eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › 23/ZP/2023 Świadczenie usług ochrony Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w SpaleOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
23/ZP/2023 Świadczenie usług ochrony Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

23/ZP/2023 Świadczenie usług ochrony Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56922450-c7cb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039452/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Świadczenie usług ochrony w Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawców https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz Regulaminie platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.
b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl..
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.) pod nazwą Świadczenie usług ochrony Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale – 23/ZP/2023.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp).
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
e. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
f. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 75 ustawy Pzp (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia);
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego w należącym do niego obiekcie
– Terenowej Stacji Przyrodniczej w Spale (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) - woj. łódzkie, 97-215 Spała, ul.
Wojciechowskiego 14, w zakres której wchodzi:
a) Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, połączona z usługami portierskimi. Sposób realizacji usługi pozostaje
w gestii Wykonawcy;
b) Monitoring (SMA) w oparciu o system Zamawiającego. Ochrona obiektu przez monitorowanie lokalnego systemu
alarmowego oraz podejmowanie działań interwencyjnych przez grupę interwencyjną w razie takich okoliczności jak
włamanie, napad na obiekt, pożar lub zanik zasilania sygnału;
c) Podjazdy grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego w celu wykonania obchodów kontrolnych terenu i wokół
budynków w celu sprawdzenia czy nie doszło do włamania lub uszkodzenia mienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na wydłużeniu terminu realizacji umowy o
maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku, gdy w pierwotnie określonym terminie realizacji umowy nie zostanie wykorzystana
kwota zamówienia podstawowego.
2.9.2. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach usługi określonej w umowie jako zamówienie podstawowe.
Zamówienia realizowane w ramach opcji będą tożsame z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego.
2.9.3. Warunki zastosowania prawa opcji opisane zostały w Projekcie umowy, stanowiącym - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 32 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy w wysokości do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu.
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada obowiązującą koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda, w okresie co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy.
Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy trwającej minimum 12 miesięcy.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie dot. aktualności czasu wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert usługa była już wykonywana przez okres minimum 12 miesięcy. Faktycznie zrealizowana część umowy musi także spełniać ww. wymogi co do jej minimalnej wartości.
UWAGA: W przypadku wykonawców, którzy wykazują wartość usług w innych walutach niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się pierwszy publikowany średni kurs NBP waluty po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Wykaz usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na okres realizacji zamówienia następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
1) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu (koordynatora) wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995),
2) co najmniej 2 osobami do realizacji zadań doraźnej ochrony fizycznej (pracownicy grup interwencyjnych), wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), posiadającymi uprawnienia do posługiwania się bronią palną, wyposażonymi w środki łączności.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia publicznego sumuje się.

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie ww. usług stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

c) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje pozwoleniem radiowym na własną częstotliwość, na używanie radiowych urządzeń nadawczych (lub nadawczo-odbiorczych) pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu monitoringu systemów alarmowych, na obszarze, na którym realizowane będzie niniejsze zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane pozwolenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2.4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ.
9.2.5. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
9.3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.6. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.3.2. Dokument, o których mowa w pkt 9.3.1. SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9.3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.1. SWZ, zastępuje się je odpowiednio dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 9.3.2. SWZ stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
9.1.1. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiącego dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępującego wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – Załącznik nr 3a i 3b do SWZ.
9.1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie z Załącznikiem nr 3a i 3c do SWZ.
9.2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
9.2.1. Koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego,
9.2.2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usług zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 6 do SWZ,
9.2.3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SWZ.
d) Pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dn. 16 lipca 2004 r.(Dz. U. z 2021, poz. 576 z późn. zm.), na własną częstotliwość, na używanie radiowych urządzeń nadawczych (lub nadawczo-odbiorczych) pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu monitoringu systemów alarmowych, na obszarze na którym realizowane będzie niniejsze zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie określonej w pkt 12 SWZ. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
10.4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
10.5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których zdolności są wymagane.
10.6. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.4. i 10.5. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 8 do SWZ) .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
2.1. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z
dnia 10 października 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2.2. Powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, a sposób dokonywania zmian
wynagrodzenia umownego regulują klauzule waloryzacyjne opisane w pkt 2.3. - 2.14. projektu umowy.
3. Poza przypadkami określonymi w ust. 2, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w opisanych niżej
okolicznościach:
1) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
2) zmiany adresu siedziby firmy, adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy, nr konta bankowego,
3) zmiany dotychczasowego Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy.
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.
5) których łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a
zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
6) stosownie do treści art. 439 ust. 1 ustawy zmiana maksymalnych cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym
(załącznik nr 2 do umowy), może nastąpić w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia, przy czym warunki zmiany określono w lit. a)-f) niniejszego pkt projektu umowy.
4. Ewentualne zmiany umowy wyszczególnione w ust. 3 pkt 1 – 6, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy przez 32 miesiące lub do wyczerpania się kwoty umowy w
zależności co nastąpi wcześniej z zastrzeżeniem pkt 2.9.1. SWZ.
II.
8.3. Ponadto Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ustęp 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:
8.3.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w
rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L
78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o
szczególnych rozwiązaniach;
8.3.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
8.3.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
III. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny ofertowej brutto.
IV. Obowiązek posiadania ubezpieczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą przez
Zamawiającego kwotę równą co najmniej wartości brutto oferty/umowy o zamówienie publiczne i zobowiązuje się do
utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.