eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Opracowanie Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027Ogłoszenie z dnia 2023-03-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Krosno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 28a

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98faef68-c7ea-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015511/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Opracowanie Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający wymaga komunikowania się za pośrednictwem plarformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet explorer minimalnie wersja 10 0., - włączona obsługa JavaScript, - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, - Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: - podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. - jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. - ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno 2027 (zwanej dalej Strategia ZIT MOF Krosno) - dokumentu strategicznego, o którym mowa w punkcie 8.2 B Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027.
2. Zasięg terytorialny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (zwanego dalej MOF Krosno):
1) Miasto Krosno – rdzeń MOF,
2) Gmina Jedlicze,
3) Gmina Chorkówka,
4) Gmina Korczyna,
5) Gmina Krościenko Wyżne,
6) Gmina Miejsce Piastowe,
7) Gmina Wojaszówka.
3 Strategia ZIT MOF Krosno, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, pełnić będzie rolę strategii terytorialnej, o której mowa w art. 29 Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
4. Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów MOF Krosno oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju.
5. Etapy opracowania Strategii ZIT MOF Krosno:
Etap I – część diagnostyczna obszaru MOF Krosno wraz z mapowaniem potrzeb każdej JST zakończona wykonaniem syntezy diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych oraz konsultacjami z Zespołem Zadaniowym.
Etap II – opracowanie Strategii ZIT MOF Krosno (w tym: określenie celów, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją właściwego programu, sporządzenie listy projektów realizujących te cele i określeniem źródeł finansowania) wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy, jak również dokumentu gotowego do przekazania do zaopiniowania przez IZ FEP oraz jeżeli będzie to wymagane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
ETAP III – uzyskanie pozytywnych opinii IZ FEP oraz jeżeli będzie to wymagane, od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dla Strategii ZIT MOF Krosno, w tym uwzględnienie ewentualnych uwag i wprowadzenie wymaganych korekt zgłoszonych przez IZ FEP lub ministra, przedstawienie ostatecznej wersji Strategii ZIT MOF Krosno na sesjach Rad Gmin i Rady Miasta wchodzących w skład MOF Krosno oraz przygotowanie pełnej wersji opracowania opisanej w ust. IX lit. d OPZ.
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 255 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SWZ zaoferuje najniższą cenę (art. 239 ust. 2 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje:
1. Zespołem co najmniej dwóch osób, w tym:
1) jedną osobą, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział jako autor/współautor w realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na:
1.1) opracowaniu strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego (gminy, województwa)*
lub
1.2) dokumentu o charakterze strategii** na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) odwołującego się w treści do wymiarów polityki rozwoju: gospodarczego, społecznego i środowiskowego i obejmującego cały obszar JST.

* spełniające przesłanki regulujących to ustaw, tj. ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie województwa.
** zawierającego diagnozę, cele i elementy systemu realizacji odnoszące się do zakresu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa).
Uwaga:
Dla oceny spełniania ww. warunku nie zostaną uznane:
- usługi obejmujące więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego (np. kilka gmin, kilka powiatów czy kilka województw), te dokumenty dotyczą spełnienia wymagania opisanego w pkt 2.2),
- usługi polegające na opracowaniu strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego lub dokumentu o charakterze strategii na rzecz jednostki samorządu terytorialnego odnoszące się do wąskiego sektora, np. w zakresie transportu, spójności społecznej, turystyki, promocji JST,
- usługi typu: strategie mobilności, elektromobilności, strategie promocji JST, strategie rozwiązywania problemów społecznych, programy ochrony środowiska, plany gospodarki niskoemisyjnej, programy gospodarki wodno – ściekowej, plany gospodarki odpadami, programy opieki nad zabytkami, lokalne programy rewitalizacji, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) jedną osobą, która:
2.1) spełnia wymagania opisane w pkt 1)
oraz
2.2) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brała udział jako autor/współautor w realizacji lub pełniła funkcję eksperta/koordynatora prac związanych z realizacją:
a) co najmniej 1 usługi dotyczącej opracowania strategii rozwoju dotyczącej więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego
lub
b) dokumentu o charakterze strategii***, obejmującego więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego (np. strategia rozwoju ponadlokalnego, strategia terytorialna, strategia ZIT/IIT), odwołującego się w treści do wymiarów polityki rozwoju: gospodarczego, społecznego i środowiskowego.
Ww. osoba będzie pełnić funkcje koordynatora.
*** dokument zawierający diagnozę, cele i elementy systemu realizacji odnoszące się do zakresu jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw).

Uwaga:
- doświadczenie opisane w pkt 2) obejmuje co najmniej inicjowanie i moderowanie spotkań, organizację procesu komunikacji z mieszkańcami i innymi interesariuszami (różne formy partycypacji społecznej i dyskusji z mieszkańcami i różnymi grupami interesariuszy, które zapewnią realne włączenie interesariuszy w proces współdecydowania o polityce rozwoju),
- osoba, wymieniona w pkt 2), aby spełnić warunki udziału w postępowaniu musi wykazać dwie różne usługi:
• jedną opisaną w pkt 1) dotyczącą jednej jednostki samorządu terytorialnego,
• jedną opisaną w pkt 2.2) dotyczącą więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego;

Uwaga do warunków opisanych w punkcie 1) i 2):
- świadczenie usług wykazanych w ramach opisanych warunków musi zakończyć się najpóźniej do terminu składania ofert,
- przez dokument o charakterze strategii Zamawiający rozumie np. dokumenty opracowane na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) i 6a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym czy dokumenty zgodne z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji osób wymienionych w pkt 1) i 2) przez jedną osobę,
- Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę w ofercie brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1. można spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności technicznej w zakresie potencjału osobowego) wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo: oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami
dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie on traktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, jakich Zamawiający może użyć edytując tę część ogłoszenia Zamawiający odsyła w tej kwestii do paragrafu 11 wzoru umowy, które w sposób szczegółowy określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.