eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych do obiektów Wrocławskiego Zespołu ŻłobkówOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych
do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021545051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 15

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-609

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 0717186246

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dla dzieci zdrowych od ukończenia 20 tyg do 3 lat

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych
do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5437ec67-c885-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012671/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów ogólnospożywczych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa
się za pośrednictwem platformy - Asystent Postępowania
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania/775
dostęp bezpośredni

Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , tj. na platformie „Asystent
Postępowania”
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania
https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania/775
dostęp bezpośredni

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z programu
Asystent Postępowania (dla Wykonawców) stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania zostały określone w Regulaminie korzystania
usług, który dostępny jest do pobrania na stronie www.postepowania.pl.
W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z wsparciem merytorycznym:
https://postepowania.pl/kontakt/
pod nr telefonu 517590851 l.strzezynski@postepowania.pl
oraz do doradcy ds. produktu - Nikita Mitar, T: +48 798 855 799,
n.mitar@postepowania.pl) gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora systemu. Korzystanie z Asystenta
postępowania jest bezpłatne.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy „Asystent
Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ zostały opisane w rozdziale IX SWZ.
2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy:
1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Dz.U.2021.1797 t.j.
lub
2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne Dz.U.2023.57 t.j.
lub
3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Dz.U.2022.671 t.j.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Danych Osobowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, adres: ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, nr kontaktowy 71 718 62 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wrocławskiego Zespołu Żłobków dostępny jest pod adresem e-mail: renata.karpinska@wzz.wroc.pl, nr kontaktowy 71 718 62 53
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZŻ.DZP/10/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków
wskazanych w pkt 21 zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień)
1) 15800000-6 różne produkty spożywcze;
2) 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne;
3) 15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych.

Szczegółowy zakres zamówienia określa:
1) Formularz asortymentowo – cenowy– załącznik nr 1A do SWZ (który składa się z TABELI A i TABELI B), który zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia, jednostkę miary, gramaturę poszczególnego asortymentu oraz ilość.

Obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Termin realizacji zamówienia:
sukcesywnie przez 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do 29.12.2023 r.
Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:
a)wykorzystania kwoty umowy
b)upływu terminu, na który umowa została zawarta.
Planowana przerwa w żłobkach Zamawiającego została wskazana w załączniku nr 4 do umowy.
Miejsce dostaw: żłobki Zamawiającego na terenie Wrocławia:
1) żłobek Nr 1 - ul. Lwowska 20;
2) żłobek Nr 2 - ul. Zemska 33;
3) żłobek Nr 3 - ul. Białowieska 27;
4) żłobek Nr 4 - ul. Kłodnicka 25;
5) żłobek Nr 5 – ul. Dokerska 5;
6) żłobek Nr 6 - ul. Krowia 1;
7) żłobek Nr 7 - ul. Drukarska 9;
8) żłobek Nr 8 - ul. Sądowa 6;
9) żłobek Nr 10 - ul. Brodatego 17; (żłobek nr 10 dokonuje zamówienia także dla żłobka nr 9).Dostawa do żłobka Nr 10.
10) żłobek Nr 11 - ul. Hubska 39;
11) żłobek Nr 12 - ul. Jugosłowiańska 83a;
12) żłobek Nr 13 - ul. Wieczysta107;
13) żłobek Nr 14 - ul. Mulicka 4c;
14) żłobek Nr 15 - ul. Łukowa 37; (żłobek nr 15 dokonuje zamówienia także dla filii żłobka nr 5 );Dostawa do żłobka Nr 15
15) żłobek nr 16 – ul. Sygnałowa 23;
16) Żłobek Nr 17 - ul. Sołtysowicka 29 j.
oraz
17) administracja – ul. Fabryczna 15,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zasady realizacji dostaw w trakcie realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wtedy: ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio
Wykonawca. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00123293 z dnia 2023-03-07
2023-03-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, natomiast w przypadku
oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby -
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, a w przypadku pełnomocnictwa –
mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać
również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia składane w przypadku wskazanym w Rozdziale III pkt 12 (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).
4. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące Wykonawcy / podmiotu
udostępniającego zasoby/ każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), sporządza się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art.454 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:
a) terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności niezależnych od Stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
b) zmiany w wykazach adresowych: dodanie lub odjęcie adresu dostawy pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona całkowita wartość przedmiotu umowy wskazana w § 3 ust. 1.
4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Stosownie do art. 439 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują waloryzację cen w trakcie realizacji umowy w ramach maksymalnej górnej granicy zobowiązania, o której mowa w §3 ust 1 i ust 2 , w przypadku gdy:
wskaźnik kwartalnego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do okresu poprzedniego ogłaszanego po zakończeniu każdego kwartału w komunikacie Prezesa GUS na stronie internetowej https://stat.gov.pl/ wyniesie co najmniej 4 % .
Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary przedmiotu umowy będzie stałą przez okres co najmniej pierwszych trzech miesięcy realizacji przedmiotu umowy.
Po tym terminie, w przypadku zaistnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, waloryzacja może odbywać się kwartalnie, na postawie pisemnego uzasadnionego wniosku Wykonawcy, do wysokości wskaźnika kwartalnego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do okresu poprzedniego ogłaszanego po zakończeniu każdego kwartału w komunikacie Prezesa GUS na stronie internetowej https://stat.gov.pl/

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zawierać
m. in.:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 do SWZ),
2) Formularz asortymentowo – cenowy (składający się z TABELI A i TABELI B) sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego (załącznik nr 1A do SWZ),
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert (wzór, załącznik nr 2 do SWZ),
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór, załącznik nr 2a do SWZ),
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór, załącznik nr 3 do SWZ), lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
6) Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji np. w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
7) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane w przypadku wskazanym w Rozdziale III pkt 12 (wzór, załącznik nr 4 do SWZ).
4. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby/ każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.