eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp dla pracowników Nadleśnictwa Lubaczów w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp dla pracowników Nadleśnictwa Lubaczów w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LUBACZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sortów mundurowych i odzieży bhp dla pracowników Nadleśnictwa Lubaczów w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f31b663-c7d4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00385157/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sortów mundurowych oraz odzieży BHP dla pracowników Nadleśnictwa Lubaczów w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w Regulaminie korzystania z platformy „platformazakupowa.pl”, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej adresem internetowym, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej adresem internetowym i stosować się do niej.
4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8 instrukcji dla wykonawców) przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany w pkt 10.1_SWZ adres e-mail, z zastrzeżeniem, że Oferta może zostać złożona wyłącznie przy użyciu platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10 (uwaga Windows 7 nie posiada wsparcia producenta), Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe wymagania opisane zostały w pkt 11 SWZ do niniejszego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pozostałe informacje opisane zostały w pkt 32 SWZ do niniejszego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika wykonanych według wzorów określonych, w niżej wymienionych aktach:
a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2391) w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia;
b) Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2451) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia;
c) Zarządzeniu nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika (znak: OR-1743-1/05);
d) Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika (znak: EO-1743-2/12);
e) Zarządzeniu nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika (znak: EO-1743-3/2012);
f) Zarządzeniu nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika dla pracowników Lasów Państwowych (znak: MZ.241.2.2022).
3.2.2. Treść powołanych wyżej aktów prawnych oraz zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej: https://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.X5Kl5RYwiM8
3.2.3. Szczegółowy opis zamówienia, tj. dokumentacja techniczno-technologiczna mundurów leśnika oraz fotograficzna dokumentacja sortów dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu:
3.2.4. Dokumentacja techniczno-technologiczna:
https://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.X5KlyBYwiM8

3.2.5. Dokumentacja fotograficzna: https://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych#.X5KmAxYwiM8
3.2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ. Zakres rzeczowy zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne jak opisane w SWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
2. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% podstawowego zakresu rzeczowego Umowy określonego w opisie przedmiotu zamówienia
3. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, stanowiących przedmiot zamówienia jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywała zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalne trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów. Ponadto zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone także w tych przypadkach, gdy wskutek zmian przepisów powszechnie obowiązujących zostanie dopuszczona możliwość użytkowania mundurów leśnika wg tzw. wzoru 2007 przez dalszy okres czasu.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego, pozostałe oferty oceniane będą punktowo.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena ofertowa brutto – 60%
b) Okres gwarancji - 40%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym bilansem punktów
w wyspecyfikowanych kryteriach oceny ofert. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryterium: Wzór:
I Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich
ofert nie podlegających odrzuceniu
- Cof - cena brutto podana w ofercie podlegającej ocenie


II Za zaoferowanie okresu gwarancji udzielanej na zasadach opisanych we wzorze umowy Wykonawca otrzyma dodatkowo dwa punkty za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji zaoferowanej ponad okres 24
miesięcy. W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Uwaga. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące.


miesiecymiesiecy.
4. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:
- maksymalna ilość punktów za cenę (60pkt) otrzymuje Wykonawca z najniższa ceną oferty, kolejne oferty będą oceniane wg powyższego wzoru,
- maksymalną ilość punktów za okres gwarancji (40 pkt) otrzymuje Wykonawca za zaoferowanie dodatkowej 20 miesięcznej gwarancji ponad podstawową 24 miesięczną gwarancję.
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
K1 + K2 = suma punktów
K1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
K2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

7. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
8. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.3. Opis przedmiotu zamówienia Część nr 2:
3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej.
3.3.2. Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza muszą być zgodne z:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
b) Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 poz. 542).
c) Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1854)
d) Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 t.j.),
e) Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2019 poz. 966),
f) Protokołem dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r., zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014 r.,
g) wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty, odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami.
3.3.3. Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają normy:
h) odzież ochronna - wymagania ogólne EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12)
i) - środki ochrony indywidualnej - obuwie bezpieczne EN ISO 20345:2022-09,
j) - obuwie ochronne PN- EN ISO 20347:2022-09,
k) - środki ochrony indywidualnej - obuwie zawodowe PN-EN ISO 20347:2022-09,
l) - odzież ochronna- ochrona przed deszczem EN 343:2019 (PN-EN 343;2019-04)
m) - odzież ochronna- ochrona przed zimnem EN 342: 2017 (PN-EN 342:2018-01),
n) - odzież ochronna- wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem – PN-EN 14058:2018-02.
3.3.4. Kolorystyka środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej powinna nawiązywać do kolorystyki określonej dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dotyczących sortów mundurowych
3.3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SWZ. Zakres rzeczowy zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne jak opisane w SWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
2. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% podstawowego zakresu rzeczowego Umowy określonego w opisie przedmiotu zamówienia
3. Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, stanowiących przedmiot zamówienia jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywała zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalne trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów. Ponadto zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone także w tych przypadkach, gdy wskutek zmian przepisów powszechnie obowiązujących zostanie dopuszczona możliwość użytkowania mundurów leśnika wg tzw. wzoru 2007 przez dalszy okres czasu.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego, pozostałe oferty oceniane będą punktowo.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena ofertowa brutto – 60%
b) Okres gwarancji - 40%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym bilansem punktów
w wyspecyfikowanych kryteriach oceny ofert. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryterium: Wzór:
I Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich
ofert nie podlegających odrzuceniu
- Cof - cena brutto podana w ofercie podlegającej ocenie


II Za zaoferowanie okresu gwarancji udzielanej na zasadach opisanych we wzorze umowy Wykonawca otrzyma dodatkowo dwa punkty za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji zaoferowanej ponad okres 24
miesięcy. W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Uwaga. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące.


miesiecymiesiecy.
4. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:
- maksymalna ilość punktów za cenę (60pkt) otrzymuje Wykonawca z najniższa ceną oferty, kolejne oferty będą oceniane wg powyższego wzoru,
- maksymalną ilość punktów za okres gwarancji (40 pkt) otrzymuje Wykonawca za zaoferowanie dodatkowej 20 miesięcznej gwarancji ponad podstawową 24 miesięczną gwarancję.
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
K1 + K2 = suma punktów
K1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
K2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

7. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
8. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.:
a) dla Części nr 1:
Zamawiający formułuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował, co najmniej 1 dostawę (na podstawie jednej umowy) sortów mundurowych leśnika dla jednostek Lasów Państwowych, lub dostawy odpowiednich sortów mundurowych dla wojska, policji Straży Pożarnej lub innych służb mundurowych o wartości nie mniejszej niż 55 000 zł brutto – potwierdzoną dowodami, czy zostały wykonane należycie;
b) dla Części nr 2
Zamawiający formułuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował, co najmniej 1 dostawę (na podstawie jednej umowy) odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej o wartości nie mniejszej niż 45 000 zł brutto – potwierdzoną dowodami, czy zostały wykonane należycie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków oraz wykazu zrealizowanych dostaw, potwierdzonych dowodami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ, o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 1) lub 2) ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, odnośnie zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp
• art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp
• art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp
• art. 7 ust. 1 pkt 1) –pkt 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835).
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
Wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 4 niniejszego SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, razem z ofertą należy przekazać:
Część nr 2
W odniesieniu do sortów wymienionych w pozycji 1 i 6 tj. spodni i kurtki przeciwdeszczowej oraz butów terenowych wodochronnych, z membraną oddychającą należy przedstawić „certyfikat typu UE”. Dla pozostałych pozycji asortymentowych w części nr 2 należy przedstawić „deklarację zgodności UE” lub „certyfikat typu UE”.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, razem z ofertą należy przekazać:
Część nr 2
W odniesieniu do sortów wymienionych w pozycji 1 i 6 tj. spodni i kurtki przeciwdeszczowej oraz butów terenowych wodochronnych, z membraną oddychającą należy przedstawić „certyfikat typu UE”. Dla pozostałych pozycji asortymentowych w części nr 2 należy przedstawić „deklarację zgodności UE” lub „certyfikat typu UE”.
2) Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian.
1. Niezależnie od postanowień umowy o waloryzacji, zawartych w § 3 a umowy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) zmiany w przedmiocie zamówienia, wskazanego w umowie wynikające z:
a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów gwarantujących lepszą jakość sortów mundurowych leśnika lub odzieży bhp;
b) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
c) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego;
d) potrzeby zmian ilościowych poszczególnych sortów w zależności od potrzeb wskazanych przez pracowników Zamawiającego. Strony ustalają, że dopuszczają możliwość zmniejszenia zamówienia o 50 % wartości oferty zgodnie z § 1 ust. 12 umowy;
e) w przypadku zmiany wymogów dotyczących odzieży lub obuwia wprowadzonych aktami prawnymi lub rozporządzeniami wewnętrznymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub wynikających ze zmian przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji dostaw tylko tych pozycji, których wymogi ulegają zmianie. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych lub innych odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz konieczności rozwiązania mowy.
2) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:
a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego;
b) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
c) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw;
d) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punktach a-c termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3) konieczności zmiany wynagrodzenia umownego, wynikającej ze zmiany
urzędowej stawki podatku od towarów i usług (należny podatek od towarów i usług naliczony zostanie do ceny netto w fakturze według stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lubaczow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 13:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.