eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


naukowo-badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb5900c1-a874-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028511/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00090475

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP-261-11/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2530296,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych Medycyny Pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych (wraz z rozpisaniem poszczególnych pakietów medycznych) stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
W ofercie podawana jest cena 5 pakietów. Rozpatrywana jest oddzielnie cena za pakiet indywidualny i cena łączna pozostałych pakietów.
Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 centrami medycznymi w Warszawie i co najmniej 1 centrum medycznym w Mikołajkach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2530296,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2530296,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2530296 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centru Medyczne ENEL-MED S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242593360

7.3.3) Ulica: Słomińskiego19

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-195

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. "561 EXPERT" Rafał Trzebieniak (d. "Test" Pracownia Rafał Trzebieniak) - PSYCHOTECHNIKA

2. "Attis" Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy - RTG, USG, EKG, PRÓBA WYSIŁKOWA, MAMMOGRAFIA, BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTRO I KOLONO

3. "Medincus" Centrum Słuchu i Mowy - AUDILOG, FONIATRA, LARYNGOLOG, FIBEROSKOPIA

4. "Medipark" Sp. z o.o. - DODATKOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

5. "Pratia" (d. Kardiofon) - KARDIOLOGIA

6. "Premium Medical" - UROLOG DZIECIĘCY, NEUROCHIRURG DZIECIĘCY

7. "Prima" Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. - USG, USG TRUS, EMG
8. "Zdrowie" Fundacja - BADANIA EEG,KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE DLA DOROSŁYCH I DZIECI

9. EEG Instytut Michaela Pakszysova - BADANIA EEG DLA DOROSŁYCH I DZIECI

10. NZOZ "Nukleomed" (Krzysztof Toth NZOZ Nukleomed Pracownia Medycyny Nuklearnej) - SCYNTYGRAFIA

11. NZOZ "El-Med" MEDYCYNA PRACY I DODATKOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

12. NZOZ "Optimed" Laboratoria Medyczne Sp. J. - LABORATORIUM

13. NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej (bez spirometrii) - DODATKOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

14. SPZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - MEDYCYNA PRACY I DODATKOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

15. NZOZ "Optimed" Laboratoria Medyczne Sp. J. - LABORATORIUM

16. Samodzielnym Publicznym Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Zdrowia - DODATKOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2530296 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-01 do 2025-03-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.