eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toszek › "Dostawa i montaż sprzętu audio-video i do streamingu, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" .Ogłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż sprzętu audio-video i do streamingu, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CK Zamek w Toszku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271994051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Toszek

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zamektoszek.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zamektoszek.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż sprzętu audio-video i do streamingu, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ece7c2b-c744-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050145/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż sprzętu audio-video i do streamingu, sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ece7c2b-c744-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, tj.:
1. poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego oraz adres mail Wykonawcy. Preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy.
3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- wyłącznie poprzez platformę e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63
ust. 2 ustawy PZP komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
pliki należy opatrzyć:
-kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
5. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp,.numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XAdES. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistymi kwalifikowanym może doprowadzić do problemów z
weryfikacją plików.
9. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
10. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Centrum Kultury „Zamek w Toszku” z siedzibą w w Toszku przy ulicy Zamkowej 10 ,44-180 Toszek, telefon kontaktowy 32 233-44-93 adres poczty elektronicznej : biuro@zamektoszek.eu.
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani/ Pan Agnieszka Kwaśnik kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CK.26.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu audio-video i do streamingu wraz z oprogramowaniem i szkoleniem z obsługi sprzętu zgodnie z przedstawioną ilością oraz opisem znajdującym się w Części 1 – Sprzęt audio-video (Załącznik nr 1a do SWZ).

Wykonawca powinien wyposażyć wyznaczone przez Zamawiającego pomieszczenia (pomieszczenie przyległe do Sali Rycerskiej oraz Salę Peterswaldzką) w kompletny system audio-video, streamingowy umożliwiający utworzenie Edukacyjnego Studia Nagrań, nagrywanie, transmisję (streaming) profesjonalnych materiałów edukacyjnych, widowisk na żywo i w formie retransmisji przygotowywanych, montowanie materiałów audio-video przez pracowników Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. System powinien zapewnić co najmniej następujące funkcjonalności:
• nagrywanie materiałów w następującej rozdzielczości (jakości): FullHD lub 4K;
• nagrywanie/streaming z wykorzystaniem dwóch kamer;
• zabezpieczenie możliwości rozbudowy sytemu w przyszłości o dodatkowe elementy
(np. dodatkowe kamery czy inne źródła);
• wyposażenie sali w tło panoramiczne;
• możliwość nagrywania i montażu w czasie rzeczywistym wydarzenia z jednocześnie uczestniczącymi trzema osobami na wybranym tle projektowym;
• montaż w czasie rzeczywistym z przełączaniem widoku z różnych kamer;
• możliwość wstawiania do montowanego w czasie rzeczywistym wydarzenia dowolnego tła, planszy tytułowej, animacji, filmów, podpisów pod osobami występującymi;
• możliwość wstawiania napisów tekstowych do montowanego filmu;
• streaming materiału montowanego na platformę YouTube;
• przechwytywanie obrazu z ekranu laptopa wykładowcy/prezentera pokazującego prezentację (wyjście laptopa HDMI);
• możliwość wstawiania do montowanego w czasie rzeczywistym wydarzenia przechwyconego obrazu prezentacji z laptopa;
• możliwość zdemontowania całego sprzętu i podłączenia w innej lokalizacji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
• prowadzenie zajęć online z wykorzystaniem narzędzi MS Teams, Skype, Zoom;
• prowadzenie wideokonferencji z wykorzystaniem narzędzi MS Teams, Skype, Zoom wraz ze streamingiem materiału do platformy YouTube;
• możliwość zapisu materiału wideo na dysk z prowadzonego streamingu czy wideokonferencji;
• dostarczenie profesjonalnego programu do cyfrowej edycji filmów, wraz
z narzędziami do udźwiękowienia, umożliwiający pracę z materiałami w formatach zapisywanych przez profesjonalne kamery różnych producentów (DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI w tym wykrywanie i naprawę synchronizacji A/V, HEVC, ProRes i wiele innych),
• możliwość montowania materiałów audio-video na dostarczonym sprzęcie komputerowym z wykorzystaniem profesjonalnego programu do cyfrowej edycji filmów wraz z udźwiękawianiem,
• uwzględnienie w koszcie usługi przeszkolenia z obsługi systemu 4 (czterech) osób.
Zakupiony sprzęt niezbędny jest do stworzenia studia filmowego i nagraniowego, wyposażenia sal w sprzęt estradowy oraz komputerowy. Zamawiający wymaga spełnienia przez oferowane urządzenia następujących wymogów łącznie:
a) Zamawiający wymaga, aby zamawiane urządzenia oraz podzespoły użyte do budowy sprzętu były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, wstanie kompletnym i zdatnym do używania tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów,
b) Zamawiający wymaga, aby zaproponowany sprzęt spełniał minimalne wymagania techniczne, był kompatybilny z sprzętem który zostały opisany w Załączniku nr 1a do SWZ,
c) W zakresie systemu operacyjnego - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego dostarczonego z naklejką hologramową, winna być ona zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy dostarczone oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawiciela producenta (lub bezpośrednio do producenta) danego oprogramowania z prośbą o weryfikację, czy oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne i spełniają podane przez Zamawiającego kryteria,
d) Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na oprogramowanie posiadały możliwość nieograniczonej liczby ponownych aktywacji dostarczonego oprogramowania (licencje wieczyste).
e) Parametry podane w Załączniku nr 1a do SWZ przez Zamawiającego są parametrami, jakie Zamawiający chce uzyskać podczas użytkowania sprzętu, są więc parametrami minimalnymi.
f) Zamawiający wymaga:
• aby sprzęt posiadał trwałe oznakowanie pozwalające na jego pełną identyfikację (tj. nazwa Wykonawcy, producenta, modelu, numer seryjny),
• dostarczenia sprzętu w komplecie, w opakowaniach pozwalających na zidentyfikowanie danego asortymentu,
• zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez autoryzowany serwis,
• dostarczenia przy dostawie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,
• dostarczenia dla każdego sprzętu (kompletu) specyfikacji technicznej oraz instrukcji obsługi, koniecznych do normalnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w języku polskim (jeśli to materiały oryginalne) lub w przypadku tłumaczenia na język polski wraz z oryginalną wersją, w formie papierowej lub na elektronicznym nośniku danych,
g) Wszystkie dostarczone elementy powinny być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją, w tym gwarancją on site. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszelkie czynności i prace związane z dostawą sprzętu, zgodnie z opisanymi wymogami, w tym m.in. koszty dostawy/transportu, instalacji, konfiguracji, szkolenia i itp. Zamawiający zamawia gotowy produkt. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania na własny koszt pustych wskazanych opakowań po dostarczonych sprzętach.
Dostawa odbędzie się do budynku przy ul. Zamkowej 10, 44-180 Toszek, do Sal Rycerskiej i Sali Peterswaldzkiej w uzgodnionych z Zamawiającym godzinach 8:00-16:00 w terminie wynikającym z zawartej umowy, nie dłużej niż 30 dni od dnia jej zawarcia.
W razie wystąpienia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji jakości:
- maksymalny czas reakcji definiowany jako podjęcie działań serwisowych (zdalnie, jeśli jest to możliwe, lub w miejscu użytkowania sprzętu) wynosi 1 dzień kalendarzowy. Czasem reakcji nie jest czas potwierdzenia zgłoszenia serwisowego. Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia serwisowego,
- maksymalny termin czasu usunięcia usterki definiowany jako skuteczne usunięcie usterki poprzez naprawę urządzenia, bądź wymianę uszkodzonej części urządzenia wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu przystąpienia do jej usunięcia. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy na żądanie Zamawiającego Wykonawca na czas naprawy dostarczy zastępczy przedmiot zamówienia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania serwisu w Autoryzowanym Serwisie Producenta, jeżeli usterka lub awaria przedmiotu zamówienia wymaga usunięcia wady poza miejscem użytkowania.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy tego samego typu i o parametrach technicznych nie gorszych od wymienianego sprzętu, w przypadkach, gdy:
- naprawa nie zostanie wykonana w czasie 14 dni od daty zgłoszenia,
- po 3 naprawach sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,
- gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 60 %
Termin realizacji zamówienia (T) – 20 %
Okres gwarancji (G)- 20%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
S = C + T + G
gdzie:

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt liczona wg wzoru:
C N
C = --------- x 100 punktów x 60 %
C OB
gdzie:
CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców
COB – cena oferty badanej
2.2. T – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – maks. 20 pkt.

Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w sposób następujący:
- zaoferowanie 30 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 0 pkt,
- zaoferowanie 21 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 10 pkt,
- zaoferowanie 14 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 15 pkt,
- zaoferowanie 7 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 20 pkt,
2.3. G – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Okres gwarancji”- maks. 20 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Za każde dodatkowe 12 miesięcy udzielnej gwarancji ponad minimum Wykonawca otrzyma 20 pkt. Maksymalne przedłużenie okresu gwarancji wynosi 24 miesiące, czyli Wykonawca może zaoferować maksymalnie 48 miesięczny okres gwarancji.
Na ocenę punktową w kryterium „Okres gwarancji” będą składały się zatem następujące elementy:
• za minimalny przewidziany okres gwarancji 24 miesięcy- 0 pkt,
• za dodatkowe 12 miesięcy ponad wymagany 24- miesięczny okres gwarancji (okres gwarancji 36 miesiące) – 10 pkt,
• za dodatkowe 24 miesiące ponad wymagany 24-miesięczny okres gwarancji (okres gwarancji – 48 miesiące) – 20 pkt.

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 2.
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu estradowego tj. nagłośnieniowego, oświetleniowego wraz ze szkoleniem z obsługi sprzętu zgodnie z przedstawioną ilością oraz opisem znajdującym się w Części 2- Sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy (Załącznik nr 1b do SWZ).
Wykonawca powinien dostarczyć i wyposażyć Salę Peterswaldzką w kompletny sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy w celu organizacji koncertów, spektakli teatralnych, prelekcji, widowisk artystycznych. System powinien zapewnić co najmniej następujące funkcjonalności:
· możliwość nagłaśniania wydarzeń kulturalnych w pomieszczeniach i w plenerze;
· możliwość zdemontowania całego sprzętu i podłączenia w innej lokalizacji
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
· możliwość nagrywania wydarzenia w czasie rzeczywistym;
· możliwość realizacji oświetlenia scenicznego wydarzeń w pomieszczeniach
i w plenerze;
· możliwość nagrywania i montażu dźwięku w zaaranżowanym studiu nagrań;
· możliwość streamingu audio w czasie rzeczywistym z miejsca realizacji wydarzenia,
· uwzględnienie w koszcie usługi przeszkolenia z obsługi systemu 4 (czterech) osób.
Zakupiony sprzęt niezbędny jest do stworzenia studia filmowego i nagraniowego, wyposażenia sal w sprzęt estradowy oraz komputerowy. Zamawiający wymaga spełnienia przez oferowane urządzenia następujących wymogów łącznie:
a) Zamawiający wymaga, aby zamawiane urządzenia oraz podzespoły użyte do budowy sprzętu były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, wstanie kompletnym i zdatnym do używania tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów,
b) Zamawiający wymaga, aby zaproponowany sprzęt spełniał minimalne wymagania techniczne, był kompatybilny z sprzętem który zostały opisany w Załączniku nr1b do SWZ,
c) W zakresie systemu operacyjnego - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego dostarczonego z naklejką hologramową, winna być ona zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy dostarczone oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawiciela producenta (lub bezpośrednio do producenta) danego oprogramowania z prośbą o weryfikację, czy oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne i spełniają podane przez Zamawiającego kryteria,
d) Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na oprogramowanie posiadały możliwość nieograniczonej liczby ponownych aktywacji dostarczonego oprogramowania (licencje wieczyste).
e) Parametry podane w Załączniku nr 1b do SWZ przez Zamawiającego są parametrami, jakie Zamawiający chce uzyskać podczas użytkowania sprzętu, są więc parametrami minimalnymi.
f) Zamawiający wymaga:
• aby sprzęt posiadał trwałe oznakowanie pozwalające na jego pełną identyfikację (tj. nazwa Wykonawcy, producenta, modelu, numer seryjny),
• dostarczenia sprzętu w komplecie, w opakowaniach pozwalających
na zidentyfikowanie danego asortymentu,
• zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez autoryzowany serwis,
• dostarczenia przy dostawie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,
• dostarczenia dla każdego sprzętu (kompletu) specyfikacji technicznej oraz instrukcji obsługi, koniecznych do normalnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w języku polskim (jeśli to materiały oryginalne) lub w przypadku tłumaczenia na język polski wraz z oryginalną wersją, w formie papierowej lub na elektronicznym nośniku danych,
g) Wszystkie dostarczone elementy powinny być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją, w tym gwarancją on site. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszelkie czynności i prace związane z dostawą sprzętu, zgodnie z opisanymi wymogami, w tym m.in. koszty dostawy/transportu, instalacji, konfiguracji, szkolenia i itp. Zamawiający zamawia gotowy produkt. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania na własny koszt pustych wskazanych opakowań po dostarczonych sprzętach.
Dostawa odbędzie się do budynku przy ul. Zamkowej 10, 44-180 Toszek, do Sal Rycerskiej i Sali Peterswaldzkiej w uzgodnionych z Zamawiającym godzinach 8:00-16:00 w terminie wynikającym z zawartej umowy, nie dłużej niż 30 dni od dnia jej zawarcia.
W razie wystąpienia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji jakości:
- maksymalny czas reakcji definiowany jako podjęcie działań serwisowych (zdalnie, jeśli jest to możliwe, lub w miejscu użytkowania sprzętu) wynosi 1 dzień kalendarzowy. Czasem reakcji nie jest czas potwierdzenia zgłoszenia serwisowego. Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia serwisowego,
- maksymalny termin czasu usunięcia usterki definiowany jako skuteczne usunięcie usterki poprzez naprawę urządzenia, bądź wymianę uszkodzonej części urządzenia wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu przystąpienia do jej usunięcia. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy na żądanie Zamawiającego Wykonawca na czas naprawy dostarczy zastępczy przedmiot zamówienia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania serwisu w Autoryzowanym Serwisie Producenta, jeżeli usterka lub awaria przedmiotu zamówienia wymaga usunięcia wady poza miejscem użytkowania.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy tego samego typu i o parametrach technicznych nie gorszych od wymienianego sprzętu, w przypadkach, gdy:
- naprawa nie zostanie wykonana w czasie 14 dni od daty zgłoszenia,
- po 3 naprawach sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,
- gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 60 %
Termin realizacji zamówienia (T) – 20 %
Okres gwarancji (G)- 20%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
S = C + T + G
gdzie:

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt liczona wg wzoru:
C N
C = --------- x 100 punktów x 60 %
C OB
gdzie:
CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców
COB – cena oferty badanej
2.2. T – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – maks. 20 pkt.

Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w sposób następujący:
- zaoferowanie 30 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 0 pkt,
- zaoferowanie 21 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 10 pkt,
- zaoferowanie 14 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 15 pkt,
- zaoferowanie 7 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 20 pkt,
2.3. G – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Okres gwarancji”- maks. 20 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Za każde dodatkowe 12 miesięcy udzielnej gwarancji ponad minimum Wykonawca otrzyma 20 pkt. Maksymalne przedłużenie okresu gwarancji wynosi 24 miesiące, czyli Wykonawca może zaoferować maksymalnie 48 miesięczny okres gwarancji.
Na ocenę punktową w kryterium „Okres gwarancji” będą składały się zatem następujące elementy:
• za minimalny przewidziany okres gwarancji 24 miesięcy- 0 pkt,
• za dodatkowe 12 miesięcy ponad wymagany 24- miesięczny okres gwarancji (okres gwarancji 36 miesiące) – 10 pkt,
• za dodatkowe 24 miesiące ponad wymagany 24-miesięczny okres gwarancji (okres gwarancji – 48 miesiące) – 20 pkt.

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 2.
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zgodnie z przedstawioną ilością oraz opisem znajdującym się w Części 3 – Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (Załącznik nr 1c do SWZ).
Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
Komputery przenośne będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, tworzenia mobilnych gier terenowych, pracy biurowej.
Sprzęt komputerowy powinien zapewnić:
• możliwość wykonywania czynności biurowych przez pracowników CK;
• dostęp do Internetu i poczty elektronicznej;
• pracę na różnych aplikacjach edukacyjnych;
• prowadzenie webinarów, tworzenia podcastów, udziału w różnych spotkaniach/szkoleniach on-line, tworzenia mobilnych gier terenowych;
• możliwość obróbki i montażu nagrań audio-video.
Zakupiony sprzęt niezbędny jest do stworzenia studia filmowego i nagraniowego, wyposażenia sal w sprzęt estradowy oraz komputerowy. Zamawiający wymaga spełnienia przez oferowane urządzenia następujących wymogów łącznie:
a) Zamawiający wymaga, aby zamawiane urządzenia oraz podzespoły użyte do budowy sprzętu były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, wstanie kompletnym i zdatnym do używania tj.: gwarantującym stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów,
b) Zamawiający wymaga, aby zaproponowany sprzęt spełniał minimalne wymagania techniczne, był kompatybilny z sprzętem który zostały opisany w Załączniku nr 1c do SWZ,
c) W zakresie systemu operacyjnego - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego dostarczonego z naklejką hologramową, winna być ona zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy dostarczone oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawiciela producenta (lub bezpośrednio do producenta) danego oprogramowania z prośbą o weryfikację, czy oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne i spełniają podane przez Zamawiającego kryteria,
d) Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na oprogramowanie posiadały możliwość nieograniczonej liczby ponownych aktywacji dostarczonego oprogramowania (licencje wieczyste).
e) Parametry podane w Załączniku nr 1c do SWZ przez Zamawiającego są parametrami, jakie Zamawiający chce uzyskać podczas użytkowania sprzętu, są więc parametrami minimalnymi.
f) Zamawiający wymaga:
• aby sprzęt posiadał trwałe oznakowanie pozwalające na jego pełną identyfikację (tj. nazwa Wykonawcy, producenta, modelu, numer seryjny),
• dostarczenia sprzętu w komplecie, w opakowaniach pozwalających
na zidentyfikowanie danego asortymentu,
• zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez autoryzowany serwis,
• dostarczenia przy dostawie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,
• dostarczenia dla każdego sprzętu (kompletu) specyfikacji technicznej oraz instrukcji obsługi, koniecznych do normalnego korzystania z przedmiotu zamówienia, w języku polskim (jeśli to materiały oryginalne) lub w przypadku tłumaczenia na język polski wraz z oryginalną wersją, w formie papierowej lub na elektronicznym nośniku danych,
g) Wszystkie dostarczone elementy powinny być objęte minimum 24-miesięczną gwarancją, w tym gwarancją on site. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszelkie czynności i prace związane z dostawą sprzętu, zgodnie z opisanymi wymogami, w tym m.in. koszty dostawy/transportu, instalacji, konfiguracji, szkolenia i itp. Zamawiający zamawia gotowy produkt. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania na własny koszt pustych wskazanych opakowań po dostarczonych sprzętach.
Dostawa odbędzie się do budynku przy ul. Zamkowej 10, 44-180 Toszek, do Sal Rycerskiej i Sali Peterswaldzkiej w uzgodnionych z Zamawiającym godzinach 8:00-16:00 w terminie wynikającym z zawartej umowy, nie dłużej niż 30 dni od dnia jej zawarcia.
W razie wystąpienia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji jakości:
- maksymalny czas reakcji definiowany jako podjęcie działań serwisowych (zdalnie, jeśli jest to możliwe, lub w miejscu użytkowania sprzętu) wynosi 1 dzień kalendarzowy. Czasem reakcji nie jest czas potwierdzenia zgłoszenia serwisowego. Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia serwisowego,
- maksymalny termin czasu usunięcia usterki definiowany jako skuteczne usunięcie usterki poprzez naprawę urządzenia, bądź wymianę uszkodzonej części urządzenia wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu przystąpienia do jej usunięcia. Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy na żądanie Zamawiającego Wykonawca na czas naprawy dostarczy zastępczy przedmiot zamówienia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania serwisu w Autoryzowanym Serwisie Producenta, jeżeli usterka lub awaria przedmiotu zamówienia wymaga usunięcia wady poza miejscem użytkowania.
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy tego samego typu i o parametrach technicznych nie gorszych od wymienianego sprzętu, w przypadkach, gdy:
- naprawa nie zostanie wykonana w czasie 14 dni od daty zgłoszenia,
- po 3 naprawach sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,
- gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 60 %
Termin realizacji zamówienia (T) – 20 %
Okres gwarancji (G)- 20%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
S = C + T + G
gdzie:

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt liczona wg wzoru:
C N
C = --------- x 100 punktów x 60 %
C OB
gdzie:
CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców
COB – cena oferty badanej
2.2. T – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – maks. 20 pkt.

Maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w sposób następujący:
- zaoferowanie 30 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 0 pkt,
- zaoferowanie 21 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 10 pkt,
- zaoferowanie 14 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 15 pkt,
- zaoferowanie 7 -dniowego terminu realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy – 20 pkt,
2.3. G – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Okres gwarancji”- maks. 20 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Za każde dodatkowe 12 miesięcy udzielnej gwarancji ponad minimum Wykonawca otrzyma 20 pkt. Maksymalne przedłużenie okresu gwarancji wynosi 24 miesiące, czyli Wykonawca może zaoferować maksymalnie 48 miesięczny okres gwarancji.
Na ocenę punktową w kryterium „Okres gwarancji” będą składały się zatem następujące elementy:
• za minimalny przewidziany okres gwarancji 24 miesięcy- 0 pkt,
• za dodatkowe 12 miesięcy ponad wymagany 24- miesięczny okres gwarancji (okres gwarancji 36 miesiące) – 10 pkt,
• za dodatkowe 24 miesiące ponad wymagany 24-miesięczny okres gwarancji (okres gwarancji – 48 miesiące) – 20 pkt.

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 2.
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające że Wykonawca:
- nie podleganiu wykluczeniu,
- spełniania warunki udziału w postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert. Oświadczenie składane jest
pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo w formie
elektronicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące dowód tymczasowo
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające że Wykonawca:
- nie podleganiu wykluczeniu
- spełniania warunki udziału w postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku gdy określony dokument elektroniczny zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ.
Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:

a) terminu realizacji zamówienia,
b) przedmiotu Umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu urządzenia).

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.:
a) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, gdzie pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie, które nastąpiło po upływie terminu składania ofert. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, przy czym zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w zakresie uwzględniającym okres, w którym realizacja zamówienia nie była możliwa w związku z wystąpieniem „siły wyższej”.
b) w przypadku, gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości lub funkcjonalności przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
c) gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia objętego niniejszą Umową lub wycofano dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia.
d) dopuszczalna jest zmiana zakresu dostaw poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych dostaw okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych dostaw nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres dostawy nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia.
e) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
f) jeżeli w związku z epidemią i wprowadzonymi ograniczeniami w życiu publicznym
i gospodarczym w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, realizacja obowiązków wynikających z niniejszej Umowy będzie niemożliwa lub utrudniona z przyczyn niezależnych od stron, odpowiednio do okresu trwania tych okoliczności.
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wysokości podatku VAT – jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających stawkę podatku VAT obejmującego Przedmiot Umowy. Zmiana możliwa jest jedynie w zakresie determinowanym zmianą stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kwoty brutto (kwota netto pozostaje bez zmian).
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę niniejszej Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Wszelkie istotne zmiany treści niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od przypadków przewidzianych powyżej, Strony mogą dokonać zmiany umowy na zasadach przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp, w szczególności gdy zmiana Umowy ma charakter nieistotny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o
konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada
2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Dodatkowe przesłanki wykluczenia z postępowania:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz.
835 z późn. zm.) – dalej: „ustawa sankcyjna”.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy sankcyjnej.”
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.111.1).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.