wg wzoru:
1) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, i wylicza się kryterium KKu1 wg wzoru:
KKun = 100 x waga (20%) x liczba członków komisji (3)

2) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną wg wzoru:

KKu1oo = Kuoo x 100 x waga (20%) x liczba członków komisji (3)
Kuon

gdzie:
Kuoo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej
Kuon – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, wyliczony wg wzoru:
PO = KC + KKm + KOr

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że dysponuje zespołem projektowym w skład, którego wchodzi:
1) co najmniej 1 osoba posiadającą aktualne i ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub dokumenty równoważne oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne,
2) co najmniej 1 osoba posiadającą aktualne i ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub dokumenty równoważne oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
3) co najmniej 1 osoba posiadającą aktualne i ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub dokumenty równoważne oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej, rozumie się uprawnienia wydane na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – prawo budowlane. Pod pojęciem równoważnych rozumie się uprawnienia budowlane (oraz przynależność do określonego samorządu zawodowego), wydane na podstawie (stanowione przez) uprzednio obowiązujące przepisy prawa oraz wydane na podstawie (stanowione przez) odpowiednie przepisy prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3. SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać obligatoryjnie:

1) „Formularz ofertowy” – interaktywny formularz udostępniony przez Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia, sporządzony w sposób określony w Rozdziale IV § 1 Specyfikacji;
UWAGA: Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC
2) formularza ryczałtowej kalkulacji ceny sporządzonej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII,
3) oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji,
4) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę
w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzanego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzanego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – prawo
o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3.
3. W myśl postanowień art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) składają wraz z ofertą „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia” stanowiące załącznik nr 10 do Specyfikacji, w którym wskazują zakresy usług wykonywane przez poszczególnych Wykonawców.
4. Wykonawca, który powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania spełniania przez ten podmiot warunków udziału w postępowaniu oraz braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia załącza do oferty oświadczenie tych podmiotów sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji oraz zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji lub inny dokument potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę oddanymi mu zasobami.
2. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak
i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (np. umowę konsorcjum, umowę spółki) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w zakresie wykonania umowy zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia” stanowiące załącznik nr 10 do Specyfikacji, w którym wskazują zakresy usług wykonywane przez poszczególnych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia,
2) w zakresie zmiany maksymalnego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1,
3) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
4) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - w przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach, wykształceniu
i doświadczeniu) spełniających co najmniej takie warunki jakie określono w Specyfikacji warunków zamówienia oraz zaoferowano w ofercie i dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
Szczegółowy zakres zmian został przedstawiony w § 15 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ),
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej, jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wartości pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiającemu wpływu tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie z uwzględnieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez Strony zakresu zmiany przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia, a także wskazać i uzasadnić podstawy kalkulacji dodatkowego kosztu.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że wystąpienie zmian opisanych w ust. 1 pkt 3 powyżej (tj. zmian przedmiotu zamówienia) nie stanowi podstawy do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, niezwłocznie po wystąpieniu ww. okoliczności. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie, w przeciwnym wypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawarcia aneksu na podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania i udokumentowania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.
6. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
7. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót),
2) zmiany danych adresowych,
3) zmiany osoby o której mowa w § 4 ust. 2. Zmiana zostaje dokonana na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.