eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Manowo › Dostawa emulsjiOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa emulsji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330960575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cisowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Manowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-015

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 3407-276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.powiat.koszalin.ibip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa emulsji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24761114-c88b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053616/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa emulsji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin
Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej pzd@powiat.koszalin.pl Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczące korespondencji elektronicznej opisane zostały: w Regulaminie Platformy i Instrukcjach korzystania z Platformy dostępnych pod adresem: platformazakupowa.pl w zakładkach „Regulamin” i „Instrukcje” oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej prowadzonego postępowania.
Komunikacja poprzez przycisk na Platformie (https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin) „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego folderu.
Limit ilości i objętości plików lub spakowanych folderów wynosi: ilość plików lub spakowanych folderów: maksymalnie 10; objętość
plików lub spakowanych folderów: maksymalnie 500 MB.
Ofertę w niniejszym postępowaniu należy złożyć za pośrednictwem „Formularza” do składania oferty dostępnego na Platformie
(https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin).
Limit ilości i objętości plików lub spakowanych folderów przesyłanych za pośrednictwem zamieszczonego na Platformie
„Formularza” przeznaczonego do złożenia lub zmiany oferty wynosi: ilość plików lub spakowanych folderów: maksymalnie 10;
objętość plików lub spakowanych folderów: maksymalnie 150 MB.
Sposób pakowania plików znajduje się w Instrukcji „Jak pakować pliki o dużym rozmiarze” zamieszczonej na Platformie pod adresem: platformazakupowa.pl w zakładce „Instrukcje”.
Informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej
prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został wskazany w rozdziale 40 SWZ prowadzonego
postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje o ograniczeniach zostały wskazane w rozdziale 40 SWZ prowadzonego
postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD 261.7.2023.IKP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:
a) kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3 PU/RC w ilości minimum 60 Mg przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia do 90 Mg
b) kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej C 69 BP 3 PU w ilości minimum 70 Mg przy ewentualnym prawie opcji – możliwość rozszerzenia do 130 Mg , na koszt i ryzyko Wykonawcy do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie loco : 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113600-1 - Bitum i asfalt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji obejmującej swoim zakresem możliwość zwiększenia zakupu:
a) kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 65 B 3 PU/RC maksymalnie do 90 Mg . Oznacza to, że Zamawiający dokona zamówienia na minimum 60 Mg. emulsji, zaś pozostałe 30 Mg. emulsji zostanie zamówione w zależności od potrzeb Zamawiającego, zależnych od stopnia uszkodzeń nawierzchni bitumicznych, ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę oraz zwolnienia i zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
b) kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej C 69 BP 3 PU maksymalnie do 130 Mg. Oznacza to, że Zamawiający dokona zamówienia na minimum 70 Mg. emulsji , zaś pozostałe 60 Mg. emulsji zostanie zamówione w zależności od potrzeb Zamawiającego, zależnych od stopnia uszkodzeń nawierzchni bitumicznych, ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę oraz zwolnienia i zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
3. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale 26 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3) Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnym co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ;
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego sporządzone na/ wg załącznika nr 3 do SWZ;
2) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający w celu potwierdzenia , że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania , żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy
3. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, muszą być złożone w oryginale.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, składa w niniejszym postępowaniu wraz z ofertą takie same dokumenty/oświadczenia jak Wykonawca polski (oświadczenia/dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
1) Przepisy ustawy Pzp oraz zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum):
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są stosownie do treści art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika musi być potwierdzone stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników spółki cywilnej) podpisanym przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika umocowanie pełnomocnika do reprezentowania tych Wykonawców w prowadzonym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Ofertę składaną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisują wszyscy Wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik, który został umocowany do ich reprezentowania. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników spółki cywilnej), z którego wynika umocowanie do samodzielnej reprezentacji.
c) Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
d) Wypełniając formularz ofertowy w miejscu do podania danych Wykonawcy należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko dane pełnomocnika.
e) Wszelka korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
f) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi złożyć odrębnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem 21 pkt. 2 ppkt. 1 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach
określonych w projekcie umowy oraz w zakresie uregulowanym w art.455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.