eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Praga-Północ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kłopotowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-708

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443-80-(50 lub 49)

1.5.8.) Numer faksu: 22 443-81-86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppn.zampubl@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5bc5c27-c6f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031916/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu przy ul. Ks. Kłopotowskiego 15 w W-wie (adaptacja wejścia głównego, wykonanie oddymiania klatek schodowych, kontrola dostępu)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

Wszelkie wytyczne w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniu znajdują się w rozdziale III SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-VII-WZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku urzędu Dzielnicy Praga Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 w Warszawie wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu, wykonanie systemu wizualizacji i zarządzania, modernizacji instalacji sygnalizacji włamania i napadu oraz przebudową wejścia głównego i zagospodarowaniem terenu (metodą zaprojektuj i wybuduj).

Zamówienie obejmuje:
1) w zakresie Podstawowym:
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy instalacji przeciwpożarowej w budynku urzędu Dzielnicy Praga Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 w Warszawie wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu, wykonanie systemu wizualizacji i zarządzania, modernizacji instalacji sygnalizacji włamania i napadu oraz przebudową wejścia głównego i zagospodarowaniem terenu zgodnie z załączonym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, z wyłączeniem wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji SSP na piętrze 2,3.

2) w zakresie Opcji:
- przebudowę instalacji SSP na piętrze 2,3 zgodnie z załączonym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym dalej: „PFU”, oraz opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
Zamawiający ma prawo do skorzystania prawa opcji w terminie 90 od dnia zawarcia umowy.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót budowlanych, opis wymagań Zamawiającego, warunki wykonania i odbioru robót określają:
- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – załącznik nr 5 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ,
- Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 12 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

- Rodzaj i zakres opcji :
a) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej według programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie wykonania instalacji SSP na 2,3 piętrze,
b) wykonanie uruchomienia systemów i wszelkich koniecznych kontroli przed przekazaniem ich do eksploatacji,
- Okres realizacji robót budowlanych objętych prawem opcji:
Realizacja robót nie może przekroczyć 150 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
-Okoliczności skorzystania z prawa opcji:
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
Czas na złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego w zakresie skorzystania z prawa opcji wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
- Maksymalna wartość opcji wynosi: 319 855,32 zł netto.

Szczegółowe warunki skorzystania z opcji określają opis przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis systemu SSP

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu, poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1) Doświadczenia Wykonawcy
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty:
Wariant I spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
- 1 zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie, przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej z wykonaniem robót budowlanych wielobranżowych (w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (1 milion złotych);
Wariant II spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
- 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej z wykonaniem robót budowlanych wielobranżowych (w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej) o wartości nie mniejszej niż 970 000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
oraz
- 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy, remontu budynku użyteczności publicznej, która obejmowała co najmniej branże: konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną sanitarną, instalacyjną elektryczną o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

2) Osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Zamawiający uzna, że Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane do:
- Projektowania w specjalności:
a) architektonicznej bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji i urządzeń gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba
d) drogowej – co najmniej 1 osoba
- Kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba (Kierownik budowy)
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji i urządzeń gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych –co najmniej 1 osoba (Kierownik robót sanitarnych)
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osoba (Kierownik robót elektrycznych)
d) drogowej – co najmniej 1 osoba (Kierownik robót drogowych)

Zamawiający, informuje że dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego - Załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
- Podmiot trzeci udostępniający swój potencjał (jeśli dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty -wykaz robót stanowi załącznik nr 8 do SWZ,

b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 9 do SWZ.

c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

UWAGA !
W przypadku wykazywania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w sposób opisany w Roz. II pkt 11 SWZ , jako wariant II, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w postepowaniu, zobowiązany będzie do złożenia zarówno wykazu usług jak i wykazu robót budowalnych.
Dla wariantu I, najwyżej oceniony Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) - Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Wadium/Potwierdzenie wniesienia wadium,
3) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeśli dotyczy).
5) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 9 do SWZ)
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane w zakresie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129) – Załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenie składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa § 15 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego dostępna pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.