eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobra › WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ W CELU REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRAOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ W CELU REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Dobra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobra 233

1.5.2.) Miejscowość: Dobra

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-642

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadobra.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ W CELU REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b4200d3-c7be-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068364/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Regulacja stanu prawnego dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b4200d3-c7be-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (np. awaria Platformy lub jej niedostępność), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: sekretariat@gminadobra.pl (nie dotyczy składania ofert). Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia) dostępny wyżej w ogłoszeniu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: Komputer PC, a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, b. zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, c. Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowszaEdge 14.0 i nowsze albo Tablet/Telefon: a. parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, b. przeglądarka Chrome 61 lub nowsza. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies; Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8 1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Zamawiający informuje, że podpisanie oferty i innych dokumentów nie następuje na platformie do komunikacji. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Więcej informacji w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje o ochronie danych osobowych zamawiający zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 zamówienia

Składające się następujących zadań:

Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Skrzydlna-Działy do PKP-Śnieżnicy” nr 340103K w miejscowości Skrzydlna i Wola Skrzydlańska, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191 z późn. zm.).

Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Czepiele-Kliny-Wielkie-Drogi” nr 340128K w miejscowości Skrzydlna i Wola Skrzydlańska, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191 z późn. zm.).

Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Rakocze” nr 340092K w miejscowości Półrzeczki, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191 z późn. zm.).

Zadanie nr 4: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Kuchty-Zarobek” nr 340094K w miejscowości Półrzeczki, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej. Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%)/ Cena oferty badanej.
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 40%. Zamawiający, oceniając doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, weźmie pod uwagę doświadczenie geodety uzyskane poprzez jego udział w realizacji prac geodezyjnych opisanych poniżej: Geodeta uprawniony – doświadczenie w wykonywaniu prac geodezyjnych zrealizowanymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert polegającymi na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - jako geodeta uprawniony. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 1 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 10 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 2 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 20 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 3 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 30 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 4 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 40 pkt. Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia

Składające się następujących zadań:

Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Bubule-Podlesie” nr 340076K w miejscowości Dobra i Porąbka, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191
z późn. zm.).

Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Porąbka-Stróża” nr 340133K w miejscowości Porąbka i Stróża, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191
z późn. zm.).

Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Podlesie PKP” nr 340070K w miejscowości Porąbka, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191
z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej. Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%)/ Cena oferty badanej.
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 40%. Zamawiający, oceniając doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, weźmie pod uwagę doświadczenie geodety uzyskane poprzez jego udział w realizacji prac geodezyjnych opisanych poniżej: Geodeta uprawniony – doświadczenie w wykonywaniu prac geodezyjnych zrealizowanymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert polegającymi na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - jako geodeta uprawniony. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 1 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 10 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 2 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 20 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 3 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 30 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 4 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 40 pkt. Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 zamówienia

Składające się następujących zadań:

Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Kuchty-Rola” nr 340093K w miejscowości Półrzeczki, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191 z późn. zm.).

Zadanie nr 2: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Stysie-Czyrnki” nr 340029K w miejscowości Dobra oraz drogi „Czyrnki” nr 340059K w miejscowości Jurków, Gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191 z późn. zm.).

Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi gminnej „Tracze” nr 340002K w miejscowości Chyszówki, gmina Dobra w oparciu o przepisy art.73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz.872 z późn. zm.), a w razie zaistnienia takiej potrzeby w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. nr 32 poz.191 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71354300-7 - Usługi badań katastralnych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej. Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru: (Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%)/ Cena oferty badanej.
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 40%. Zamawiający, oceniając doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, weźmie pod uwagę doświadczenie geodety uzyskane poprzez jego udział w realizacji prac geodezyjnych opisanych poniżej: Geodeta uprawniony – doświadczenie w wykonywaniu prac geodezyjnych zrealizowanymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert polegającymi na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - jako geodeta uprawniony. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 1 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 10 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 2 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 20 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 3 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 30 pkt. Za zadeklarowanie doświadczenia geodety uprawnionego, w realizacji 4 prac, spełniającej warunki, o których mowa powyżej 40 pkt. Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie: zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2: rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 cześć:
zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samymi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia dla wszystkich części, pod warunkiem że doświadczenie to spełnia warunki określone odrębnie dla każdej z tych części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy (ustrukturyzowany PDF z platformy e-zamówienia)

Wypełnione zestawienie cenowe dla cz.1, 2 i 3 zamówienia jeżeli składa na niego ofertę (załącznik do SWZ)

Wypełniony wykaz osób składany w celu oceny oferty z zastosowaniem kryterium – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (załącznik do SWZ) – dokument związany z zastosowanym kryterium

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy;

Pełnomocnictwo • Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. • W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
2) sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
niedostępności osoby wydelegowanej do realizacji zamówienia – geodety na innego o doświadczeniu nie mniejszym niż wskazanym w ofercie.
3) zmiany terminu realizacji, o niezbędny okres, w przypadku:
a) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;
b) w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, które nie pozwolą na terminowe wykonanie zamówienia, w szczególności w przypadku przekroczenia terminu weryfikacji wyników prac geodezyjnych przez organ służby Geodezyjnej i Kartograficznej określony w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990).
c) w przypadku przekroczenia określonych prawem terminów wydania przez organy administracji postanowień, decyzji, opinii, zezwoleń, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) tj.
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.