eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy DrezdenkoOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drezdenko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@drezdenko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.drezdenko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drezdenko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d2b18c4-adfd-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030505/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Drezdenko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098893

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko.
2. Zakres zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko, składające się z niżej wymienionych elementów:
a) równanie równiarką i zagęszczenie walcem wibracyjnym – 200.000 m2,
b) tłuczeń 0/31,5mm z dowozem – 1000 ton,
c) gruz budowlany betonowy kruszony z dowozem – 1000 ton,
d) praca spycharko-koparki – 50 roboczogodzin,
e) transport samochodami samowyładowczymi – 50 km,
f) załadunek, dowóz na odległość do 25 km od Drezdenka materiału zamawiającego wraz z uzupełnieniem nierówności na drogach, wyrównaniem i zawałowaniem – 100 ton.
3. O konieczności przystąpienia do wykonania usługi oraz o zakresie prac przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo informował Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego arkusz kalkulacyjny w wersji elektronicznej w celu ewidencji wykonanych robót oraz kalkulacji kosztów.
4. Informacja będzie zawierała wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi. Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w ppkt. a – f.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wskazanej przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu oferowanej liczby dni od otrzymania informacji. Oferowany czas reakcji – czas przystąpienia do wykonania usługi jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskaże w ofercie w jakim czasie przystąpi do wykonania usługi. Maksymalny czas jaki może zaoferować wykonawca to 5 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 298459,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 482098,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298459,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szlendak - Baranowski s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5993137332

7.3.3) Ulica: Partyzantów 4

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 66-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 298459,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.