eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubsko › Obsługa i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Lubsko położonych w miejscowości Lubsko, Białków, Chocimek, Dłużek, Lutol i Stara WodaOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Lubsko położonych w miejscowości Lubsko, Białków, Chocimek, Dłużek, Lutol i Stara Woda

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Lubsko położonych w miejscowości Lubsko, Białków, Chocimek, Dłużek, Lutol i Stara Woda

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc3624f5-bda6-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030852/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126373

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.2710.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Obsługa i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Lubsko położonych w miejscowości Lubsko, Białków, Chocimek, Dłużek, Lutol i Stara Woda.
Zakres obowiązków Wykonawcy w zarządzaniu cmentarzami komunalnymi:
1. prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzanie obiektami i kaplicą w Lubsku (wskazanie lokalizacji miejsc pochówku z jednoczesną weryfikacją prawa do grobu),
2. prowadzenie i utrzymanie obiektu lub lokalu (biura administratora) na terenie miasta Lubsko umożliwiającego załatwianie spraw formalnych oraz jego obsługi w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°,
3. prawidłowe, bieżące prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji cmentarnej,
4. prowadzenie i aktualizowanie planu zagospodarowania cmentarzy oraz urządzeń cmentarzy,
5. prowadzenie ksiąg cmentarnych w tym w wersji elektronicznej, przez osoby upoważnione i należyte przechowywanie dokumentacji cmentarnej wraz z kopiami danych sporządzonymi na elektronicznych nośnikach informacji,
6. obsługa i wprowadzanie danych do programu komputerowego „Interaktywny administrator cmentarzy”,
7. udostępnianie kaplicy w Lubsku oraz jej wyposażenia,
8. przyjmowanie zwłok do kaplicy w Lubsku,
9. dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebów z rodzinami i zakładami pogrzebowymi, wraz z ustalaniem terminu oraz warunków pogrzebu, w celu prawidłowej organizacji kolejności przeprowadzania ceremonii pogrzebowych,
10. wydawanie na wniosek pisemnych zezwoleń na:
a) urządzanie grobów (murowanego, ziemnego etc.),
b) nagrobków,
c) niszy urnowej w grobie,
d) remonty,
e) wykonywanie utwardzeń i krawężników wokół grobów,
f) stawianie ławek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Rozdziale 6 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98371111-5 - Usługi utrzymania cmentarzy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ wszystkie ofert złożone w postępowaniu zostały odrzucone.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.