eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wschowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 65 540 86 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wschowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d2441c8-c49f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035568/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/743350

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/743350

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Informacje dodatkowe.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
cd. - pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail: boi@wschowa.pl.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna kontakt@rodo-leszno.com.pl.; tel: 783 479791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, znak sprawy; RZP.271.6.2023.
4) Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm.),
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5) Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „Pzp”.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Pozostałe zapisy są w Rozdziale XXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:
- na podstawie art.15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art.15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
- na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników);
- na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego);
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i art.18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1. Część 1 zamówienia obejmuje zakup i dostawę serwera w ilości 1 szt. wraz z licencjami i oprogramowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48821000-9 - Serwery sieciowe

48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: Przyznana ilość punktów = PC + PG
gdzie:
PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,
PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji”.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

1) Cena ofertowa brutto (PC) – waga kryterium to 60 pkt
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2.1. do SWZ). Maksymalną liczę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

PC = Cn/Cb x 60 [pkt]

Pc – oznacza punkty w kryterium „cena ofertowa brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2) Gwarancja jakości i rękojmi (PG) – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2.1. do SWZ) okres gwarancji jakości i rękojmi na urządzenia wraz z montażem. Okres gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca winien podać w miesiącach. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.

Punkty będą przyznawane zgodnie z zadeklarowaną długością gwarancji przez Wykonawcę dla oferowanych urządzeń wg poniższych zasad:

Ilość przyznanych punktów
60 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 0
72 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 20
84 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia obejmuje zakup i dostawę komputerów przenośnych typu notebook w ilości 15 szt., komputerów stacjonarnych PC w ilości 15 szt. dostawę monitorów w ilości 30 szt., oraz zakup i dostawę zasilaczy awaryjnych UPS w ilości 15 szt., oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2021 Home & Business PL lub równoważny w ilości 29 szt., oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2021 Professional PL 64bit lub równoważny w ilości 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30231300-0 - Monitory ekranowe

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: Przyznana ilość punktów = PC + PG
gdzie:
PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,
PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji”.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

1) Cena ofertowa brutto (PC) – waga kryterium to 60 pkt
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2.2. do SWZ). Maksymalną liczę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

PC = Cn/Cb x 60 [pkt]

Pc – oznacza punkty w kryterium „cena ofertowa brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2) Gwarancja jakości i rękojmi (PG) – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2.2. do SWZ) okres gwarancji jakości i rękojmi na urządzenia wraz z montażem. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Wykonawca winien podać w miesiącach. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.
Punkty będą przyznawane zgodnie z zadeklarowaną długością gwarancji przez Wykonawcę dla oferowanych urządzeń wg poniższych zasad:
Ilość przyznanych punktów
24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 0
36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 20
48 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia obejmuje zakup i dostawę przełącznika sieciowego w ilości 2 szt. oraz sieciowej pamięci masowej NAS w ilości 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48823000-3 - Serwery plików

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: Przyznana ilość punktów = PC + PG
gdzie:
PC - ilość punktów za kryterium „Cena”,
PG - ilość punktów za kryterium „Długość okresu gwarancji”.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

1) Cena ofertowa brutto (PC) – waga kryterium to 60 pkt
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2.3. do SWZ). Maksymalną liczę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

PC = Cn/Cb x 60 [pkt]

Pc – oznacza punkty w kryterium „cena ofertowa brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2) Gwarancja jakości i rękojmi (PG) – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2.3. do SWZ) okres gwarancji jakości i rękojmi na urządzenia wraz z montażem. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Wykonawca winien podać w miesiącach. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.
Punkty będą przyznawane zgodnie z zadeklarowaną długością gwarancji przez Wykonawcę dla oferowanych urządzeń wg poniższych zasad:
Ilość przyznanych punktów
24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 0
36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 20
48 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi od momentu odbioru 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający, tj.:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 3 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
2.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 1) lit. a) SWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej.
3. Dokumenty podmiotów trzecich:
Wykonawca nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
1) potwierdzających wymagane parametry w oferowanych urządzeniach (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załącznikach: nr 1.1. dla części 1 zamówienia, nr 1.2. dla części 2 zamówienia, nr 1.3 dla części 3 zamówienia.
2) w przypadku, gdy dla określenia wydajności procesora Zamawiający powołuje się na testy ze strony https://cpubenchmark.net i zaproponowany zostanie sprzęt z procesorem, którego wyniki testów wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie oraz ujęte w Załączniku Nr 4 do SWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zawierających wyniki testów w oparciu o powyższe testy udowadniających w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące punktów, określonych w Załącznikach: nr 1.1. dla części 1 zamówienia, nr 1.2. dla części 2 zamówienia, nr 1.3 dla części 3 zamówienia.
Uwaga:
3) Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów dla asortymentu wskazanego w Załącznikach: nr 1.1. dla części 1 zamówienia, nr 1.2. dla części 2 zamówienia, nr 1.3 dla części 3 zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uzupełnieniu podlegają przedmiotowe środki dowodowe, których Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą.
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
1) potwierdzających wymagane parametry w oferowanych urządzeniach (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załącznikach: nr 1.1. dla części pierwszej, nr 1.2. dla części 2, nr 1.3 dla części 3 zamówienia.
2) w przypadku, gdy dla określenia wydajności procesora Zamawiający powołuje się na testy ze strony https://cpubenchmark.net i zaproponowany zostanie sprzęt z procesorem, którego wyniki testów wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie oraz ujęte w Załączniku Nr 4 do SWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zawierających wyniki testów w oparciu o powyższe testy udowadniających w sposób niebudzący wątpliwości, że oferowany procesor spełnia minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące punktów, określonych w Załącznikach: nr 1.1. dla części pierwszej, nr 1.2. dla części 2, nr 1.3 dla części 3 zamówienia.
Uwaga:
3) Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów dla asortymentu wskazanego w Załącznikach: nr 1.1. dla części pierwszej, nr 1.2. dla części 2, nr 1.3 dla części 3 zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które należy złożyć:
1.Wypełniony i podpisany zgodnie z SWZ formularz oferty -
- dla części 1 zamówienia - załącznik nr 2.1. do SWZ.
- dla części 2 zamówienia - załącznik nr 2.2. do SWZ.
- dla części 3 zamówienia - załącznik nr 2.3. do SWZ.
2.Wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ formularz oferowanego sprzętu-
- dla części 1 zamówienia - załącznik nr 1.1. do SWZ.
- dla części 2 zamówienia - załącznik nr 1.2. do SWZ.
- dla części 3 zamówienia - załącznik nr 1.3. do SWZ.
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Rozdziału VII SWZ (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
4. Uwaga! Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian w zakresie okoliczności i na podstawie zapisów zawartych w art. 455 ustawy:
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian w przypadku:
a)konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;b)pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;c)ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;d)zmiany przepisów prawa, w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
e) zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz o czas trwania jej następstw (...).
cd. zapisów i pozostałe przewidziane zmiany przedstawia projekt umowy stanowiący Załącznik do SWZ nr 5.1. dla części nr 1 zamówienia.
CZĘŚĆ 2 I CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA:
1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian w przypadku: a)konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;b)pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;c)ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;d)zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; e)wystąpienia siły wyższej. Pozostałe przewidziane zmiany przedstawia dla części 2 zamówienia projekt umowy stanowiący Załącznik do SWZ nr 5.2., dla części 3 zamówienia Załącznik do SWZ nr 5.3.,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/743350

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
9.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 9UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku.
11. W przypadku wykorzystania formatu XAdeS zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywania plikow z danymi oraz plików w formacie XAdES.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia zmian,
wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkości pliku to maksymalnie 500 MB.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy złożyć, zgodnie
z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa za pomocą
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
15. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.8, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
16.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
17. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
19. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej.
Cd. informacji dot. podstawy wykluczenia z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw
pod poz. 835. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: (...) Pozostała część zapisów w Rozdział VI. Podstawy wykluczenia z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.