eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEPOMPOWNI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEPOMPOWNI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276303005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lechicka 24

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-609

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 78 19 188

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jendrzejek@zdw.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdw.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEPOMPOWNI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-763c33c0-c7dd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027134/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych na sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ZGODNIE Z PKT. 8 SWZ: 8.1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice.
8.2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
a) Korzystanie przez wykonawcę z platformy zakupowej Open Nexus jest bezpłatne.
b) Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) dla użytkowników (Wykonawców), dostępnym również na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl
c) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ).
8.3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, zapytań do SWZ), z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt 13, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
8.4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
8.5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
8.6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
• pamięć min. 2 GB RAM,
• procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja (lub inny procesor o parametrach równoważnych),
• jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
8.7. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Ciąg dalszy w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZGODNIE Z PKT. 46 SWZ: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE L. 2021 r. Nr 74) dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW w Katowicach) z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32) 78 19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.;
 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ZDW w Katowicach – e-mail: iod@zdw.katowice.pl*;
 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp;
 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 Obowiązek podania przez osoby danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
 Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
***Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WM/TP/230303/1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług: przeglądy okresowe przepompowni, czyszczenie dna zbiornika, konserwacja i zabezpieczenie szaf sterujących, badanie sprawności stanu instalacji elektrycznej, koszenie traw, utwardzanie dojazdów, konserwacja ogrodzenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące przepompownie:
- w ciągu DW 791 w m. Zawiercie o współrzędnych 50.501073 19.402866,
- w ciągu DW 791 w m. Myszków o współrzędnych 50.535640 19.350375,
- w ciągu DW 913 w m. Pyrzowice o współrzędnych 50.467632, 19.082019,
- w ciągu DW 929 w m. Jankowice o współrzędnych 50.048216 18.567783,
- w ciągu DW 933 w m. Mszana o współrzędnych 49.979279 18.516780,
- w ciągu DW 933 w m. Pszczyna o współrzędnych 49.970398, 18.944275,
- w ciągu DW 933 w m. Pszczyna o współrzędnych 49.967967, 18.952838,
- w ciągu DW 935 w m. Rudnik o współrzędnych 50.133236 18.193711,
- w ciągu DW 945 w m. Żywiec o współrzędnych 49.685980, 19.194193.
Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50511100-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

51220000-0 - Usługi instalowania urządzeń kontrolnych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-19 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę przyznanych punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania i przekaże informację zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI NA WEZWANIE W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY LUB GODZINACH NOCNYCH W PRZYPADKU ANOMALII POGODOWYCH, ZAGROŻEŃ KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI I ICH SKUTKAMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZGODNIE Z PKT. 21 SWZ: 21.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz pkt. 20 SWZ.
21.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy
2/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy
4/ zdolności technicznej lub zawodowej:
4.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
minimum 2 usługi polegające na bieżącym utrzymaniu przepompowni wód opadowych lub przepompowni ścieków lub urządzeń pompowych (np. przemysłowych) sterowanych elektronicznie o wartości minimum 60 000 zł brutto (łącznie),
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

UWAGA!!!
Przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług - usługa winna być zakończona.
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.
4.a.b w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie na załączniku nr 6, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.a.c w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość usług na załączniku nr 8 do SWZ.


4.b Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

1. 1 OSOBA:
Kwalifikacje: uprawnienia do wykonywania prac elektrycznych oraz badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
Wyjaśnienie: w Wykazie osób – załącznik nr 7 do SWZ należy podać nazwę uprawień.
4.c. Zgodnie z art. 116 ust. PZP, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZGODNIE Z PKT. 22 SWZ: 22.1 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na lub wg załącznika nr 7 do SWZ.
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, na lub wg załącznika nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY OKREŚLONY JEST W PKT. 12 SWZ: 12.17. Ofertę stanowi:
a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2.
b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby musi być zgodny z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym w pkt. II.12 dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Wycena usługi sporządzona zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, dokumentami zamówienia i wzorem załącznika nr 2A do SWZ.
d) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3.
e) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 4.
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 5.
g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy PZP) na lub wg druku załącznika nr 6 – jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ZGODNIE Z PKT. 41 SWZ: 41.1. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ustawy PZP.
41.2. Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik. Dokument ten musi być zgodny z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
41.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich składa oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełniane warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
41.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie (załącznik nr 6 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
41.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 22.1 SWZ.
41.6 W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, gdyż nie jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Zamawiający przewiduje rodzaj i zakres zmian postanowień zawartej Umowy:
1. ZMIANY OGÓLNE
A. Możliwa jest:
a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
a) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana w kolejności i terminach wykonywania przedmiotu zamówienia,
c) zmiana numeru rachunku Wykonawcy,
d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
e) zmiany Umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
f) zmiana stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług,
B. Wykonawcę może zastąpić nowy wykonawca – w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit. b) i c) ustawy PZP.
1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia Umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie odpowiednich dokumentów.
B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
b) przedłużenie procedury udzielenia zamówienia, poza pierwotny termin związania ofertą,
c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
d) zmiany stanu prawnego,
e) realizację dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.
C. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia Umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
d) ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) z rezygnacją z wykonania części prac, w przypadku braku potrzeby ich wykonania, z zastrzeżeniem minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
f) realizacją dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP,
g) okolicznościami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
I. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy:
1. Sposób inicjowania zmian:
A. Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
C. Wykonawca:
a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.
W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do Umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z p. 3.6.): 8.8. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). Zalecane formaty sporządzania oświadczeń i dokumentów to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .docx, .xlsx, .txt, .xlsx, .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Natomiast zalecane formaty poddające dane kompresji to: zip., 7Z. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie zip., 7Z opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy PZP.
8.10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8.11. Wykonawca w całym postępowaniu odwołuje się do nr postępowania wskazanego przez Zamawiającego WM/TP/230303/1.
8.12. Wykonawca nie może składać dokumentów w innej formie niż wskazana wyżej w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 15: Zamawiający określił podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP.

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 20: PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zawarto w pkt. 19 SWZ.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: od dnia 19.05.2023 r. do dnia 31.08.2024 r.
(umowa na bieżące utrzymanie przepompowni zawierana jest na czas określony, aby zapewnić ciągłości ich funkcjonowania. Po zakończeniu umowy kolejna musi się rozpocząć w dniu następnym).
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące przepompownie i następujące terminy:
- w ciągu DW 791 w m. Zawiercie – od 19.05.2023r.
- w ciągu DW 791 w m. Myszków - od 19.05.2023r.
- w ciągu DW 913 w m. Pyrzowice – od 01.07.2023r.
- w ciągu DW 929 w m. Jankowice – od 19.05.2023r.
- w ciągu DW 933 w m. Mszana – od 19.05.2023r.
- w ciągu DW 933 w m. Pszczyna – od 01.09.2023r.
- w ciągu DW 933 w m. Pszczyna – od 01.09.2023r.
- w ciągu DW 935 w m. Rudnik – od 19.05.2023r.
- w ciągu DW 945 w m. Żywiec – od 01.09.2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.