eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Opracowanie i wykonanie kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnych nr 3, 4 i 6 w bud. przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień.Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie i wykonanie kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnych nr 3, 4 i 6 w bud. przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku-Białej wraz
z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 / 499 06 00

1.5.8.) Numer faksu: 33/ 499 06 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i wykonanie kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnych nr 3, 4 i 6 w bud. przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku-Białej wraz
z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24346fbb-c499-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi projektowe dla lokali i budynków stanowiących zasób Gminy Bielsko- Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24346fbb-c499-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/;
2) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza i rekomenduje składanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt
2 adres poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zrealizowany w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny zrealizowany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/23/008/DN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokali mieszkalnych nr 3, 4 i 6 w budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku-Białej wraz
z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, obejmującej w szczególności:
a) projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania działki / terenu,
b) projekt techniczny,
c) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,
zwanych dalej łącznie „dokumentacją”,
2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektów: architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania działki / terenu i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót,
3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót (jeżeli będzie wymagane),
zwane dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”,
z uwzględnieniem wymagań określonych w opiniach kominiarskich nr 84/05/2022, 85/05/2022
z dnia 27.0.52022r., oraz nr 240/10/2022r z dnia 31.10.2022r.
2. Przedmiot i zakres projektu:
1) wykonanie inwentaryzacji budynku w stopniu niezbędnym do potrzebnych prac projektowych;
2) wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych celem ustalenia ewentualnej konieczności dobudowy nowych przewodów;
3) uzyskanie warunków przyłączenia oraz wszelkich uzgodnień z PGNiG;
4) zaprojektowanie / dostosowanie instalacji gazowej / przebudowy instalacji istniejącej do lokali mieszkalnych nr 3,4 i 6;
5) zaprojektowanie etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem ciepłej wody z pieca 2-funkcyjnego do urządzeń w lokalach;
6) zaprojektowanie remontu istniejących oraz dobudowy nowych (brakujących) przewodów kominowych dla lokalu zgodnie z zaleceniami inwentaryzacji przewodów kominowych, w tym dostosowanie przewodów do podłączenia pieca dwufunkcyjnego;
7) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem, uzgodnień i opinii,
8) uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót (jeżeli będzie wymagane);
9) prowadzenie autorskiego nadzoru projektowego w trakcie realizacji robót.

2. Dokumentacja będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia, w rozumieniu art. 103 ust. 1 ustawy, w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie robót na jej podstawie, w tym również zamówień finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.
3. Pod pojęciem skutecznego zgłoszenia robót rozumie się uprawomocnienie się zgłoszenia wskutek niewniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w trybie art. 30 ust. 5 ustawy – prawo budowlane. Dzień następny po upływie ostatniego dnia tego terminu, jest dniem uprawomocnienia się zgłoszenia robót.
4. Dane techniczne budynku
Budynek przy ul. 11 Listopada 4 jest budynkiem mieszkalno-użytkowym , wielorodzinnym. Budynek powstał ok. 1916 r. Powierzchnia użytkowa 1209,83 m², kubatura7790,00 m³. Budynek
o konstrukcji tradycyjnej, murowany. Dach pokryty częściowo blachą oraz papą. Budynek stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej.
Powierzchnia użytkowa lokali

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów
1) Cena oferty brutto („KC”) 1) - waga 60 %
Okres rękojmi („KOr”)2) - waga 20 %
3) Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia („KKu”) 3) waga 20 %
1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty.
2) okres rękojmi - wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 48 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od dnia
wykonania przedmiotu umowy (daty sporządzenia protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 10 umowy wg wzoru stanowiącego
zał. nr 6 do Specyfikacji).
UWAGA: deklarowany okres rękojmi Wykonawca wskazuje w interaktywnym Formularzu ofertowym o którym mowa w Rozdziale IV
§ 1 ust. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tych informacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 48 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako
niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 60
miesięcy
3) Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa
niż 50,00 zł oraz nie wyższa niż 100,00 zł.
UWAGA: deklarowaną wysokość kary umownej Wykonawca wskazuje w interaktywnym Formularzu ofertowym o którym mowa w
Rozdziale IV § 1 ust. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tych informacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 50,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z
warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 100,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 100,00 zł
50% kary zaoferowanej kary umownej stanowi karę za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu opinii, wyjaśnień i odpowiedzi na
pytania, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3 i 4 umowy, zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji.
20% kary zaoferowanej kary umownej stanowi karę za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
Specyfikacji,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi („KOr”)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia („KKu”)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy). 1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że
dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne i ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jest
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jest
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać obligatoryjnie:
Formularz ofertowy” – interaktywny formularz udostępniony przez Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania
na Platformie e-Zamówienia, sporządzony w sposób określony w Rozdziale IV § 1 Specyfikacji;
UWAGA: Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy
zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC
2) formularza ryczałtowej kalkulacji ceny sporządzonej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji z
uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII,
3) oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji,
4) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę
w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, (t.j. w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzanego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzanego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
– prawo
o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków
konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3.
3. W myśl postanowień art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna itp.) składają wraz z ofertą „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia”
stanowiące załącznik nr 10 do Specyfikacji, w którym wskazują zakresy usług wykonywane przez poszczególnych
Wykonawców.
4. Wykonawca, który powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów – podwykonawców, dla wykazania spełniania przez ten podmiot warunków udziału w postępowaniu oraz braku
istnienia wobec niego podstaw wykluczenia załącza do oferty oświadczenie tych podmiotów sporządzone na formularzu
stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji oraz zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone na formularzu stanowiącym
załącznik nr 5 do Specyfikacji lub inny dokument potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę oddanymi mu zasobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale
VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (np. umowę konsorcjum,
umowę spółki) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w zakresie wykonania umowy zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą „Oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienia” stanowiące załącznik nr 10 do Specyfikacji,
w którym wskazują zakresy usług wykonywane przez poszczególnych Wykonawców. „Formularzu ofertowym”
W przypadku zawierania umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienia, będą oni zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej, o treści określonej w Rozdziale V § 5
Specyfikacji

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy
bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia, spowodowanych:
2) w zakresie zmiany maksymalnego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, w przypadku:
3) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku gdy:
(szczegółowe przesłanki zawarte są w § 15 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej, jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wartości pierwotnie ustalonego
wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie
Zamawiającemu wpływu tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie z
uwzględnieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez Strony zakresu zmiany przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość,
że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić stopień, w jakim wpłynie
ona na wysokość wynagrodzenia, a także wskazać i uzasadnić podstawy kalkulacji dodatkowego kosztu. Wniosek w tym
przedmiocie Wykonawca może złożyć w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnią zakres zmiany przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że wystąpienie zmian opisanych w ust. 1 pkt 3 powyżej (tj. zmian przedmiotu zamówienia) nie
stanowi podstawy do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu
umowy na warunkach określonych w umowie.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, niezwłocznie po wystąpieniu ww.
okoliczności. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie, w przeciwnym wypadku Strony
zobowiązują się do niezwłocznego zawarcia aneksu na podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek
Wykonawcy wymaga wykazania i udokumentowania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.
6. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych
postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
7. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne
zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z
postanowieniami art. 454 ustawy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy, w przypadku:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających
wykonanie robót),
2) zmiany danych adresowych,
3) zmiany osoby o której mowa w § 4 ust. 2. Zmiana zostaje dokonana na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.