eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nysa › Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w NysieOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w Nysie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Nysie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 4A

1.5.2.) Miejscowość: Nysa

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.baziuk@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-nysie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5799b38-c8aa-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka sektora finansów publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w Nysie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5799b38-c8aa-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004975/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego w Nysie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146774

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Dkw.2232.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 403333,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy energii elektrycznej w 2023 roku, obejmujące sprzedaż energii elektrycznej dla
Zakładu Karnego w Nysie”, dla trzech punktów poboru(PPE) o łącznym szacowanym zużyciu 513 800 kWh.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5.
3. Wskazane prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej,
w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla
Zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii.
4. Dane punktów poboru energii elektrycznej – miejsce realizacji dostaw:
a) Nazwa punktu PPE: Zakład Karny Nysa
- Adres: ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa
- Operator OSD: TAURON Dystrybucja S.A.
- Bieżąca grupa taryfowa operatora OSD: B23
- numer PPE: PROD_370000515925
- numer licznika: 32607213
- czy była zmiana sprzedawcy energii: TAK
- rodzaj umowy: Zamawiający posiada dla danego PPE rozdzielne umowy dystrybucji (OSD TAURON Dystrybucja S.A.)
oraz umowę rezerwowej sprzedaży (TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.)
- szacunkowe zużycie energii: 413 000 kWh/ rocznie.
b) Nazwa punktu PPE: Zakład Karny Nysa Oddział Zewnętrzny w Prudniku
- Adres: ul. Kościuszki 7, 48-200 Prudnik – budynek główny
- Operator OSD: TAURON Dystrybucja S.A.
- Bieżąca grupa taryfowa operatora OSD: C12a
- numer PPE: PROD_373002602046
- numer licznika: 50107303
- czy była zmiana sprzedawcy energii: TAK
- rodzaj umowy: Zamawiający posiada dla danego PPE rozdzielne umowy dystrybucji (OSD TAURON Dystrybucja S.A.)
oraz umowę rezerwowej sprzedaży (TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.)
- szacunkowe zużycie energii: 95 200 kWh/ rocznie.
c) Nazwa punktu PPE: Zakład Karny Nysa Oddział Zewnętrzny w Prudniku
- Adres: ul. Kościuszki 7, 48-200 Prudnik – budynek administracji
- Operator OSD: TAURON Dystrybucja S.A.
- Bieżąca grupa taryfowa operatora OSD: C11
- numer PPE: PROD_373002601129
- numer licznika: 62503958
- czy była zmiana sprzedawcy energii: TAK
- rodzaj umowy: Zamawiający posiada dla danego PPE rozdzielne umowy dystrybucji (OSD TAURON Dystrybucja S.A.)
oraz umowę rezerwowej sprzedaży (TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.)
- szacunkowe zużycie energii: 5 600 kWh/ rocznie.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z opisami ustawy Prawo energetyczne oraz z
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn.zm.) oraz wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi
w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U.
z 2019, poz. 503). Standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ustawie Prawo
energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.
7. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia musi posiadać uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną, tj.
posiadać ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Przedmiotowa koncesja winna być aktualna w całym
okresie realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Zamawiającym.
8. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze umowę generalną z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym
znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci
dystrybucyjnej.
9. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości świadczenia dostaw, również w razie ogłoszenia gotowości obronnej państwa,
wojny, zwalczania klęsk żywiołowych i ich skutków oraz bierze na siebie skutki spowodowane niewywiązywaniem się z
postanowień umowy, która będzie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.
10. Obowiązki obu stron regulują w szczególności następujące akty prawne:
– ustawa z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn.zm.);
– Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w/s szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019, poz. 503).
11. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i
Zamawiającego umów właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do
reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego- proces zmiany sprzedawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca w złożonej ofercie z dnia 31.03.2023 r. godz. 09:04:19 zaoferował cenę 850 zł/MWh netto (0,8500 zł/kWh netto). Zamawiający w dokumentach postępowania (zadane zapytania i wyjaśnienia do SWZ) poinformował, że jest odbiorcą uprawnionym w rozumieniu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie cen energii elektrycznej. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (DZ.U. poz. 2243) określa m.in. cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie grudzień 2022 – grudzień 2023 tj. 785 zł/MWh netto. Wykonawca, mając wiedzę o powyższym fakcie, nie może zaproponować w ofercie wyższej stawki za energię niż została przewidziana w ustawie o środkach nadzwyczajnych.
W związku z tym, iż była to jedyna złożona oferta w postępowaniu unieważniłem postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
„wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.