eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Grybów w osiedlu Śródmieście i Śródmieście II.Ogłoszenie z dnia 2022-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Grybów w osiedlu Śródmieście i Śródmieście II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umgrybow@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/miasto-grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Grybów w osiedlu Śródmieście i Śródmieście II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69f47dda-a5ef-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018172/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Grybów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00089704/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGiOŚ.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej:
1) na osiedlu Śródmieście II w Grybowie- projekt spinki wodociągu na Czerwonej Górze do wodociągu na osiedlu Równie - budowa 479,5 mb sieci wodociągowej PEØ110x6.6mm wraz z armaturą, łączącą projektowaną sieć wodociągową PEØ110mm zlokalizowaną na osiedlu Równie w Grybowie (dz. Nr 464/1 obr 2 m. Grybowa) z istniejącą siecią wodociągową PEØ110mm zlokalizowaną na ul. Czerwona Góra (dz. ew. 496 obr 2 m. Grybowa), ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gazu itp. pokrywa wykonawca. W wycenie należy uwzględnić także odbudowę drogi żwirowej o długości 400,00 m, szerokość 3 m (grubość nawierzchni 10 cm).
2) wraz z odcinkami bocznymi w ul. Na Stoku w mieście Grybów - budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w ulicy Na Stoku w mieście Grybów. Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 197 m oraz 13 odcinków bocznych sieci wodociągowej do granicy posesji zabudowanych i niezabudowanych wzdłuż ulicy Na Stoku. Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią przewidziano na działce o numerze ew. 757/1. Zakres zamówienia obejmuje: odcinek sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR 11 PN 16 Ø110x10,0mm – długość 188,0 m, odcinek sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR 11 PN 16 Ø63x5,8mm – długość 9,0 m, 13 szt. odcinków bocznych sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR 11 PN 16 Ø40x3,7mm – długość 96,5 m, hydranty przeciwpożarowe- 2 szt., studnia wodomierzowa -1 szt., ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gazu itp. pokrywa wykonawca.
3) na os. Śródmieście w obrębie ulicy Kazimierza Wielkiego - budowa drugiego etapu sieci wodociągowej w obrębie ulicy Kazimierza Wielkiego od punktu W3 do hydrantu HP3. Zakres zamówienia obejmuję: sieć wodociągowa (110mm) – 249,5 m, hydrant- 1 szt., ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gazu itp. pokrywa wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 494460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 618579,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 494460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA USŁUGOWA HANDLOWA I PRODUKCYJNA "PNIACZEK" ROBERT PNIACZEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351129326

7.3.4) Miejscowość: Lipnica Wielka

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 494460 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.