eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH PILOTA WTU NR 27/WOBWSM Nr sprawy: MAT/78/KŁ/2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH PILOTA WTU NR 27/WOBWSM
Nr sprawy: MAT/78/KŁ/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 Regionalna Baza Logistyczna

1.3.) Oddział zamawiającego: 29_Obrona narodowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930077876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pretficza 24-28

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 4rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA: OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH PILOTA WTU NR 27/WOBWSM
Nr sprawy: MAT/78/KŁ/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b8caed9-c7c5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00525540/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.43 Okulary przeciwsłoneczne pilota WTU

1.2.44 Okulary przeciwsłoneczne pilota WTU - OPCJA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

4rblog.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/4rblog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wzory przedmiotów (próbki) okularów przeciwsłonecznych pilota w 3 rozmiarach S, M, L, o których mowa w SWZ winny zostać przesłane pocztą, kurierem na adres 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, adres: ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław, lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego w jego Kancelarii w terminie składania ofert.
Składający próbki (przedstawiciel Wykonawcy, kurier itp.) zobowiązany jest poinformować pracownika Biura Przepustek o dostarczeniu próbek i konieczności wezwania w tym celu pracownika Kancelarii.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MAT/78/KŁ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: OKULARY PRZECIWSŁONECZNE PILOTA WTU NR 27/WOBWSM
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: okularów przeciwsłonecznych pilota WTU 27/WOBWSM wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz z załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33733000-7 - Okulary przeciwsłoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych. Zamawiający informuje, iż przewiduje udzielenie zamówień opcjonalnych zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne) na co Wykonawca wyraża zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą potrzeby komórek zaopatrywanych oraz zagwarantowane środki finansowe.
Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Walory użytkowo – estetyczne

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość użytych materiałów i wykonania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: OKULARY PRZECIWSŁONECZNE PILOTA WTU NR 27/WOBWSM
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: okularów przeciwsłonecznych pilota WTU 27/WOBWSM wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz z załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33733000-7 - Okulary przeciwsłoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych. Zamawiający informuje, iż przewiduje udzielenie zamówień opcjonalnych zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne) na co Wykonawca wyraża zgodę.
Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą potrzeby komórek zaopatrywanych oraz zagwarantowane środki finansowe.
Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Walory użytkowo – estetyczne

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość użytych materiałów i wykonania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na podstawie art. 273 ust.2, wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie z art. 125 ust. 1 – wg wzoru Załącznik nr 3 do SWZ na wykazanie braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, celem potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
1) Wymagane przedmiotowe środki dowodowe:
a) Wzory przedmiotów (próbki) okularów przeciwsłonecznych pilota w trzech rozmiarach: S, M, L.
Próbki okularów mają być jednakowego typu, wzornictwa, kolorystyki, różnić mają się jedynie rozmiarami.
Próbki służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami oceny ofert, dlatego Zamawiający nie dopuszcza ich uzupełniania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wzorów przedmiotów – próbek okularów wraz z ofertą, wówczas oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c)
Wzory przedmiotów (próbki) okularów przeciwsłonecznych pilota w 3 rozmiarach S, M, L, o których mowa powyżej winny zostać przesłane pocztą, kurierem na adres 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, adres: ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław, lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego w jego Kancelarii w terminie składania ofert.
Składający próbki (przedstawiciel Wykonawcy, kurier itp.) zobowiązany jest poinformować pracownika Biura Przepustek o dostarczeniu próbek i konieczności wezwania w tym celu pracownika Kancelarii.
b) Deklaracje producenta określone w WTU nr 27/WOBWSM – w pkt. 2.1. w tablicy nr 1 w l.p. 2 i 3 oraz w pkt. 2.2. w tablicy nr 2 w l.p. 1-11.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone ww. przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza złożenia przedmiotowych środków dowodowych w języku innym niż polski.
3) Przepisy art. 104 – 107 ustawy Pzp. stosuje się w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Deklaracje producenta określone w WTU nr 27/WOBWSM - uzupełnianie zgodnie z zapisami Rozdziału 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z § 12 w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej Systemu: https://portal.smartpzp.pl/4rblog i na zasadach określonych w SWZ. Próbki zgodnie z Rozdziałem 8 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.