eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › "Przeprowadzenie usługi szkolenia lotniczego spadochronowego i szybowcowego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przeprowadzenie usługi szkolenia lotniczego spadochronowego i szybowcowego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261-517-818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przeprowadzenie usługi szkolenia lotniczego spadochronowego i szybowcowego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61d96956-c88f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012131/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 SZKOLENIE LOTNICZE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/41blsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w j.polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy
Zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/41blsz
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl , z zastrzeżeniem, że
oferta musi wpłynąć na wskazaną powyżej Platformę Zakupową, a nie na wskazaną pocztę elektroniczną
Szczegółowo informacje dot. komunikacji zostały opisane w Rozdziale 12 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy Zakupowej
SMART PZP możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących
minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
Oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,
zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl
b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego:
tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przeprowadzenie usługi szkolenia lotniczego spadochronowego i szybowcowego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie” SPRAWA NR 19/23/P prowadzonym w związku z art. 359 pkt. 2) ustawy Pzp
(zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi) w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne;
d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy
do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od
administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/23/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe dla maksymalnie 52 (pięćdziesięciu dwóch) uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie (po ukończeniu przez nich II klasy 4-letniego liceum) zgodnie z programem szkolenia spadochronowego, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz:
2.1. ZADANIE I (teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe):
a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 2a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I;
c) Załącznik Nr 2b do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy dla zadania I.
3. W trakcie realizacji umowy wobec Wykonawcy nie może być wszczęte postępowanie prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego o zawieszeniu lub cofnięciu mu uprawnień do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zagwarantuje ubezpieczenie NNW uczniów na kwotę min. 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla każdego ucznia. Wykonawca ponadto zapewni spełnienie wszelkich innych zabezpieczeń wymaganych przez nadzór lotniczy.
5. Wybrany w tym zadaniu Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, przez cały okres realizacji umowy na kwotę minimum 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80412000-5 - Usługi szkół pilotażu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-08-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: X - cena brutto oferty – waga 100%
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie maksymalną wartość netto/brutto
z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, Tabela Nr 3, kolumna 5. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe dla maksymalnie 22 (dwudziestu dwóch) uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie (po ukończeniu przez nich III klasy 4-letniego liceum) zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) Wykonawcy, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz:
2.1.ZADANIE II (teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe):
a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 3a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania II;
c) Załącznik Nr 3b do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy dla zadania II.
3. W trakcie realizacji umowy wobec Wykonawcy nie może być wszczęte postępowanie prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego o zawieszeniu lub cofnięciu mu uprawnień do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zagwarantuje ubezpieczenie NNW uczniów na kwotę min. 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla każdego ucznia. Wykonawca ponadto zapewni spełnienie wszelkich innych zabezpieczeń wymaganych przez nadzór lotniczy.
5. Wybrany w tym zadaniu Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, przez cały okres realizacji umowy na kwotę minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80412000-5 - Usługi szkół pilotażu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-08-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: X - cena brutto oferty – waga 100%
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie maksymalną wartość netto/brutto
z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, Tabela Nr 1, kolumna 5. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe dla maksymalnie 22 (dwudziestu dwóch) uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie (po ukończeniu przez nich III klasy 4-letniego liceum) zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) Wykonawcy, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz:
2.1.ZADANIE III (teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe):
a) Załącznik Nr 1 do SWZ tj. formularz ofertowy;
b) Załącznik Nr 3a do SWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania III;
c) Załącznik Nr 3b do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy dla zadania III.
3. W trakcie realizacji umowy wobec Wykonawcy nie może być wszczęte postępowanie prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego o zawieszeniu lub cofnięciu mu uprawnień do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zagwarantuje ubezpieczenie NNW uczniów na kwotę min. 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla każdego ucznia. Wykonawca ponadto zapewni spełnienie wszelkich innych zabezpieczeń wymaganych przez nadzór lotniczy.
5. Wybrany w tym zadaniu Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, przez cały okres realizacji umowy na kwotę minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80412000-5 - Usługi szkół pilotażu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-08-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: X - cena brutto oferty – waga 100%
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie maksymalną wartość netto/brutto
z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ, Tabela Nr 2, kolumna 5. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
2.1.1. ZADANIE I, ZADANIE II, ZADANIE III:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
2.2.1. ZADANIE I:
Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zostanie spełniony jeżeli Wykonawca jest
wpisany do Rejestru Podmiotów Szkolących prowadzonego przez ULC uprawniającego do przeprowadzenia szkolenia spadochronowego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem klasy wyszkolenia B – szkolenie metodą na linę (SL) zgodnie z ”Programem szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem klasy wyszkolenia B– szkolenie metodą na linę (SL)”, uzgodnionym przez ULC.
2.1.2. ZADANIE II i ZADANIE III:
Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada ważny dokument tj.:
„Certyfikat dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego” – certyfikat ATO (Approved Training Organizations) uprawniający do przeprowadzania szkolenia do licencji pilota szybowcowego – SPL wydany przez ULC
lub
„Deklarację DTO (Declared Training Organisation) z nadanym numerem referencyjnym dla tej deklaracji przez Prezesa ULC, zezwalającą na prowadzenie szkolenia szybowcowego do licencji pilota szybowcowego SPL.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
2.3.1. ZADANIE I, ZADANIE II, ZADANIE III:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. ZADANIE I:
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli:
2.4.1.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej:- jedną (1) usługę w zakresie szkolenia spadochronowego teoretycznego i praktycznego zgodnie z „Programem szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ z uprawnieniem klasy wyszkolenia B – szkolenie metodą na linę (SL)” uzgodnionym przez ULC na kwotę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2.4.1.2. Wykonawca wykaże, że posiada w swoich zasobach kadrowych minimum dwóch instruktorów posiadających ważne świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego, w tym licencje z ważnymi uprawnieniami instruktora szkolenia spadochronowego metodą na linę INS(SL) wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pracy instruktorskiej.
Szczegółowo warunki udziału w postępowaniu dla poszczególnych zadań zostały opisane w Rozdziale 5 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (dotyczy wszystkich zadań):

2.2.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;

2.2.2. Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11a/11b do SWZ.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 usta 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danym zadaniu, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający zażąda:
2.1.1. ZADANIE I:
• ważnego zaświadczenia o wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uprawniającego do przeprowadzenia szkolenia spadochronowego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem klasy wyszkolenia B – szkolenie metodą na linę (SL) zgodnie z ”Programem szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem klasy wyszkolenia B– szkolenie metodą na linę (SL)” , uzgodnionym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
2.1.2. ZADANIE II i ZADANIE III:
• ważnego „Certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego” – certyfikatu ATO (Approved Training Organizations) uprawniającego do przeprowadzania szkolenia do licencji pilota szybowcowego – SPL wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
lub
„Deklaracji DTO (Declared Training Organisation) z nadanym numerem referencyjnym dla tej deklaracji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalającej na prowadzenie szkolenia szybowcowego do licencji pilota szybowcowego SPL.
2.2. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda:
2.2.1. ZADANIE I:
2.2.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Z przedłożonego wykazu musi wynikać, że wykonawca należycie wykonał co najmniej usługę (realizowaną na podstawie jednej umowy) w zakresie szkolenia spadochronowego teoretycznego i praktycznego zgodnie z „Programem szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ z uprawnieniniem klasy wyszkolenia B – szkolenie metodą na linę (SL)” uzgodnionym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na kwotę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej umowy na kwotę już zrealizowanych usług minimum 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującej przedmiot wskazany powyżej. Wykonawca jest obowiązany wykazać usługi już zrealizowane, mimo iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.
Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy (zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem usługi szkolenia spadochronowego teoretycznego i praktycznego - wykonanej na podstawie 1 umowy – obejmującej zakres i wartość wskazaną powyżej).
2.2.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz dokumentów został szczegółowo opisany w Rozdziale 10 SWZ, pkt. 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa
w Rozdziale 6 SWZ.

3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

4. Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

5. W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

9. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą dokumenty wymienione w Rozdziale 10 w pkt. 1.6. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dotyczy wszystkich zadań:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy:
1) zmiany terminu wykonania Umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie Umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
2) przedłużenia terminu wykonania Umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących stawek podatku VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze zmienionymi przepisami,

4) zmiany postanowień Umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego,

5) zmiany terminu szkolenia praktycznego spadochronowego, jeżeli z przyczyn od stron umowy niezależnych oraz niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia (np. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie skoków spadochronowych), niemożliwe było przeprowadzenie szkolenia praktycznego w pierwotnym terminie. Powyższe zmiany nie będą powodowały naliczenia kar umownych dla Wykonawcy oraz nie będą stanowiły podstawy do jakichkolwiek innych roszczeń majątkowych ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego;

6) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba –
w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale pkt 10 SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/41blsz , na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
• art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023, poz 129).

2. Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający nie przewiduje:
• udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
• zawarcia umowy ramowej;
• ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
• wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17) ustawy Pzp);
• zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14) ustawy Pzp);
• rozliczeń w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13) ustawy Pzp);
• możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 11) ustawy Pzp);
• prowadzenia negocjacji;

b) Zamawiający nie dopuszcza:
• możliwości składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
• składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty (art. 281 ust. 2 pkt. 18 ustawy Pzp);

c) Zamawiający nie zastrzega:
• obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 281 ust. 2 pkt. 15) ustawy Pzp);
• możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp (art. 281 ust. 2 pkt. 9) ustawy Pzp);

d) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;

e) każdy Wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie na dane zadanie;

3. Ze względu na brak technicznych możliwości (ograniczona liczba znaków do 4000 tys) w ogłoszeniu o zamówieniu opisania szczegółowo warunków udziału w postępowaniu dla poszczególnych zadań oraz wymaganych dokumentów na potwierdzenie ich spełniania Zamawiający informuje, że warunki zostały szczegółowo opisane w rozdziale 5 SWZ, natomiast wymagane dokumenty w rozdziale 10 pkt. 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.