eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nysa › Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w NysieOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w Nysie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Nysie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 4A

1.5.2.) Miejscowość: Nysa

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.baziuk@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-nysie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka sektora finansów publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w Nysie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5799b38-c8aa-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004975/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w Nysie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5799b38-c8aa-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośred-nictwem Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie doty-czącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na
podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odby-wa się za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: anna.baziuk@sw.gov.pl
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie in-ternetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy plat-formy e-Zamówienia pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania kon-ta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e- Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczają-ce jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w pod-glądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: anna.baziuk@sw.gov.pl.
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkow-nicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektro-niczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś pro-blem”.
13. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia oraz zobowią-zują się korzystając z
platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Nysie jest Pan
por. Michał Wagner
ul. Kościuszki 4a
48-300 Nysa
e-mail: iod_nysa@sw.gov.pl
tel. (77) 434 27 20
faks: ( 77) 433 45 33
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w Nysie” nr sprawy DKw.2232.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dkw.2232.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku, obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla
Zakładu Karnego w Nysie”, dla trzech punktów poboru(PPE) o łącznym szacowanym zużyciu 513 800 kWh.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5.
3. Wskazane prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej,
w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla
Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.
4. Dane punktów poboru energii elektrycznej – miejsce realizacji dostaw:
a) Nazwa punktu PPE: Zakład Karny Nysa
- Adres: ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa
- Operator OSD: TAURON Dystrybucja S.A.
- Bieżąca grupa taryfowa operatora OSD: B23
- numer PPE: PROD_370000515925
- numer licznika: 32607213
- czy była zmiana sprzedawcy energii: TAK
- rodzaj umowy: Zamawiający posiada dla danego PPE rozdzielne umowy dystrybucji (OSD TAURON Dystrybucja S.A.)
oraz umowę rezerwowej sprzedaży (TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.)
- szacunkowe zużycie energii: 413 000 kWh/ rocznie.
b) Nazwa punktu PPE: Zakład Karny Nysa Oddział Zewnętrzny w Prudniku
- Adres: ul. Kościuszki 7, 48-200 Prudnik – budynek główny
- Operator OSD: TAURON Dystrybucja S.A.
- Bieżąca grupa taryfowa operatora OSD: C12a
- numer PPE: PROD_373002602046
- numer licznika: 50107303
- czy była zmiana sprzedawcy energii: TAK
- rodzaj umowy: Zamawiający posiada dla danego PPE rozdzielne umowy dystrybucji (OSD TAURON Dystrybucja S.A.)
oraz umowę rezerwowej sprzedaży (TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.)
- szacunkowe zużycie energii: 95 200 kWh/ rocznie.
c) Nazwa punktu PPE: Zakład Karny Nysa Oddział Zewnętrzny w Prudniku
- Adres: ul. Kościuszki 7, 48-200 Prudnik – budynek administracji
- Operator OSD: TAURON Dystrybucja S.A.
- Bieżąca grupa taryfowa operatora OSD: C11
- numer PPE: PROD_373002601129
- numer licznika: 62503958
- czy była zmiana sprzedawcy energii: TAK
- rodzaj umowy: Zamawiający posiada dla danego PPE rozdzielne umowy dystrybucji (OSD TAURON Dystrybucja S.A.)
oraz umowę rezerwowej sprzedaży (TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.)
- szacunkowe zużycie energii: 5 600 kWh/ rocznie.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z opisami ustawy Prawo energetyczne oraz z
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn.zm.) oraz wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi
w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U.
z 2019, poz. 503). Standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ustawie Prawo
energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.
7. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia musi posiadać uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną, tj.
posiadać ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Przedmiotowa koncesja winna być aktualna w całym
okresie realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Zamawiającym.
8. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze umowę generalną z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym
znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci
dystrybucyjnej.
9. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości świadczenia dostaw, również w razie ogłoszenia gotowości obronnej państwa,
wojny, zwalczania klęsk żywiołowych i ich skutków oraz bierze na siebie skutki spowodowane niewywiązywaniem się z
postanowień umowy, która będzie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.
10. Obowiązki obu stron regulują w szczególności następujące akty prawne:
– ustawa z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn.zm.);
– Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w/s szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019, poz. 503).
11. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i
Zamawiającego umów właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do
reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego- proces zmiany sprzedawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może
osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Do oferty wykonawca dołącza:
- o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie
ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- załącznik nr 2.
Dodatkowo, nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.: w stosunku
do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia- załącznik nr 2.
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- załącznik nr 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o braku
podsatw wykluczenia - załącznik nr 2 - oświadczenie skłądane wraz z ofertą
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed dniem złożenia;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 - oświadczenie skłądane wraz z ofertą
- ważna Koncesja w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne - dokemnt składany na wezwanie Zamawijącego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ (w przypadku, gdy Wykonawca nie
korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane
w Formularzu Ofertowym).
2. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 do SWZ,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenia, o których mowa powyżej,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
d) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik – jeżeli dotyczy
e) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące
wymagania:
a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – załączają do oferty pełnomocnictwo,
b) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
c) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
d) każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia,
e) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4
f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum),
g) zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
wykonawców występujących wspólnie,
h) wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
i) Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany grupy taryfowej punktów poboru w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego wynikającej z prowadzonej przez niego działalności,
b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 6 ust. 3 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiany określone w ust. 2 pkt c) - pkt f) zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu
do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.
Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy Pzp.
Waloryzacja
1. Stosownie do artykułu 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy, Strony dopuszczają jednokrotną waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w okresie realizacji umowy.
2. Zasady waloryzacji, o których mowa w ust. 1 są następujące:
a) przez zmianę kosztów związanych z realizacją Umowy rozumie się zarówno ich wzrost jak i obniżenie względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
b) waloryzacja ma zastosowanie, jeżeli wartość zmiany, o której mowa w ust. 2 wyniosła co najmniej 20% od początku obowiązywania umowy,
c) waloryzacja dopuszczalna jest najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d) zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie dostaw niewykonanych od pierwszego miesiąca następującego po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia realizacji umowy,
e) uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest każda ze Stron,
f) obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 na zmianę wynagrodzenia należy do Strony występującej z wnioskiem o waloryzację,
g) wartość zmiany zostanie ustalona na podstawie porównania ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii S.A., w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy;
h) Wykonawca zobowiązany jest do waloryzacji wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu realizacji dostaw, jeżeli okres obowiązywania umowy z Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy,
i) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczalna w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi łącznie 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.