eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa odzieży roboczejOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży roboczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050657729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857488593

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wsz@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadecja.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży roboczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-922dd364-c8a1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00134289/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa odzieży roboczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-922dd364-c8a1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem internetowym:
https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.wsz@gmail.com,
(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu” https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ oraz w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Szczegółowy opis zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadku składania próbek, o których mowa w Rozdziale 15 ust. 1 pkt 3 niniejszej SWZ.
2. Sposób złożenia próbek:
- Próbki można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
- Każda próbka powinna być oznaczona numerem pakietu (części) i pozycji, której dotyczy. Wykonawca powinien umieścić próbki w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (np. kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.) oznakowanym czytelnie nazwą Wykonawcy oraz nazwą
i numerem postępowania.
3. Próbki należy dostarczyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert na adres:
Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, w: Kancelaria, I piętro, pokój nr 12 (budynek administracji).

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 40 SWZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 40 SWZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.ZP.242.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ dla Pakietu nr 1 – Formularz Szczegółowy Oferty.
Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji
i odbioru określają:
-szczegółowy opis i ilości wyrobów dla Pakietu nr 1 stanowiących przedmiot zamówienia zawarty jest w Formularzu Szczegółowym Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
-projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
Cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ----------------------------------------------- x 100
Cena brutto oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ dla Pakietu nr 2 – Formularz Szczegółowy Oferty.
Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji
i odbioru określają:
-szczegółowy opis i ilości wyrobów dla Pakietu nr 2 stanowiących przedmiot zamówienia zawarty jest w Formularzu Szczegółowym Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
-projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
Cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ----------------------------------------------- x 100
Cena brutto oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek odzieży roboczej dla:
Pakiet nr 1 poz. 1 fartucha damskiego, kolor biały
fartucha męskiego, kolor biały
poz. 2 bluzy zapinanej na napy damska, kolor biały
bluzy zapinanej na napy męska, kolor biały
poz. 3 bluzy wkładanej przez głowę damska, kolor biały
bluzy wkładanej przez głowę męska, kolor biały
poz. 4 spodni damskich, kolor biały
poz. 5 spodni męskich, kolor biały
poz. 6 spódnicy, kolor biały
poz. 7 bluzy wkładanej przez głowę damska
bluzy wkładanej przez głowę męskiej
poz. 8 spodni damskich
poz. 9 spodni męskich
Pakiet nr 2 poz. 1 koszuli bawełnianej w rozm. L
Próbka ma być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w tym: opisem/krojem, rodzajem tkanin (właściwościami tkaniny) i kolorem wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.
2) Próbki tkanin (kolor biały i kolorowy) o wielkości arkusza minimum 20 x 15 cm, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty – dotyczy Pakietu nr 1.
3) Karty techniczne producentów tkanin, z których zostały wykonane dostarczone próbki odzieży roboczej oraz z których wykonywana będzie dostarczana odzież robocza.
Karta techniczna tkaniny powinna zawierać m. in. dane producenta, opis parametrów dotyczących składu surowcowego, gramatury tkaniny, temperatury prania, kurczliwości. Wykonawca zobowiązany jest do podania informacji, którego pakietu i pozycji dotyczy dokument.
4) Akredytowany raport z badań potwierdzający wymaganą kurczliwość orz pilling wynikający z normy CEN/TS 14237 – dotyczy Pakietu nr 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek odzieży roboczej dla:
Pakiet nr 1 poz. 1 fartucha damskiego, kolor biały
fartucha męskiego, kolor biały
poz. 2 bluzy zapinanej na napy damska, kolor biały
bluzy zapinanej na napy męska, kolor biały
poz. 3 bluzy wkładanej przez głowę damska, kolor biały
bluzy wkładanej przez głowę męska, kolor biały
poz. 4 spodni damskich, kolor biały
poz. 5 spodni męskich, kolor biały
poz. 6 spódnicy, kolor biały
poz. 7 bluzy wkładanej przez głowę damska
bluzy wkładanej przez głowę męskiej
poz. 8 spodni damskich
poz. 9 spodni męskich
Pakiet nr 2 poz. 1 koszuli bawełnianej w rozm. L
Próbka ma być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w tym: opisem/krojem, rodzajem tkanin (właściwościami tkaniny) i kolorem wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty.
2) Próbki tkanin (kolor biały i kolorowy) o wielkości arkusza minimum 20 x 15 cm, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty – dotyczy Pakietu nr 1.
3) Karty techniczne producentów tkanin, z których zostały wykonane dostarczone próbki odzieży roboczej oraz z których wykonywana będzie dostarczana odzież robocza.
Karta techniczna tkaniny powinna zawierać m. in. dane producenta, opis parametrów dotyczących składu surowcowego, gramatury tkaniny, temperatury prania, kurczliwości. Wykonawca zobowiązany jest do podania informacji, którego pakietu i pozycji dotyczy dokument.
4) Akredytowany raport z badań potwierdzający wymaganą kurczliwość orz pilling wynikający z normy CEN/TS 14237 – dotyczy Pakietu nr 1.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Formularz Szczegółowy Oferty – Załącznik nr 1 do SWZ w zależności od części (pakiet) na którą Wykonawca składa ofertę.
2) Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 15 niniejszej SWZ.
5) Jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zaciąganie zobowiązań;
3) złożenie oferty wspólnie;
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców).
5. W przypadku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i/lub na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie dopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem internetowym https://ezamowienia.gov.pl . Próbki należy złozyć w sposób i miejscu określonym w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.