eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276287157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 3

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd-raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatraciborski.pl/pzdr/dane_powiatowy_zarzad_drog_w_raciborzu.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarząd dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3667706-c89f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3667706-c89f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3667706-c89f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NT.DW.271.3.2023 pn. „Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2023”, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy oraz zawarcia umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NT.DW.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje następujące ciągi dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego: 416, 417, 421, 425, 915, 916, 917, 919, 920, 922, 935 i 936.
A) remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno - asfaltową wytworzoną w WMB. Szacunkowy zakres remontu – 800 t
B) remont wielkowymiarowy nawierzchni masą mineralno - asfaltową wytworzoną w WMB. Szacunkowy zakres remontu – 7500 m2
C) wykonanie warstwy wyrównawczej pod remont wielkowymiarowy. Szacunkowy zakres robót – 500 t
D) remont cząstkowy emulsją i grysami na gorąco remonterem drogowym. Szacunkowy zakres remontu – 50 t
E) remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno - asfaltową wytworzoną w recyklerze. Szacunkowy zakres remontu – 30 t

Technologia robót (A i E) obejmuje:
- wycięcie uszkodzonych miejsc w nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu,
- skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca,
- odwóz i utylizacja rumoszu po rozbiórkach nawierzchni,
- rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń,
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
- skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Technologia robót (B i C) obejmuje:
- sfrezowanie uszkodzonego odcinka nawierzchni o powierzchni min. 100 m2,
- oczyszczenie sfrezowanego odcinka,
- skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca,
- odwóz (i ewentualnie utylizacja) destruktu asfaltowego po frezowaniu,
- wykonanie warstwy wyrównawczej (w przypadku potrzeby) pod warstwę ścieralną wraz z zagęszczeniem,
- mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej warstwie ścieralnej gr. 5 cm,
- zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki.

Technologia robót (D) obejmuje:
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu,
- skropienie emulsją oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca,
- rozścielenie (pod ciśnieniem) warstwy grysów w jednej lub dwóch warstwach (grysami frakcji 2- 5 i 5-8) w zależności od głębokości uszkodzeń z jednoczesnym skropieniem każdej warstwy grysów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1)Zakres tych robót budowlanych obejmuje remonty nawierzchni jezdni na drogach wojewódzkich, szacowana wielkość ilościowa do 50 % zakresu
zamówienia podstawowego.
2)Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane:
a) zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,
b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
c)cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonych przez Wykonawcę cen ofertowych na asortyment robót,
d) ceny za poszczególne asortymenty robót nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost,
e) termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,
f) wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,
g) Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym,
h) kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,
i) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji - termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie remontów cząstkowych masą z wytwórni w ilości co najmniej 500 t oraz 1 roboty w zakresie układania warstw nawierzchni bitumicznych na łącznej powierzchni min. 5000 m2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami:
a. walce stalowe statyczne i wibracyjne – 2 szt. (w tym 1 szt. min. 8 t);
b. skrapiarka do bitumów – 1 szt.;
c. frezarka do nawierzchni – 1 szt.;
d. rozkładarka masy mineralno-asfaltowej o zm. szerokości – 1 szt.;
e. remonter drogowy - 1 szt.;
f. recykler drogowy - 1 szt.;
g. środki transportowe (samochody ciężarowe z plandekami) – 2 szt.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują kierownikiem budowy z min. 3 letnim doświadczeniem (jako kierownik budowy lub kierownik robót) oraz co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako kierownik
budowy robót drogowych (uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby) oraz majstrem robót drogowych z doświadczeniem min. 3 lata.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wymagane jest wykonanie 2 robót budowlanych w zakresie remontów cząstkowych masą z wytwórni w ilości co najmniej 500 t oraz 1 roboty w zakresie układania warstw nawierzchni bitumicznych na łącznej powierzchni min. 5000 m2.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej następującymi pojazdami i urządzeniami:
a) walce stalowe statyczne i wibracyjne – 2 szt. (w tym 1 szt. min. 8 t);
b) skrapiarka do bitumów – 1 szt.;
c) frezarka do nawierzchni – 1 szt.;
d) rozkładarka masy mineralno-asfaltowej o zm. szerokości – 1 szt.;
e) remonter drogowy – 1 szt.;
f) recykler drogowy - 1 szt.;
g) środki transportowe (samochody ciężarowe z plandekami) – 2 szt.
3) Wykaz osób przeznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) kierownik budowy z min. 3 letnim doświadczeniem (jako kierownik budowy lub kierownik robót) oraz co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako kierownik budowy robót drogowych (uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby),
b) majster robót drogowych z doświadczeniem min. 3 lata.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10000 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:
a) zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,
2) Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy oraz termin zakończenia przekazywanych do realizacji oraz zakończenia terminów realizacji poszczególnych przekazywanych protokolarnie części / etapów zadania:
a) możliwa jest zmiana terminu umowy ze względu na:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne, nietypowe dla danej pory roku, utrzymujące się min. przez 5 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac,
- działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,
b) Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania części / etapu zadania będącego przedmiotem umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:
a) rezygnacja z wykonania części robót lub zmiana zakresu poszczególnego asortymentu prac, szacowanego w § 2 ust. 3,
b) waloryzacja wynagrodzenia, której warunki określono w § 8 umowy.
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Sposób inicjowania zmian:
a) Zamawiający:
- wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
- wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany,
b) Wykonawca:
- wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1) i w punkcie 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.