eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sadki › Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości ŚmielinOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SADKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 11

1.5.2.) Miejscowość: Sadki

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-110

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@sadki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-757a659a-b8f4-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-757a659a-b8f4-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049331/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00118637

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4327459,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: przebudowy dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin.
Zadanie nr 1: Budowa drogi gminnej (090282 C) w Śmielinie - ul. Leśna
Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem jest budowa drogi gminnej publicznej w zakresie jezdni i wjazdów wraz z niezbędnym zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury i robotami towarzyszącymi.
Stan istniejący terenu zagospodarowania: obszar objęty opracowaniem to pas drogowy drogi gminnej o szerokości zmiennej w zakresie 8 -15 m. Zagospodarowanie pasa drogowego to: jezdnia tłuczniowa i gruntowa - wjazdy utwardzone i nieutwardzone.
Istniejąca infrastruktura pod i nad ziemią: linie i kable teletechniczne, linie i kable energetyczne, wodociąg, oświetlenie terenu.
Teren przyległy – pola uprawne i teren zabudowy mieszkalnej i rolniczej. Warunki geotechniczne terenu pod obiekt określone zostały w opinii geotechnicznej.
Zakres projektowanych robót: budowa drogi gminnej na długości 1.916,6 mb (w tym: jezdnia bitum 9.772 m2, wjazdy indywidualne kostka betonowa 318 m2, pobocza utwardzone tłuczeń kamienny 2.728 m2. Razem: 12.818 m2)
Dane projektowe - przyjęte parametry techniczne: klasa drogi – D; szerokość jezdni – 5,0 m + (utwardzone pobocze 0,75 m); kategoria ruchu KR 1; Vproj - 40 km/h.
Gospodarka zielenią - projektowane przesadzanie 2 drzew i wycinka krzaków.
Roboty towarzyszące: roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej; regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej wg uzyskanych uzgodnień.
Roboty ziemne: sprowadzają się do wykonania koryta pod projektowaną konstrukcję jezdni . Ilości podają tabele robót ziemnych – przedmiar robót.
Organizacja ruchu na czas budowy: Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami.
Roboty telekomunikacyjne - przebudowa linii telekomunikacyjnej – usunięcie kolizji: przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w związku z budową drogi gminnej 090282Cw msc. Śmielin, gm. Sadki (ul. Leśna). Wzdłuż ul. Leśnej w m. Śmielin zlokalizowana jest istniejąca telekomunikacyjna linia napowietrzna. W związku z kolizją 12 istniejących słupów z projektowanym układem drogowym ulicy konieczne jest przebudowanie słupów do nowych lokalizacji poza obszarem projektowanej jezdni. Projektowane słupy telekomunikacyjne należy wybudować w lokalizacjach przedstawionych na rysunku pzt. Do budowy zastosowane będą słupy żelbetowe o długości 7,0 m. Po wybudowaniu słupów i przewieszeniu napowietrznych kabli telekomunikacyjnych istniejące kolidujące słupy zostaną zdemontowane. Zakres rzeczowy: przebudowa słupa telekomunikacyjnego 13 szt.; przebudowa kabla telekomunikacyjnego ziemnego - 0,002 km.
Kanał technologiczny – budowa: projektowany jest kanał o długości 1.905 mb. Projekt przewiduje budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanego odcinka drogi. Ciągi wzdłużne zostaną wykonane z układu Ktu (kanał technologiczny uliczny) a przy przejściach przez drogę – wg. Układu KTp (kanał technologiczny przepustowy). Kanał technologiczny uliczny KTu wykonany zostanie z jednej rury osłonowej oraz trzech rur światłowodowych i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur. Kanał technologiczny przepustowy KTp wykonany zostanie z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe i jedną prefabrykowanej wiązki mikrorur.
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w Śmielinie ul. Wybudowanie
Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem jest przebudowa drogi gminnej publicznej w zakresie jezdni , chodnika i wjazdów wraz z niezbędnym zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury oraz budową kanału technologicznego. Obszar objęty opracowaniem to pas drogowy drogi gminnej o szerokości zmiennej w zakresie 8 -15 m. Zagospodarowanie pasa drogowego to: jezdnia tłuczniowa - wjazdy utwardzone i nieutwardzone.
Istniejąca infrastruktura pod i nad ziemna: linie i kable teletechniczne; linie i kable energetyczne; wodociąg; oświetlenie terenu.
Teren przyległy – pola uprawne i teren zabudowy mieszkalnej i rolniczej. Warunki geotechniczne terenu pod obiekt określone zostały w opinii geotechnicznej. Zakres: przebudowa drogi gminnej na długości 996 mb (w tym: jezdnia bitum 5.325 m2; wjazdy indywidualne bitum 194 m2; wjazdy indywidualne kostka betonowa 82 m2; chodnik kostka betonowa 264 m2; pobocza utwardzone tłuczeń kamienny 1.310 m2. Razem: 7.175 m2).
Dane projektowe - przyjęte parametry techniczne: klasa drogi – D; szerokość jezdni – 5,0 m/ 5,50 m + (utwardzone pobocze 0,75 m); kategoria ruchu KR 1; Vproj - 40 km /h.
Kanał technologiczny: projektowany jest kanał o długości 976 mb. Projekt przewiduje budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanego odcinka drogi. Ciągi wzdłużne zostaną wykonane z układu Ktu (kanał technologiczny uliczny) a przy przejściach przez drogę – wg. Układu KTp (kanał technologiczny
przepustowy). Kanał technologiczny uliczny KTu wykonany zostanie z jednej rury osłonowej oraz trzech rur światłowodowych i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur. Kanał technologiczny przepustowy KTp wykonany zostanie z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe i jedną prefabrykowanej wiązki mikrorur.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44322100-4 - Kanały kablowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5375994,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6096082,15 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.