eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Remonty bieżące dróg na terenie Gminy Miasto ZakopaneOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty bieżące dróg na terenie Gminy Miasto Zakopane

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182020448

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zakopane.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty bieżące dróg na terenie Gminy Miasto Zakopane

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfdb468b-a7ae-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040950/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty bieżące na terenie miasta

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087060

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1562844,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane.
2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
- obcięcie krawędzi do linii prostych,
- rozbiórka pozostałości nawierzchni i odwóz na miejsce składowania,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych (podłoża, ścian bocznych, krawężników itp.),
- skropienie międzywarstwowe,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- uzupełnienie spoin emulsją asfaltową.
- frezowanie nawierzchni,
- wyrównanie nawierzchni,
- wykonanie nakładki z asfaltobetonu,
- remont nawierzchni asfaltobetonem na gorąco,
- remont nawierzchni asfaltobetonem na zimno,
- uszczelnianie nawierzchni masa zalewową,
- skrapianie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową,
- remont nawierzchni tłuczniowej,
- remont nawierzchni modyfikowaną emulsją i grysami,
- regenerację nawierzchni bitumicznej modyfikowaną emulsją i grysami,
- ułożenie rur pod zjazdami,
- regulację pionową studni, wraz z odbudową nawierzchni,
- regulację pionową studni z wymianą włazu na właz z koszem wraz z odbudową nawierzchni,
- przebudowę studni wraz z wymianą włazu na właz z koszem,
- wykonanie studni rewizyjnych,
- remont kanalizacji burzowej,
- uzupełnienie poboczy,
- montaż poręczy sprężystych,
- demontaż poręczy sprężystych,
- demontaż słupków odgradzających,
- ułożenie krawężników betonowych,
- ułożenie krawężników granitowych,
- regulacja krawężników,
- ułożenie obrzeży chodnikowych,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce piaskowej i betonowej,
- naprawa/utwardzenie/uzupełnienie poboczy,
- montaż słupków odgradzających,
- malowanie barier ochronnych,
- regulacja studzienek,
- malowanie oznakowania poziomego,
- wykonanie narzutu kamiennego,
- Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych,
- inne nie wyszczególnione prace konieczne do wykonania.
3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
6. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi budowy przed złożeniem oferty.
8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcy gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru poszczególnych zadań.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na roboty polegające na oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym, w tym użyte materiały.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1499081,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2275746,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1499081,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ,,TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 490023843

7.3.3) Ulica: Szymony 17a

7.3.4) Miejscowość: Zakopane

7.3.5) Kod pocztowy: 34-500

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1499081,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.