eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANOgłoszenie z dnia 2023-02-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo-badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb5900c1-a874-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00090475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028511/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat RODO opisane są w pkt 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-261-11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa opieka medyczna dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych Medycyny Pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych (wraz z rozpisaniem poszczególnych pakietów medycznych) stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
W ofercie podawana jest cena 5 pakietów. Rozpatrywana jest oddzielnie cena za pakiet indywidualny i cena łączna pozostałych pakietów.
Wykonawca musi dysponować co najmniej 5 centrami medycznymi w Warszawie i co najmniej 1 centrum medycznym w Mikołajkach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium. Punktacja obliczana jest w zaokrągleniu do setnych części punktu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba centrów medycznych w Warszawie

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba centrów medycznych w Mikołajkach I w okolicach (do 30 km od Mikołajek)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wyznacza warunek udziału w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 2) (uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej) w związku z art. 114 pkt. 2 ustawy -Pzp. dotyczący posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę zamieszkania.

Określenie warunku: Wykonawca musi posiadać przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.).

Zamawiający wyznacza warunek udziału w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) (zdolności zawodowej) w związku z art. 116 Pzp, dotyczący doświadczenia.

Określenie warunku: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy (3) zamówienia dotyczące świadczenia usług medycznych, a wartości usługi była nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia o aktualności informacji, zawartych w złożonym wraz z Ofertą Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp,. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa powyższe „Oświadczenie o aktualności” podmiotu udostępniającego zasoby.

. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o aktualności informacji, obowiązuje oddzielnie każdego z Wykonawców.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:
1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą .
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub gospodarczej Zamawiający żąda aktualnego zaświadczenia o wpisie Wykonawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwy organ prowadzący taki rejestr zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. Wykaz usług
W celu potwierdzenia spełniania postawionych w postępowaniu warunku udziału (z art. 112 ust. 2 pkt. 4 Pzp) zdolności zawodowe, w związku z art. 116 Pzp dotyczącym doświadczenia, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
- wykazu usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (opisu usługi), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodny co do treści z Załącznikiem nr 10 do SWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcja), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym; zaufanym, lub osobistym, lub kwalifikowanym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

1) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników dotyczą ustalenia tego Rozdziału.

2) Oferta spółki cywilnej musi być podpisana przez wszystkich wspólników lub zawierać pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).

Brak podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać samodzielnie. Dokumenty/oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składane są osobno przez każdego z Wykonawców (jeśli zostały określone w SWZ).

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia postawionych warunków udziału.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których te zdolności są wymagane. Do oferty Wykonawcy załączają Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantów, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp i który stanowi załącznik do SWZ.

Warunek udziału dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia jest spełniony jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z pośród nich, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Do oferty Wykonawcy załączają Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantów, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp i który stanowi załącznik do SWZ.

Dokumenty/oświadczenia dotyczące Wykonawcy są podpisywane odpowiednio przez tego Wykonawcę, którego dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadzanie zmian do treści Umowy może nastąpić jedynie pisemnie i w zakresie zgodnym z ustaleniami art. 455 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w przypadku zmiany:

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

- pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp Strony Umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia, jeżeli wystąpiła po stronie Wykonawcy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy różnica pomiędzy: 

łączną wartością cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (uwzględnianych w kalkulacji ceny usługi – Załączniku nr 1 do Umowy (po upływie 6 miesięcy), a 

łączną wartością cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (uwzględnianych w kalkulacji ceny usługi– Załączniku nr 1 do Umowy), 

- będzie wynosiła co najmniej 9%. 

Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę Umowy w sposób wskazany w ust. 18, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy. 

Strona Umowy, po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale w terminie nie dłuższym niż do zakończenia umowy, może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem, Strona Umowy będzie zobowiązana pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów. W momencie wyczerpania zakresu umowy podstawowej oraz opcji, waloryzacja wynagrodzenia nie przysługuje za zrealizowaną część zamówienia. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw faktycznych oraz dowodów potwierdzających dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Szczegółowa kalkulacja powinna zawierać w szczególności: udokumentowana zmiana stawki wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługę spowodowana obiektywnymi okolicznościami – nie wyższa niż wskaźnik zmiany cen towarów i usług publikowany przez GUS, dowody zmiany kosztu transport do siedziby Zamawiającego załogi interwencyjnej (zmiana np. kosztów paliwa lub cennika usługi transportowej, jeśli dotyczy), inne czynniki wskazane w Ofercie (załączniku nr 1 do Umowy). 

Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.

Szczegóły dotyczące możliwości wprowadzenia zmian umowy zostały opisane w załączniku nr 13 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.