eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadana inwestycyjnego: "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadana inwestycyjnego:
„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLESŁAWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-430

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fu@boleslawiec.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleslawiec.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721914

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadana inwestycyjnego:
„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05d0cd06-a0b8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030011/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadana inwestycyjnego: „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070198

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego w ramach funkcji Inspektora Nadzoru w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) nad zadaniem: „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” realizowanym w ramach dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zakres prac i robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa program funkcjonalno - użytkowy zamieszczony pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bbf617fb-5beb-4e8f-ae9f-db815e3ba2fd
postępowanie nr ZP.271.7.2022 pod nazwą Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. Roboty budowlane obejmują przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Chotynin, Gmina Bolesławiec, powiat wieruszowski, województwo łódzkie (formuła zaprojektuj wybuduj). Planowany termin zakończenia inwestycji: 21 września 2024 r.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji, w zakresie określonym w niniejszej SWZ, załączniku nr 7 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załączniku nr 6 do SWZ - projekt umowy.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
5. Wykonawca będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji jaka zostanie im powierzona. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby mające pełnić funkcję Inspektora w poszczególnych branżach, które spełnią wymagania określone w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
6. Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznać ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia, nad którym ma być pełniony nadzór inwestorski w tym w szczególności z programem funkcjonalno – użytkowym. Wykonawca powinien rozpoznać stopień skomplikowania planowanej inwestycji i rzetelnie sporządzić ofertę. Złe rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości sporządzonej oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu oferty.
7. Wykonawca w szczególności:
a) koordynuje proces przygotowania inwestycji,
b) nadzoruje inwestycje we wszystkich koniecznych branżach, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i związanymi z nimi przepisami,
c) weryfikuje realizację inwestycji w zakresie wykonania finansowego i rzeczowego inwestycji przez Wykonawcę Robót w tym zgodności z wymaganiami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
d) wykonuje wszystkie obowiązki Inspektora Nadzoru Inspektorskiego w sposób zapewniający najwyższą jakość techniczną i merytoryczną,
e) organizuje w uzgodnionych terminach Rady Budowy,
f) składa okresowe raporty.
Zakres zadania podzielono na etapy:
ETAP I – nadzór nad pracami projektowymi,
ETAP II – nadzór nad pracami budowlanymi,
ETAP III – uzyskanie pozwolenie na użytkowanie,
ETAP IV – okres gwarancji i rękojmi za wady.
Zakres praw i obowiązków stron oraz wynagrodzenie Wykonawcy dotyczący realizacji zadań wynikających z okres rękojmi i gwarancji robót budowlanych (Etap IV określony w załączniku nr 1 do Umowy) określony zostanie odrębną umową.
8. Szczegóły zawiera – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225381,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 329640,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 225381,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inwestorskie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021847591

7.3.3) Ulica: Idzikowskiego 32a/4

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-129

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225381,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.