eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Świadczenie usługi konserwacji rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa w latach 2023 - 2025Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Świadczenie usługi konserwacji rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa w latach 2023 - 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Augustów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 35

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@urzad.augustow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.augustow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/augustow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi konserwacji rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa w latach 2023 - 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4f59623-98a3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033977/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykoszenie wraz z odmuleniem rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa w latach 2023-2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047066

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 243902,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: "Świadczenie usługi konserwacji rowów otwartych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Augustowa w latach 2023 - 2025"
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w SWZ określił, że usługa będzie świadczona przez okres 3 lat. Jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym podał szacowane wartości poszczególnych prac tylko dla jednego roku. W związku z nieprecyzyjnym opisem, który może powodować wprowadzania wykonawców w błąd przy ustalaniu wartości zamówienia, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.