eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Michałów › Remont drogi gminnej Nr 345006T Michałów - Równiny od km 0+000 do km 1+210 o łącznej długości 1210mb.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej Nr 345006T Michałów - Równiny
od km 0+000 do km 1+210 o łącznej długości 1210mb.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 115

1.5.2.) Miejscowość: Michałów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-411

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413565243

1.5.8.) Numer faksu: 413565244

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michalow@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej Nr 345006T Michałów - Równiny
od km 0+000 do km 1+210 o łącznej długości 1210mb.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6ee56c5-c8a2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063158/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont drogi gminnej Nr 345006T Michałów - Równiny od km 0+000 do km 1+210 o łącznej długości 1210mb

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinasowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6ee56c5-c8a2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w pkt. VII SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych - Załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IKm.ZP 1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zadania pn.: "Remont drogi gminnej Nr 345006T Michałów -Równiny od km 0+000 do km 1+210 o łącznej długości 1210mb.

Na zakres rzeczowy zamówienia składa się wykonanie następujących robót:
• roboty ziemne,
• wykonanie warstwy wyrównawczo - profilującej w ilości 75 kg/m2,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm,
• utwardzenie obustronne poboczy kruszywem kamiennym o gr. 10cm,
• odmulenie jednostronnego rowu.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostały dokładnie określone w dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do realizacji robót, będących załącznikami do SIWZ (projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ
Załączony do SIWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.:
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego,
c) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz do zawarcia w cenie oferty wszystkich niezbędnych kosztów do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

Uwaga: Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt– do wglądu w siedzibie Zamawiającego
Minimalny wymagany termin gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Przedłużenie okresu gwarancji jest kryterium oceny ofert. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie ze wzorem umowy.

1. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 45233140-2 - Roboty w zakresie budowy dróg
• 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w 214 ust. 1 pkt. 7 i 8).
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac.
9. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia istniejących cokołów ogrodzeń oraz naruszenia stateczności ogrodzeń, furtek i bram oraz koszty związane z zabezpieczeniem ogrodzeń (innych niż ujęte w przedmiarach).
10. Wszystkie elementy z rozbiórki nadające się do ponownego użycia stanowią własność Zamawiającego (np. kostka, destrukt, betonowe rury przepustowe) natomiast elementy uznane jako odpad, wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
12. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495), osób realizujących przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności fizyczne, związane z realizacją robót.
12.1. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy realizacji czynności związanych z wykonywaniem robót fizycznych, montażowych, instalacyjnych, operowania sprzętem oraz narzędziami, objętych zamówieniem wskazanych w przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów budowlanych.
12.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 pkt 12.1. czynności.
12.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań są określone w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).
13. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 100 ustawy Pzp, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
• zdolności technicznej lub zawodowej
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
o wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych);
o dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję:
− Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.4 pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (o ile dotyczy), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej (o ile dotyczy) niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 9 do SWZ;
3) wykaz robót budowlanych (min.1 robota) polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę każdy z wykonawców
składa:
1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt
powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek
działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki
cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do
reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o
których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian umowy został określony w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.