eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kisielice › Zakup średniego wozu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w GoryniuOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup średniego wozu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goryniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KISIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daszyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kisielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szymo1311@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipkisielice.warmia.mazury.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-febde8c4-c195-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup średniego wozu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goryniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-febde8c4-c195-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132630

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSP.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego), wyprodukowanego w 2022 lub 2023 roku średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goryniu, z napędem 4x4 (uterenowionego) wraz z wyposażeniem.
2. Umowa zawarta będzie między Wykonawcą a OSP w Goryniu. Odbiorcą i nabywcą jest: OSP w Goryniu. Faktura będzie wystawiona na: Ochotnicza Straż Pożarna Goryń, Goryń 90, 14-220 Kisielice.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji i serwisu opisane są w Załączniku nr 1 do SWZ.
4. O terminie odbioru dostawy Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego, na co najmniej 5 dni przed datą odbioru dostawy samochodu. Kontakt do osoby, którą należy powiadomić o terminie odbioru dostawy: Piotr Szysler Tel 698-116-927 , Szymon Różański Tel. 693-099-981
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację w tym: certyfikaty i atesty dopuszczające przedmiot zamówienia do właściwego użytku.
6. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić instruktaż, dotyczący obsługi pojazdu i wyposażenia minimum 4 osób OSP Kisielice, który należy przeprowadzić w dniu odbioru dostawy pojazdu wraz z wyposażeniem
7. Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym i przypisach wykonawczych do ustawy potwierdzone aktualnym świadectwem homologacji samochodu (aktualne świadectwo homologacji samochodu należy dołączyć przy odbiorze samochodu). Pojazd będący przedmiotem zamówienia publicznego powinien być zrealizowany w oparciu o obowiązujące przepisy i rozporządzenia w taki sposób, by został dopuszczony do użytkowania w jednostkach straży pożarnej oraz mógł być zarejestrowany i poruszać się po wszelkiego rodzaju drogach publicznych. Pojazd powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę do tego upoważnioną, czyli Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru technicznego pojazdu.
8. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
9. Wykonawca dokona trwałego oznaczenia numerem inwentarzowym nadanym przez Zamawiającego.
10. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34 14 42 10– 03 Wozy strażackie
11. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
12. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym ale posiada, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym:
• Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia;
• Elementami konstrukcyjnymi i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane.
• Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.
13. Jeżeli w SWZ bądź w załącznikach do SWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym ( nie wiążących dla wykonawców). Z tych względów oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
14. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną przyznane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający dostrzegł błąd w opisie przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji może spowodować zakup samochodu niespełniającego wymagania. Na dzień przed terminem składania ofert, zmiana ogłoszenia oraz opisu przedmiotu zamówienia są nieuzasadnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.