eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Łęczyckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyckiego w okresie 01.05.2023 r. - 31.12.2023 r."Ogłoszenie z dnia 2023-03-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Łęczyckiego i jednostek
organizacyjnych Powiatu Łęczyckiego w okresie 01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Łęczycki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. T. Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 243887200

1.5.8.) Numer faksu: 247213217

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leczyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczycki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Łęczyckiego i jednostek
organizacyjnych Powiatu Łęczyckiego w okresie 01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45605918-c8a3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107981/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Łęczyckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyckiego w okresie 01.04.2023 r. – 31.12.2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45605918-c8a3-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Sposób złożenia oraz skład oferty i komunikowanie się w niniejszym postępowaniu zostały opisane w Rozdziale 19 i 20 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
UWAGA:
Pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ nie muszą być składane z uwzględnieniem powyższych Rozporządzeń, ani nie
muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Informacje Rozdział 19 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.3.2023.PK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385z późn. zm.) dla potrzeb Powiatu Łęczyckiego oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu Łęczyckiego, tj.:
1. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach, Karsznice 62, 99-122 Karsznice
2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 2, 99-100 Łęczyca
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Kaziemierza Wielkiego w Łęczycy, ul. Konoponickiej 13, 99-100 Łęczyca
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy, ul. Adama Mickiewicza 12, 99-100 Łęczyca
5. Zespół Placówek Edukacyjano-Wychowawczych, ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00525907/01 z dnia 2022-12-30
2022-12-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
6. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rechabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35,99-140 Świnice Warckie
7. Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, al. Jana Pawła II 1, 99-100
8. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku, ul. Kutnowska 19, 99-120 Piątek
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 01.02.2023 r. – 31.12.2023 r. wynosi 605,146 MWh.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych
umową) i nr 2 (pełnomocnictwo).
3. W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – będzie realizowany identycznie, niezależnie od
tego który Wykonawca go wykona), uwzględniono wszystkie koszty cyklu życia – marżę, koszty energii konwencjonalnej,
koszty praw majątkowych oraz podatek akcyzowy. Poza ww. kosztami Zamawiający nie przewiduje innych kosztów dostawy
energii elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
Cena: 100 %
Maksymalnie oferta może otrzymać 100,00 pkt, stanowiących ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium cena.
2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom w kryterium cena zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cmin
C = --------- x 100 pkt
Coferta
C- ilość punktów badanej ceny oferty
Cmin - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Coferta - cena oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która jest zgodna z ustawą Pzp, spełnia wymagania SWZ oraz uzyska najwyższą
liczbę punków.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr
miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to
parametr setny zaokrągla się w górę.
5. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji
Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 i
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualnie
obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) sytuacji technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca
dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły w Rozdziale 16 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły w § 13 załącznika Nr 3 do SWZ - wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.