eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Dostawa sortów BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sortów BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Węgierska 32

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kanczuga.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sortów BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-750e4a76-c7cc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00413511/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sortów BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”):
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga lub przy użyciu poczty elektronicznej:
kanczuga@krosno.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.Wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5.Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń
lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów, przy
maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
6.Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę
ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,
dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 3 lub złożenia na
Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga
Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego Platformy
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
8.Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
14.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania
ofert): 1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt. 8.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie na stronie danego postępowania. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postępowania wskazanym w SWZ.
2)Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – za pomocą adresu e-mail Zamawiającego oraz adresu
e-mail Wykonawcy wskazanego w formularzu oferty. 3)Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane będą przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż
administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Kańczuga z siedzibą przy ul. Węgierskiej 32, 37-220 Kańczuga,
tel./fax 16 640 25 60, e-mail: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.
Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Tadeusz Ogonowski. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w
siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga, telefonicznie pod numerem 16 640 25 60, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem:
kanczuga@krosno.lasy.gov.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Arkadiusz Kępski, z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl
lub telefonicznie pod numerem 796 400 911.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe
będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane
w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych określa PZP.
12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 67228 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sortów BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Kańczuga w 2023 roku

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG,
• Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 poz. 542).
• Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1854)
• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 t.j.),
• Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2019 poz. 966),
• Protokołem dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998r., zarejestrowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 4 grudnia 2014 r.,
• wzorami określonymi w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty, odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczone symbolem (CE) zgodnie z przepisami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18800000-7 - Obuwie

18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1)Cena (koszt)= ( Cmin/Cof ) x 100 x 60%
gdzie: Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ważnych, Cof - cena podana w ofercie badanej, 100 - wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
2) dodatkowy punkt sprzedaży- Jeden i więcej dodatkowy punkt sprzedaży zlokalizowany w odległości do 130 km od siedziby
Nadleśnictwa Kańczuga – 40 punktów
Spełnienie minimalnych wymagań (min. jeden punkt sprzedaży stacjonarny ) - 0 punktów
Odległość punktu sprzedaży od siedziby Nadleśnictwa Kańczuga należy określić za pomocą aplikacji Google Maps dostępnej pod
adresem https://www.google.pl/maps/ . Odległość (trasa) powinna być możliwa do pokonania samochodem osobowym.
dodatkowy punkt sprzedaży zlokalizowany w odległości do 130 km od siedziby Nadleśnictwa Kańczuga – 40 punktów
Spełnienie minimalnych wymagań (min. jeden punkt sprzedaży stacjonarny ) - 0 punktów
Odległość punktu sprzedaży od siedziby Nadleśnictwa Kańczuga należy określić za pomocą aplikacji Google Maps dostępnej pod
adresem https://www.google.pl/maps/ . Odległość (trasa) powinna być możliwa do pokonania samochodem osobowym.
3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny ofert stanowić będzie końcową oceną danej oferty. Wszystkie obliczenia
będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą
miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans
kryterium 1 i kryterium 2, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z
najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w
tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy punkt sprzedaży

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu o których mowa w art. 112.ust 2 ustawy PZP dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunku w niniejszym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował
wraz z podaniem ich wartości, co najmniej 1 dostawę (na podstawie jednej umowy) sortów mundurowych i bhp lub sortów
mundurowych lub sortów bhp dla jednostek Lasów Państwowych, wojska, policji Straży Pożarnej lub innych służb
mundurowych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto – potwierdzoną dowodami, czy zostały wykonane należycie.
(dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca zagraniczny zamiast:
1)odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b)SWZ –składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. 2)a) oświadczenia
wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;*
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;*
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w:
c1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
c2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
c4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
c5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),*
c6) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.*

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców przedstawienia przedmiotowych środków
dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Uwaga: w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy ofertę podpisuje pełnomocnik, w tym również
pełnomocnik ujawniony na podstawie przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 2296), konieczne jest przedłożenie razem z ofertą
pełnomocnictwa, w sposób określony w pkt 2) poniżej.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które
dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia polegają na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu
udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w
postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, zostały
wystawione przez podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca (dalej „upoważnione podmioty”), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten
dokument.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

par. 6 wzoru umowy - zawiera szczegółowy opis zmian do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kanczuga

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej
ustawy Pzp.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3.Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.
4.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania
odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a
pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5.Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd
majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną
lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres
tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego
osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również
pracownik tej jednostki.
6.Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający
był do tego obowiązany.
7.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
8.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10.Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania
czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; zwięzłe
przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na
poparcie przytoczonych okoliczności.
12.Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w art.
506 - 578 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.