eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hyżne › "Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku"Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA HYŻNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 103

1.5.2.) Miejscowość: Hyżne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-024

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 0172304564

1.5.8.) Numer faksu: 0172304564

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniap@hyzne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzp.hyzne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.hyzne.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce15e110-7a0c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021063/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053377

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIG5.271.01.2023.JG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”
1. Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w oparciu o PFU i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z PFU i budowa przedszkola w stanie surowym zamkniętym w miejscowości Hyżne. Inwestycja realizowana będzie na działce nr ewid. 3088/9, której powierzchnia wynosi 0.1962 ha.
Opracowana dokumentacja ma posłużyć zamawiającemu do realizacji części robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ogłoszonym postępowaniu.
Realizacja inwestycji zakłada:
a) budowę budynku użyteczności publicznej – przedszkole dla ok. 100 dzieci,
b) zagospodarowanie terenu, w tym budowę dojść i dojazdów wraz z miejscami postojowymi, budowę placów zabaw, obiektów małej architektury,
c) budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: sieci, przyłączy oraz instalacji zewnętrznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu budowlanego w tym instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych), która pozwoli na obniżenie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektów.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i obejmuje:
2.1 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
a) sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych,
b) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) sporządzenie dokumentacji geotechnicznej,
d) uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych, jeśli będą wymagane,
e) projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę,
f) projekt wykonawczy,
g) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
h) przedmiary,
i) kosztorys inwestorski,
j) kosztorys ofertowy.
2.2 Wykonanie robót budowalnych – stan surowy zamknięty obejmujący:
a) roboty przygotowawcze;
b) roboty ziemne;
c) ławy fundamentowe;
d) ściany fundamentowe;
e) ściany przyziemia;
f) strop nad przyziemiem;
g) ściany parteru;
h) strop nad parterem;
i) ściany piętra;
j) stropodach;
k) ściany działowe;
l) pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem umożliwiającym zabezpieczenie stropodachu oraz odprowadzanie wód opadowo-roztopowych na grunt;
m) drzwi zewnętrzne;
n) okna;
o) ściany szybu windowego oraz klatki schodowe;
p) wyprawy tynkowe wewnątrz obiektu;
q) budowę przyłączy wod-kan, gazowego oraz elektrycznego;
r) uzbrojenie instalacji wewnętrznych bez osprzętu: wod- kan, co-cwu, elektrycznej oraz gazowej,
s) dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonanego zakresu robót.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Program funkcjonalno-użytkowym, oraz projektowane postanowienia umowy wraz załącznikami które stanowią załączniki do SWZ.
4) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3551010,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5950535,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3551010,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eurobud Grupa Sp. z o.o. , 5

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922124180

7.3.4) Miejscowość: Bystrowice 164 Roźwienica

7.3.5) Kod pocztowy: 37-565

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3551010,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 630 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.