eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Dostawa nowych worków w podziale na 2 zadania : zadanie: nr 1 - Dostawa nowych worków na odpady komunalne z nadrukiem. Zadanie nr 2 - Dostawa nowych worków na odpady komunalne bez nadruku."Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nowych worków w podziale na 2 zadania : zadanie: nr 1 - Dostawa nowych worków na odpady komunalne z nadrukiem.
Zadanie nr 2 - Dostawa nowych worków na odpady komunalne bez nadruku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330253984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-724

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgkkoszalin

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowych worków w podziale na 2 zadania : zadanie: nr 1 - Dostawa nowych worków na odpady komunalne z nadrukiem.
Zadanie nr 2 - Dostawa nowych worków na odpady komunalne bez nadruku.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6c3a8e9-aa41-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00091444

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/AP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 836256,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych worków na odpady komunalne z nadrukiem o następujących kolorach oraz określonych parametrach:

Żółte z nadrukiem 780 000 sztuk
Zielone z nadrukiem 270 000 sztuk
Brązowe z nadrukiem 600 000 sztuk
Niebieskie z nadrukiem 380 000 sztuk
Czarne z nadrukiem 36 000 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.5.5.) Wartość części: 833668,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych worków czarnych bez nadruku o określonych parametrach i ilościach:
czarne 35 litrów bez nadruku - rolka (50 szt.) -150 rolek
czarne 60 litrów bez nadruku - rolka (50 szt.) -200 rolek
czarne 120 litrów bez nadruku - rolka (10 szt.) -300 rolek

4.5.3.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.5.5.) Wartość części: 2588,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 4

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 717532,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 957161,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 717532,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ERG BIERUŃ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 683-204-94-39

7.3.3) Ulica: ul. Chemików 163

7.3.4) Miejscowość: Bieruń

7.3.5) Kod pocztowy: 43-150

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 717532,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 2

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3364,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4993,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3364,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RESACO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 669-25-20-172

7.3.3) Ulica: ul. Hipolita Cegielskiego 5

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-202

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3364,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.