eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Proszowice › Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 160210K od km 0+300 do 0+341 km z drogą nr 160216K od km 0+136 do 0+165 km (ul. 3 Maja z ul. Mikołaja Reja) w miejscowości ProszowiceOgłoszenie z dnia 2022-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 160210K od km 0+300 do 0+341 km z drogą nr 160216K od km 0+136 do 0+165 km (ul. 3 Maja z ul. Mikołaja Reja) w miejscowości Proszowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Proszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 72

1.5.2.) Miejscowość: Proszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@proszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.proszowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.proszowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 160210K od km 0+300 do 0+341 km z drogą nr 160216K od km 0+136 do 0+165 km (ul. 3 Maja z ul. Mikołaja Reja) w miejscowości Proszowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa219c41-b53b-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042445/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 160210k od km 0+300 do 0+341 km z drogą nr 160216K od km 0+136 do 0+165 km (ul. 3 Maja z ul. Mikołaja Reja) w miejscowości Proszowice, gmina Proszowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00111049/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIP-RIF.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 160210K od km 0+300 do 0+341 km z drogą nr 160216K od km 0+136 do 0+165 km (ul. 3 Maja z ul. Mikołaja Reja) w miejscowości Proszowice finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca będzie obowiązany do:
 utrzymywania drożności komunikacyjnej dróg, chodników, ścieżek oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania robót,
 każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania i porządkowania terenu budowy,
 Wykonawca odpowiada za tymczasową organizację ruchu.
 Wykonawca dokona montażu tablic informacyjnych o finansowaniu przebudowy drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zamawiający przekaże gotowe tablice do montażu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty, którą Zamawiający powinien uznać za najkorzystniejszą - przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.